Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 19 Μαρτίου 2022

377

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α/ 35 – 44 – 35 Καί πρωί έννυχα λίαν αναστάς εξήλθε καί απήλθεν εις έρημον τόπον, κακεί προσηύχετο.

36 καί κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων καί οι μετ αυτού, 37 καί ευρόντες αυτόν λέγουσιν αυτώ ότι πάντες σε ζητούσι.

38 καί λέγει αυτοίς Άγωμεν εις τάς εχομένας κωμοπόλεις, ίνα καί εκεί κηρύξω εις τούτο γάρ εξελήλυθα.

39 καί ήν κηρύσσων εν ταίς συναγωγαίς αυτών εις όλην τήν Γαλιλαίαν καί τά δαιμόνια εκβάλλων.

40 Καί έρχεται πρός αυτόν λεπρός παρακαλών αυτόν καί γονυπετών αυτόν καί λέγων αυτώ ότι Εάν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι.

41 ο δέ Ιησούς σπλαγχνισθείς, εκτείνας τήν χείρα ήψατο αυτού καί λέγει αυτώ Θέλω, καθαρίσθητι

42 καί ειπόντος αυτού ευθέως απήλθεν απ αυτού η λέπρα, καί εκαθαρίσθη.

43 καί εμβριμησάμενος αυτώ ευθέως εξέβαλεν αυτόν καί λέγει αυτώ

44 Όρα μηδενί μηδέν είπης, αλλ ύπαγε σεαυτόν δείξον τώ ιερεί καί προσένεγκε περί τού καθαρισμού σου ά προσέταξε Μωϋσής, εις μαρτύριον αυτοίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α/ 35 – 44

35 Καί τό πρωί πολύ πρίν ξημερώση, όταν ακόμη ήτο κατασκότεινα, αφού εσηκώθη, εβγήκε καί επήγεν εις τόπον έρημον καί εκεί προσηύχετο.

36 Καί έτρεξαν κατόπιν του ζητούντες νά τόν εύρουν ο Σίμων καί οι σύντροφοί του.

37 Καί αφού τόν ηύραν, λέγουν εις αυτόν, ότι όλοι σέ ζητούν. Έλα νά συνεχίσης τήν επιτυχίαν σου καί μή ψυχραίνης τόν ενθουσιασμόν τού πλήθους.

38 Καί εκείνος τούς είπεν Άς υπάγωμεν εις τά γειτονικά μεγαλοχώρια, διά νά κηρύξω καί εκεί, διότι δι αυτό εβγήκα από τήν πόλιν καί ήλθον εδώ, διά νά συνεχίσω πρός τά χωρία αυτά τήν περιοδείαν μου.

39 Καί εξηκολούθει νά κηρύττη εις τάς συναγωγάς των εις όλην τήν Γαλιλαίαν καί νά βγάζη τά δαιμόνια από τούς δαιμονιζομένους πού τού έφερναν.

40 Καί έρχεται πρός αυτόν κάποιος λεπρός, ο οποίος τόν παρεκάλει γονατιστός εμπρός του καί τού έλεγεν ότι, εάν θέλης, έχεις τήν δύναμιν νά μέ θεραπεύσης καί νά μέ καθαρίσης από τάς πληγάς καί τά εξανθήματα τής ασθενείας μου.

41 Ο δέ Ιησούς τόν ευσπλαγχνίσθη καί αφού άπλωσε τήν χείρα του, τόν ήγγισε καί τού λέγει θέλω, καθαρίσου.

42 Καί όταν είπεν ο Ιησούς τό θέλω, καθαρίσου, αμέσως τόν άφησεν η λέπρα καί εκαθαρίσθη.

43 Καί αφού τού απηγόρευσεν αυστηρά νά μή διαδώση τήν θαυματουργικήν θεραπείαν του, τόν έβγαλεν αμέσως έξω από τό μέρος πού ήσαν καί τού είπε

44 Πρόσεξε νά μή είπης τίποτε εις κανένα αλλά πήγαινε, δείξε τόν εαυτόν σου εις τόν ιερέα, καί πρόσφερε διά τόν καθαρισμόν καί τήν θεραπείαν σου από τήν λέπραν εκείνα, πού διέταξεν ο Μωϋσής, διά νά χρησιμεύση η εξέτασίς σου από τόν ιερέα καί η προσφορά τού δώρου σου ως μαρτυρία καί απόδειξις εις τούς Ιουδαίους, ότι καί σύ πράγματι εθεραπεύθης, αλλά καί εγώ δέν ήλθον διά νά καταλύσω τόν νόμον.