Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 21 Αυγούστου 2021

832

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 32 – 39 – 32 Ο δέ Ιησούς προσκαλεσάμενος τούς μαθητάς αυτού είπε Σπλαγχνίζομαι επί τόν όχλον, ότι ήδη ημέραι τρείς προσμένουσί μοι καί ουκ έχουσι τί φάγωσι καί απολύσαι αυτούς νήστεις ου θέλω, μήποτε εκλυθώσιν εν τή οδώ.

33 καί λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού Πόθεν ημίν εν ερημία άρτοι τοσούτοι ώστε χορτάσαι όχλον τοσούτον;

34 καί λέγει αυτοίς ο Ιησούς Πόσους άρτους έχετε; οι δέ είπον Επτά, καί ολίγα ιχθύδια.

35 καί εκέλευσε τοίς όχλοις αναπεσείν επί τήν γήν.

36 καί λαβών τούς επτά άρτους καί τούς ιχθύας, ευχαριστήσας έκλασε καί εδίδου τοίς μαθηταίς αυτού, οι δέ μαθηταί τοίς όχλοις.

37 καί έφαγον πάντες καί εχορτάσθησαν, καί ήραν τό περισσεύον τών κλασμάτων, επτά σπυρίδας πλήρεις.

38 οι δέ εσθίοντες ήσαν τετρακισχίλιοι άνδρες χωρίς γυναικών καί παιδίων.

39 Καί απολύσας τούς όχλους ανέβη εις τό πλοίον, καί ήλθεν εις τά όρια Μαγδαλά.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 32 – 39

32 Ο δέ Ιησούς επροσκάλεσε τούς μαθητάς του καί τούς είπεν· Αισθάνομαι βαθείαν συμπάθειαν διά τό πλήθος τού λαού, διότι είναι τώρα τρείς ημέραι, αφ ότου μένουν πλησίον μου καί δέν έχουν τί νά φάγουν. Καί δέν θέλω νά τούς εξαποστείλω εις τά μέρη τους νηστικούς, μήπως αποκάμουν εις τόν δρόμον.

33 Καί λέγουν εις αυτόν οι μαθηταί του Από πού νά προμηθευθώμεν εδώ εις τήν ερημιάν τόσον πολλούς άρτους, ώστε νά χορτάσωμεν τόσον πλήθος λαού;

34 Καί λέγει εις αυτούς η Ιησούς· Πόσους άρτους έχετε; Αυτοί δέ είπαν επτά άρτους καί ολίγα ψαράκια.

35 Καί παρήγγειλεν ο Ιησούς εις τά πλήθη τού λαού νά καθίσουν εις τήν γήν.

36 Καί αφού επήρε εις τάς χείρας του τούς άρτους καί τά ψάρια, ευχαρίστησε τόν Πατέρα του, πού δίδει καί πολλαπλασιάζει αυτός όλα τά αγαθά, καί έκοψε τούς άρτους καί τά ψάρια καί έδωκεν εις τούς μαθητάς του, οι δέ μαθηταί τού έδωκαν εις τά πλήθη τού λαού.

37 Καί έφαγαν όλοι καί εχόρτασαν καί εσήκωσαν τό περίσσευμα τών κομματιών επτά μεγάλα κοφίνια γεμάτα.

38 Εκείνοι δέ πού έφαγαν, ήσαν τέσσαρες χιλιάδες άνδρες, χωρίς νά υπολογίζωνται εις τόν αριθμόν αυτόν γυναίκες καί παιδιά.

39 Καί αφού διέλυσε τά πλήθη τού λαού, εμβήκεν εις τό πλοίον καί ήλθεν εις τά σύνορα τής Μαγδαλά.