Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2023

138

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 1 – 13 – 1 και εξελθών ο Ιησούς επορεύετο από του ιερού και προσήλθον οι μαθηταί αυτού επιδείξαι αυτώ τας οικοδομάς του ιερού.

2 ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς ου βλέπετε ταύτα πάντα ; αμήν λέγω υμίν, ου μη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον ος ου καταλυθήσεται. 3 Καθημένου δε αυτού επί του όρους των ελαιών προσήλθον αυτώ οι μαθηταί κατ ιδίαν λέγοντες Ειπέ ημίν πότε ταύτα έσται, και τι το σημείον της σης παρουσίας και της συντελείας του αιώνος ;

4 και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση. 5 πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες, εγώ ειμι ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι. 6 μελλήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων οράτε, μη θροείσθε δει γαρ πάντα γενέσθαι, αλλ ούπω εστί το τέλος.

7 εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται λιμοί και σεισμοί κατά τόπους 8 πάντα δε ταύτα αρχή ωδίνων. 9 τότε παραδώσουσιν υμάς εις θλίψιν και αποκτενούσιν υμάς, και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου.

10 και τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσιν αλλήλους. 11 και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς, 12 και δια το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήσεται η αγάπη των πολλών. 13 ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 1 – 13

1 και αφού εβγήκεν ο Ιησούς, έφευγεν οριστικώς πλέον από το ιερόν δια να μη επανέλθη εις αυτό. και τότε επλησίασαν οι μαθηταί του δια να του δείξουν τας οικοδομάς του ιερού. 2 ο δε Ιησούς τους είπε δεν βλέπετε με θαυμασμόν όλα αυτά τα ωραία κτίρια ; εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ, ότι δεν θα μείνη πέτρα επάνω εις την πέτραν, που να μη κρημνισθή κάτω.

3 και ενώ αυτός εκάθητο εις το όρος των Ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και είπαν Ειπέ μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποίον είναι το σημάδι, που θα προαναγγέλλη την ένδοξόν σου παρουσίαν και το οριστικόν τέλος του κόσμου αυτού ;

4 και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε Προσέχετε να μη σας πλανήση κανείς. 5 Διότι θα έλθουν πολλοί, που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομα του Μεσσίου, το οποίον είναι ιδικόν μου, και θα λέγουν εγώ είμαι ο Χριστός. και θα πλανήσουν πολλούς.

6 Μέλλετε δε να ακούετε πολέμους και ειδήσεις περί πολέμων, που θα γίνωνται εις άλλας χώρας. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε νομίζοντες, ότι αυτά είναι σημάδια, που προαναγγέλλουν το τέλος, διότι σύμφωνα με τας βουλάς της θείας προνοίας πρέπει όλα αυτά να γίνουν, αλλ ακόμη δεν είναι ούτε το τέλος του κόσμου ούτε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού της, που προεικονίζει και προτυπώνει την συντέλειαν του κόσμου.

7 Διότι θα σηκωθή το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειον κατά του άλλου βασιλείου και θα συμβούν πείνες και μολυσματικοί επιδημίαι και σεισμοί εδώ και εκεί. 8 Όλα δε αυτά είναι αρχή πόνων και δεινών. 9 Τότε θα σας παραδώσουν εις θλίψεις και δοκιμασίας. και θα θανατώσουν μερικούς από σας, και θα σας μισούν όλα τα έθνη δι εμέ, επειδή θα πιστεύετε εις το όνομά μου.

10 και τότε θα σκανδαλισθούν και θα κλονισθούν εις την πίστιν πολλοί. και θα παραδώσουν ο ένας τον άλλον εις τους απίστους άρχοντας και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. 11 και θα αναφανούν πολλοί ψευδοπροφήται και θα παρασύρουν εις τας πλανεμένας διδασκαλίας των πολλούς.

12 και επειδή θα πληθύνη η κακία και η φαυλότης, θα ψυχρανθή η προς τον Θεόν και τον πλησίον αγάπη του πλήθους των συνήθων και κατ όνομα Χριστιανών. 13 Εκείνος δε που θα δείξη υπομονήν μέχρι τέλους των δοκιμασιών αυτών, αυτός και μόνον θα σωθή.