Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Μαρτίου 2023

407

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 14 – 17 – 14 και παράγων είδε λευιν τον του Αλφαίου, καθήμενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ.

15 και εγένετο εν τω κατακείσθαι αυτόν εν τη οικία αυτού, και πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί συνανέκειντο τω Ιησού και τοις μαθηταίς αυτού ήσαν γαρ πολλοί, και ηκολούθησαν αυτώ.

16 και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ιδόντες αυτόν εσθίοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών έλεγον τοις μαθηταίς αυτού τι ότι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθίει και πίνει ;

17 και ακούσας ο Ιησούς λέγει αυτοίς ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ οι κακώς έχοντες ουκ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 14 – 17

14 και καθώς διέβαινεν, είδε τον λευιν τον υιόν του Αλφαίου να κάθηται εις την τράπεζαν της εισπράξεως των φόρων και του λέγει Ακολούθει με. και εκείνος εσηκώθη και τον ηκολούθησε.

15 και όταν αυτός ήτο καθισμένος εις την τράπεζαν του φαγητού μέσα εις την οικίαν του Λευΐ, συνέβη να κάθηνται και πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητάς του. και ήσαν εκεί τόσοι, διότι κατά την ώραν της προσκλήσεως του λευι παρευρίσκοντο πολλοί, οι οποίοι και ηκολούθησαν τον Ιησούν εις το σπίτι του Ματθαίου και έλαβαν μέρος εις την τράπεζαν.

16 και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τον είδον να τρώγη μαζί με τους τελώνας και αμαρτωλούς, έλεγον εις τους μαθητάς του πως συμβαίνει να τρώγη και να πίνη ο διδάσκαλός σας μαζί με τους αμαρτωλούς ;

17 και όταν ο Ιησούς ήκουσε ταύτα, λέγει εις αυτούς δεν έχουν ανάγκην ιατρού οι υγιείς, αλλ εκείνοι που έχουν άσχημα εις την υγείαν τους. δεν ήλθα εις τον κόσμον δια να καλέσω εκείνους, που έχουν την ιδέαν ότι είναι δίκαιοι, αλλά τους αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν.