Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 19 Ιουνίου 2021

1205

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ/ 14 – 25 – 14 Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς τοίς μαθηταίς αυτού εγερθείς εκ νεκρών.

15 Ότε ούν ηρίστησαν, λέγει τώ Σίμωνι Πέτρω ο Ιησούς Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλέον τούτων; λέγει αυτώ Ναί, Κύριε, σύ οίδας ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ Βόσκε τά αρνία μου.

16 λέγει αυτώ πάλιν δεύτερον Σίμων Ιωνά, αγαπάς με; λέγει αυτώ Ναί, Κύριε, σύ οίδας ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ Ποίμαινε τά πρόβατά μου.

17 λέγει αυτώ τό τρίτον Σίμων Ιωνά, φιλείς με; ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτώ τό τρίτον, φιλείς με, καί είπεν αυτώ Κύριε, σύ πάντα οίδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώ σε. λέγει αυτώ ο Ιησούς Βόσκε τά πρόβατά μου.

18 αμήν αμήν λέγω σοι, ότε ής νεώτερος, εζώννυες σεαυτόν καί περιεπάτεις όπου ήθελες όταν δέ γηράσης, εκτενείς τάς χείράς σου, καί άλλος σε ζώσει, καί οίσει όπου ου θέλεις.

19 τούτο δέ είπε σημαίνων ποίω θανάτω δοξάσει τόν Θεόν. καί τούτο ειπών λέγει αυτώ Ακολούθει μοι.

20 επιστραφείς δέ ο Πέτρος βλέπει τόν μαθητήν όν ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ός καί ανέπεσεν εν τώ δείπνω επί τό στήθος αυτού καί είπε Κύριε, τίς εστιν ο παραδιδούς σε;

21 τούτον ιδών ο Πέτρος λέγει τώ Ιησού Κύριε, ούτος δέ τί;

22 λέγει αυτώ ο Ιησούς Εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τί πρός σέ; σύ ακολούθει μοι.

23 εξήλθεν ούν ο λόγος ούτος εις τούς αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνήσκει καί ουκ είπεν αυτώ ο Ιησούς ότι ουκ αποθνήσκει, αλλ Εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τί πρός σέ;

24 Ούτός εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων καί γράψας ταύτα, καί οίδαμεν ότι αληθής εστιν η μαρτυρία αυτού.

25 έστι δέ καί άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ έν, ουδέ αυτόν οίμαι τόν κόσμον χωρήσαι τά γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ/ 14 – 25

14 Αυτή ήτο η τρίτη φορά έως τότε, πού εφανερώθη ο Ιησούς εις συναθροισμένους τούς μαθητάς του, αφ ότου ανεστήθη εκ νεκρών.

15 Όταν λοιπόν επήραν τό πρωϊνό τους, είπεν ο Ιησούς εις τόν Σίμωνα Πέτρον Σίμων, υιέ τού Ιωνά, μέ αγαπάς περισσότερον από αυτούς, τούς άλλους συμμαθητάς σου, όπως μού έλεγες καυχώμενος κατά τήν νύκτα τής συλλήψεώς μου; Ο Πέτρος τώρα διδαγμένος από τό πάθημά του εκφράζεται μέ γλώσσαν ταπεινοφροσύνης καί λέγει εις αυτόν Ναί, Κύριε, σύ γνωρίζεις, ότι σέ αγαπώ. Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Βόσκε τά λογικά αρνία τής πνευματικής μου ποίμνης καί φρόντιζε νά τρέφονται καί νά οικοδομούνται ταύτα μέ τήν διδασκαλίαν τής αληθείας καί μέ κάθε μέσον πνευματικής παιδαγωγίας.

16 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς πάλιν διά δευτέραν φοράν Σίμων, υιέ τού Ιωνά, μέ αγαπάς; Λέγει εις αυτόν Ναί, Κύριε, σύ γνωρίζεις, ότι σέ αγαπώ. Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Ποίμαινε τά λογικά πρόβατά μου, επιστατών καί αγρυπνών διά τήν ασφάλειαν καί σωτηρίαν των.

17 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς διά τρίτην φοράν Σίμων, υιέ τού Ιωνά, μέ αγαπάς; Επειδή δέ εφαίνετο διά τής νέας αυτής ερωτήσεως, ότι ο Διδάσκαλος αμφέβαλλεν ακόμη διά τήν αγάπην τού Πέτρου, ελυπήθη ο Πέτρος, διότι είπεν εις αυτόν ο Κύριος διά τρίτην φοράν Μέ αγαπάς; Καί επειδή η τριπλή άρνησις τόν είχε διδάξει νά μή έχη πλέον εμπιστοσύνην εις τόν εαυτόν του, είπεν εις αυτόν Κύριε, σύ τά γνωρίζεις όλα, σύ ηξεύρεις, ότι σέ αγαπώ. Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Βόσκε τά πρόβατά μου. Καί αφού μέ τήν τριπλήν αυτήν βεβαίωσίν του ο Πέτρος επανώρθωσε τό αμάρτημα τής τριπλής αρνήσεώς του, καί αποκατεστάθη εις τό αποστολικόν αξίωμα, ο Κύριος πληροφορών αυτόν, ότι δέν θά τόν ηρνείτο πλέον, τού προσθέτει:

18 Αληθώς, αληθώς σού λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες μόνος σου τόν εαυτόν σου καί εβάδιζες, όπου ήθελες. Όταν δέ θά γηράσης, θά εξαπλώσης τάς χείρας σου καί άλλος θά σέ ζώση καί θά σέ φέρη εκείνος εις μέρος, όπου δέν θέλεις. Δηλαδή θά σέ οδηγήση εις τό μαρτύριον, τό οποίον άν καί μέ τήν προαίρεσίν σου θά τό ασπάζεσαι, λόγω όμως τής φυσικής άποστροφής τών ανθρώπων πρός τόν θάνατον, φυσικά καί σύ θά τό αποστέργης.

19 Ο Κύριος λοιπόν είπε τούτο σημαίνων μέ ποίον είδος θανάτου θά δοξάση ο Πέτρος τόν Θεόν. Καί αφού είπε τούτο, λέγει εις αυτόν Ακολούθει με.

20 Ενώ δέ εβάδιζαν, έστρεψεν οπίσω ο Πέτρος καί είδε τόν μαθητήν, πού ηγάπα ο Ιησούς, νά ακολουθή καί αυτός. Ο μαθητής αυτός έπεσε καί κατά τό δείπνον επί τού στήθους τού Ιησού καί είπε Κύριε, ποίος είναι αυτός, πού πρόκειται νά σέ παραδώση;

21 Αυτόν τόν μαθητήν όταν τόν είδεν ο Πέτρος, λέγει εις τόν Ιησούν Κύριε, αυτός δέ τί θά γίνη καί τί τού επιφυλάσσεται;

22 Τότε ο Ιησούς είπεν εις τόν Πέτρον Υπόθεσε, ότι θέλω αυτός νά μείνη εις τήν ζωήν αυτήν μέχρις ότου έλθω κατά τήν δευτέραν μου παρουσίαν. Τί σέ ενδιαφέρει αυτό καί τί έχεις νά κερδίσης σύ, εάν μάθης, τί θά απογίνη αυτός; Σύ ακολούθει με καί φρόντιζε διά τήν ιδικήν σου σωτηρίαν.

23 Εκ παρεξηγήσεως λοιπόν τών λόγων τούτων τού Ιησού διεδόθη μεταξύ τών αδελφών Χριστιανών η φήμη αυτή, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δέν πεθαίνει. Καί δέν είπεν ο Ιησούς εις τόν Πέτρον, ότι ο μαθητής αυτός δέν θά αποθάνη. Αλλ είπεν υποθετικώς Εάν αυτός θέλω νά μένη μέχρις ότου έλθω, τί νοιάζεσαι σύ;

24 Ο μαθητής δέ εκείνος είναι αυτός, πού εξακολουθεί καί τώρα νά δίδη μαρτυρίαν δι αυτά, πού ιστορούνται εις τό Ευαγγέλιον τούτο, καί ο οποίος κατέγραψε ταύτα. Καί γνωρίζομεν, ότι η μαρτυρία του είναι αληθής.

25 Υπάρχουν δέ καί πολλά άλλα, όσα έκαμεν ο Ιησούς, τά οποία, εάν γράφωνται λεπτομερώς ένα – ένα, νομίζω ότι καί αυτός ο κόσμος μέ όλας τάς βιβλιοθήκας του δέν θά χωρέση τά βιβλία πού θά γράφονται. Αληθώς.