Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 23 Οκτωβρίου 2021

503

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 54 – 58 – 54 καί ελθών εις τήν πατρίδα αυτού εδίδασκεν αυτούς εν τή συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήττεσθαι αυτούς καί λέγειν Πόθεν τούτω η σοφία αύτη καί αι δυνάμεις;

55 ουχ ούτός εστιν ο τού τέκτονος υιός; ουχί η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ καί οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος καί Ιωσήφ καί Σίμων καί Ιούδας;

56 καί αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι πρός ημάς εισι; πόθεν ούν τούτω ταύτα πάντα;

57 καί εσκανδαλίζοντο εν αυτώ. ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς Ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μή εν τή πατρίδι καί εν τή οικία αυτού.

58 καί ουκ εποίησεν εκεί δυνάμεις πολλάς διά τήν απιστίαν αυτών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 54 – 58

54 Καί αφού ήλθεν εις τήν πατρίδα τού Ναζαρέτ, εδίδασκε τούς κατοίκους της εις τήν συναγωγήν των μέ τόσην σοφίαν καί δύναμιν, ώστε νά εκπλήττωνται αυτοί καί νά λέγουν Από πού ήλθεν εις τούτον αυτή η σοφία καί τά θαύματα;

55 Δέν είναι αυτός ο υιός τού μαραγκού; Δέν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ καί οι αδελφοί του Ιάκωβος καί Ιωσής καί Σίμων καί Ιούδας;

56 Καί αι αδελφαί του δέν είναι όλαι μαζί μας; Από πού λοιπόν τού ήλθαν όλα αυτά;

57 Καί εδυσπίστουν εις αυτόν καί τόν παρηκολούθουν μέ φθόνον καί υποψίαν.Ο δέ Ιησούς τούς είπε Πουθενά αλλού δέν περιφρονείται πρρφήτης περισσότερον παρά εις τήν πατρίδα του καί εις τούς ανθρώπους τού σπιτιού του.

58 Καί δέν έκαμεν εκεί πολλά θαύματα εξ αιτίας τής απιστίας των.