Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου 2023

410

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 57 – 62 – 57 Εγένετο δε πορευομένων αυτών εν τη οδώ είπέ τις προς αυτόν· Ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη, Κύριε.

58 και είπεν αυτώ ο Ιησούς· Αι αλώπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη.

59 είπε δε προς έτερον· Ακολούθει μοι. ο δε είπε· Κύριε, επίτρεψόν μοι απελθόντι πρώτον θάψαι τον πατέρα μου. 60 είπε δε αυτώ ο Ιησούς· Άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς· σύ δε απελθών διάγγελλε την βασιλείαν του Θεού.

61 Είπε δε και έτερος· Ακολουθήσω σοι, Κύριε· πρώτον δε επίτρεψόν μοι αποτάξασθαι τοις εις τον οίκόν μου.

62 είπε δε ο Ιησούς προς αυτόν· Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ’ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετός εστιν εις την βασιλείαν του Θεού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 57 – 62

57 Και συνέβη, ενώ αυτοί επήγαιναν εις τον δρόμον, είπε κάποιος προς αυτόν· Κύριε, θα σε ακολουθήσω, όπου και αν υπάγης.

58 Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Αι αλεπούδες έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού έχουν μέρη που κουρνιάζουν· ο δε υιός του ανθρώπου, (δηλ. εγώ, που εγεννήθην από μόνην την Παρθένον και είμαι ο κατ’ εξοχήν και γνωστός εκ της υποσχέσεως του Θεού προς τον Αδάμ άνθρωπος), δεν έχει που να ακουμβήση την κεφαλήν του. Μη περιμένης λοιπόν και σύ σωματικάς ανέσεις και αναπαύσεις, αλλά λάβε τας αποφάσεις σου γνωρίζων εκ προτέρου, ότι η ζωή των ακολούθων μου είναι γεμάτη από στερήσεις και θυσίας όπως η ιδική μου.

59 Είπε δε ο Ιησούς εις κάποιον άλλον· Ακολούθει με. Αυτός δε είπε· Κύριε, δός μου την άδειαν να απέλθω και να θάψω πρώτον τον πατέρα μου και ύστερα να σε ακολουθήσω.

60 Ο Ιησούς όμως διαβλέπων, ότι ο μαθητής εκείνος εκινδύνευε να εμπλέξη εις κληρονομικάς διαμάχας, που θα του εψύχραιναν τον ζήλον, είπε προς αυτόν· Άφησε τους συγγενείς σου, οι οποίοι φαίνονται μέν ζωντανοί, πράγματι όμως λόγω της απιστίας των είναι πνευματικώς νεκροί, να θάψουν τους νεκρούς, που είναι ιδικοί των, διότι και αυτοί εν απιστία απέθανον. Σύ δε πήγαινε μαζί με αυτούς, που πρόκειται μετ’ ολίγον να αποστείλω, και διά του κηρύγματός σου διάδιδε την είδησιν, ότι μετ’ ολίγον εγκαθιδρύεται και επί της γης η βασιλεία του Θεού.

61 Είπε δε και κάποιος άλλος· θα σε ακολουθήσω, Κύριε· αλλά δός μου την άδειαν να αποχαιρετήσω πρώτον εκείνους, που είναι στο σπίτι μου. 62 Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· Κάθε ένας που έβαλε το χέρι του επάνω εις αλέτρι και βλέπει εις τα οπίσω και όχι προς το μέρος, το οποίον πρόκειται να οργώση, δεν είναι κατάλληλος διά γεωργός. Έτσι και εκείνος, που εκλήθη εις την διακονίαν του Κυρίου, πρέπει να βλέπη πάντοτε εμπρός εις το πνευματικόν του έργον και να ξεχάση ολοτελώς τα σωματικά και υλικά, διότι άλλως δεν θα μπορέση να κρατήση διά τον εαυτόν του στερεά την βασιλείαν του Θεού και να εργασθή αποτελεσματικώς προς διάδοσιν αυτής και εις τους άλλους.