Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 22 Απριλίου 2023

198

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 22 – 33 – 22 Μετά ταύτα ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις την Ιουδαίαν γην, και εκεί διέτριβεν μετ αυτών και εβάπτιζεν.

23 ην δε και Ιωάννης βαπτίζων εν Αινών εγγύς του Σαλείμ, ότι ύδατα πολλά ην εκεί, και παρεγίνοντο και εβαπτίζοντο 24 ούπω γαρ ην βεβλημένος εις την φυλακήν ο Ιωάννης. 25 Εγένετο ουν ζήτησις εκ των μαθητών Ιωάννου μετά Ιουδαίου περί καθαρισμού.

26 και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον αυτώ Ραββί, ος ην μετά σου πέραν του Ιορδάνου, ω συ μεμαρτύρηκας, ίδε ούτος βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν. 27 απεκρίθη Ιωάννης και είπεν ου δύναται άνθρωπος λαμβάνειν ουδέν εάν μη η δεδομένον αυτώ εκ του ουρανού.

28 αυτοί υμείς μοι μαρτυρείτε ότι είπον ουκ ειμί εγώ ο Χριστός, αλλ ότι Απεσταλμένος ειμί έμπροσθεν εκείνου. 29 ο έχων την νύμφην νυμφίος εστίν ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστηκώς και ακούων αυτού, χαρά χαίρει δια την φωνήν του νυμφίου. αύτη ουν η χαρά η εμή πεπλήρωται.

30 εκείνον δει αυξάνειν, εμέ δε ελαττούσθαι. 31 ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εστίν. ο ων εκ της γης εκ της γης εστιν και εκ της γης λαλεί ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστί,

32 και ο εώρακεν και ήκουσεν, τούτο μαρτυρεί, και την μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει. 33 ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθής εστιν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ/ 22 – 33

22 Ύστερον από αυτά, που συνέβησαν εις τα Ιεροσόλυμα, ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί του εις την χώραν της Ιουδαίας και έμεινεν εκεί μαζί με αυτούς και έβαπτιζε δι μέσου των μαθητών του, οι οποίοι εις τους προσερχομένους να βαπτισθούν εδείκνυον τον φανερωθέντα Μεσσίαν.

23 Εξηκολούθει δε και ο Ιωάννης να βαπτίζη εις την πηγήν Αινών πλησίον της πόλεως Σαλείμ. και είχε προτιμήσει ο Ιωάννης την Αινών, διότι ήσαν εκεί άφθονα νερά, και ήρχοντο και εβαπτίζοντο. 24 Εσυνεχίζετο λοιπόν ακόμη η δράσις και το βάπτισμα του Ιωάννου, διότι ούτος δεν είχεν ακόμη ριφθή εις την φυλακήν.

25 Επειδή λοιπόν και ο Ιωάννης και οι μαθηταί του Ιησού εβάπτιζον, έγινε συζήτησις από τους μαθητάς του Ιωάννου με κάποιον Ιουδαίον δια τον καθαρισμόν, τον οποίον τα βαπτίσματα ταύτα έδιδαν.

26 και επειδή οι μαθηταί αυτοί δεν ημπόρεσαν να πείσουν τον Ιουδαίον δια την αξίαν του βαπτίσματος του Ιωάννου, ήλθαν εις αυτόν και του είπαν Διδάσκαλε, εκείνος που ήτο μαζί σου πέραν από τον Ιορδάνην, δια τον οποίον συ έδωκες μαρτυρίαν και τον ανέδειξες με τας συστάσεις, που έκαμες δι αυτόν εις τους ανθρώπους, κύτταξε αυτός τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν εις αυτόν.

27 Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε Τίποτε δεν μπορεί να λάβη ο άνθρωπος, εάν δεν του έχη δοθή τούτο από τον εν ουρανοίς Θεόν. Από τον Θεόν λοιπόν έλαβε και ο Ιησούς την προτίμησιν και την δόξαν αυτήν, την οποίαν οι άνθρωποι του αποδίδουν, αλλά και εγώ το περιωρισμένον μέτρον της τιμής και της δράσεως, δια το οποίον παραπονείσθε.

28 σεις οι ίδιοι με ηκούσατε και είσθε μάρτυρές μου, ότι είπα δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλ ότι είμαι απεσταλμένος από τον Θεόν προτήτερα από εκείνον ως πρόδρομός του. Διατί λοιπόν τώρα δυσαρεστείσθε, επειδή βλέπετε τον Χριστόν να ευδοκιμή περισσότερον από εμέ;

29 μη παραξενεύεσθε, εάν όλοι πηγαίνουν εις αυτόν και τον ακολουθούν. Εκείνος, τον οποίον ακολουθεί η νύμφη και πηγαίνει εις αυτόν ως ιδική του, είναι ο γαμβρός ο φίλος δε του γαμβρού, ο παράνυμφος και κουμπάρος, που εμεσίτευσεν εις το συνοικέσιον και κατά τον γάμον στέκεται κοντά του και τον ακούει, χαίρει υπερβολικά δια την φωνήν, με την οποίαν ο γαμβρός εκδηλώνει την αγάπην του προς την νύμφην και την ευχαρίστησίν του δια τον γάμον του μετ αυτής. Χαίρω λοιπόν και εγώ ως φίλος του ουρανίου γαμβρού, εις τον οποίον πηγαίνουν τώρα όλοι, οι οποίοι μετ ολίγον θα αποτελέσουν την νύμφην του, την Εκκλησίαν. και αυτή η χαρά που δοκιμάζω, διότι επέτυχεν ο πνευματικός αυτός γάμος εις τον οποίον εμεσίτευσα, είναι πλήρης και τελεία.

30 Σύμφωνα με το σχέδιον του Θεού, από τον οποίον απεστάλην, εκείνος πρέπει να αυξάνη εις επιρροήν και δόξαν, εγώ δε να μικραίνω, ώστε όλοι να μη ακολουθούν πλέον εμέ, αλλ εκείνον.

31 Εκείνος, που έρχεται απ επάνω και κατάγεται από τον ουρανόν, είναι ανώτερος από όλους. Εκείνος, που εγεννήθη εις την γην από γονείς, που έζησαν εις την γην, όπως είμαι εγώ, είναι από την γην και ομιλεί περί των ουρανίων τόσον μόνον, όσον ημπορεί από την γην να τα διακρίνη και να τα γνωρίση. Εκείνος, που έρχεται από τους ουρανούς, όπως είναι ο Ιησούς, είναι ανώτερος από όλους.

32 και εκείνο, το οποίον λόγω της σχέσεώς του προς τον εν ουρανοίς Πατέρα του έχει ίδει μόνος αυτός και ήκουσε παρ αυτού και το ηξεύρει καλά, όπως κανένας άλλος, αυτό μαρτυρεί. Δυστυχώς όμως την μαρτυρίαν του πολύ ολίγοι την πιστεύουν και την δέχονται.

33 Εκείνος, που επίστευσεν εις την μαρτυρίαν του και ενεκολπώθη την διδασκαλίαν του, αυτός έβαλε την σφραγίδα του υποκάτω από τους λόγους τούτους του υιού και απεσταλμένου του Θεού και επεβεβαίωσεν επισήμως, ότι ο Θεός είναι αληθής και δεν ψεύδεται.