Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 22 Ιανουαρίου 2022

154

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΓ/ 1 – 12 – 1 Τότε ο Ιησούς ελάλησε τοίς όχλοις καί τοίς μαθηταίς αυτού

2 λέγων Επί τής Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς καί οι Φαρισαίοι.

3 πάντα ούν όσα εάν είπωσιν υμίν τηρείν, τηρείτε καί ποιείτε, κατά δέ τά έργα αυτών μή ποιείτε λέγουσι γάρ, καί ου ποιούσι.

4 δεσμεύουσιν γάρ φορτία βαρέα καί επιτιθέασιν επί τούς ώμους τών ανθρώπων, τώ δέ δακτύλω αυτών ου θέλουσι κινήσαι αυτά.

5 πάντα δέ τά έργα αυτών ποιούσι πρός τό θεαθήναι τοίς ανθρώποις, πλατύνουσι γάρ τά φυλακτήρια αυτών καί μεγαλύνουσι τά κράσπεδα τών ιματίων αυτών,

6 φιλούσι δέ τήν πρωτοκλισίαν εν τοίς δείπνοις καί τάς πρωτοκαθεδρίας εν ταίς συναγωγαίς

7 καί τούς ασπασμούς εν ταίς αγοραίς καί καλείσθαι υπό τών ανθρώπων, ραββί ραββί.

8 υμείς δέ μή κληθήτε ραββί είς γάρ υμών εστιν ο διδάσκαλος, ο Χριστός πάντες δέ υμείς αδελφοί εστε.

9 καί πατέρα μή καλέσητε υμών επί τής γής είς γάρ εστιν ο πατήρ υμών, ο εν τοίς ουρανοίς.

10 μηδέ κληθήτε καθηγηταί είς γάρ υμών εστιν ο καθηγητής, ο Χριστός.

11 ο δέ μείζων υμών έσται υμών διάκονος.

12 όστις δέ υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσεται, καί όστις ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΓ/ 1 – 12

1 Τότε ο Ιησούς ωμίλησε πρός τά πλήθη τού λαού καί τούς μαθητάς του,

2 καί είπεν επί τού διδασκαλικού θρόνου τού Μωϋσέως εκάθισαν οι νομοδιδάσκαλοι.

3 Όλα λοιπόν, όσα επί τή βάσει τού νόμου θά σάς είπουν αυτοί νά τά φυλάττετε, φυλάττετε καί πράττετε αυτά.Μή πράττετε όμως σύμφωνα πρός τά έργα των καί τό παράδειγμά των.Διότι λέγουν μέν καί διδάσκουν τήν αλήθειαν τού νόμου, δέν πράττουν όμως σύμφωνα μέ αυτήν.

4 Μέ άλλα λόγια, σφικτοδένουν φορτώματα βαρειά καί δυσκόλως βασταζόμενα καί τά επιβάλλουν εις τούς ώμους τών ανθρώπων, αυτοί όμως δέν θέλουν ούτε μέ τό δάκτυλό τους νά τά κινήσουν. Μέ τάς ιδικάς των δηλαδή γνώμας καί παραδόσεις μετέβαλαν τόν νόμον εις βαρύ φορτίον, τό οποίον φορτώνουν εις τούς άλλους, ενώ αυτοί ούτε κάν τό εγγίζουν, διότι ευρίσκουν τρόπους νά ξεφεύγουν αυτοί από τάς υποχρεώσεις αυτάς, πού επιβάλλουν εις τούς άλλους.

5 Πράττουν δέ όλα τά έργα των διά νά τούς βλέπουν οι άνθρωποι καί τούς επαινούν.Διότι τά φυλακτά, πού κρεμούν εις τάς χείρας των ή δένουν εις τά μέτωπά των, τά κατασκευάζουν πλατειά καί μεγαλώνουν τίς άκρες τών φορεμάτων τους, ώστε νά γίνωνται περίβλεπτοι ως άνθρωποι ευσεβείς, εις τούς οποίους τά φυλακτά καί τά κράσπεδά των τούς υπενθυμίζουν διαρκώς τόν νόμον τού Θεού.

6 Αγαπούν δέ τήν πρώτην θέσιν εις τά δείπνα καί τά πρώτα καθίσματα εις τάς συναγωγάς,

7 καί τούς ευλαβείς χαιρετισμούς εις τάς αγοράς καί θέλουν νά τούς φωνάζουν οι άνθρωποι, διδάσκαλε, διδάσκαλε.

8 Σείς δέ μή ονομασθήτε από τούς ανθρώπους ραββί διότι ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός όλοι δέ σείς είσθε αδελφοί.

9 Καί πατέρα σας μέ κύρος καί εξουσίαν απεριόριστον καί απόλυτον μή καλέσητε εις τήν γήν.Διότι ένας είναι ο Πατήρ σας, εκείνος πού είναι εις τούς ουρανούς.

10 Ούτε καθηγηταί νά κληθήτε, διότι ένας είναι ο καθηγητής σας, πού μέ τήν διδασκαλίαν του σάς οδηγεί εις τήν σωτηρίαν, ο Χριστός.

11 Εκείνος δέ, πού μεταξύ σας είναι μεγαλύτερος εις τήν γνώσιν καί εις τό αξίωμα, πρέπει νά υπηρετή τούς άλλους, γινόμενος μέ κάθε τρόπον χρήσιμος καί ωφέλιμος εις αυτούς.

12 Εκείνος όμως, πού θά υψώση τόν εαυτόν του μεταχειριζόμενος τούς άλλους ως κατωτέρους του, θά ταπεινωθή καί θά εξευτελισθή.Καί εκείνος, πού θά ταπεινώση τόν εαυτόν του γινόμενος διά τής χριστιανικής αγάπης δούλος καί υπηρέτης τών άλλων, θά ανυψωθή από τόν Θεόν καί θά δοξασθή.