Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Φεβρουαρίου 2023

81

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 8 – 9 – 8 ο δε είπε Βλέπετε μη πλανηθήτε πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμι και ο καιρός ήγγικε. μη ουν πορευθήτε οπίσω αυτών.

9 όταν δε ακούσητε πολέμους και ακαταστασίας, μη πτοηθήτε δει γαρ ταύτα γενέσθαι πρώτον, αλλ ουκ ευθέως το τέλος.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 25 – 27

25 και έσται σημεία εν ηλίω και σελήνη και άστροις, και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης και σάλου, 26 αποψυχόντων ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη αι γαρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθήσονται. 27 και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 35 – 36

35 ως παγίς γαρ επελεύσεται επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. 36 αγρυπνείτε ουν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι και σταθήναι έμπροσθεν του υιού του ανθρώπου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 8 – 9

8 Αυτός δε είπε Προσέχετε να μη παραπλανηθήτε από κανένα. και σας συνιστώ να προσέχετε, διότι πολλοί θα έλθουν, που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομά μου και θα λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, και ο καιρός, που θα γίνουν αυτά, επλησίασε. Προσέξατε λοιπόν να μη τους ακολουθήσετε ως μαθηταί και οπαδοί των. 9 Όταν δε ακούσετε, ότι γίνονται πόλεμοι και επαναστάσεις και διασαλεύσεις της τάξεως, μη ταραχθήτε νομίζοντες, ότι αυτά είναι σημάδια, που προαναγγέλλουν το τέλος. Διότι σύμφωνα με το θείον σχέδιον πρέπει αυτά να γίνουν πρώτον, αλλά δεν θα έλθη αμέσως το τέλος.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 25 – 27

25 Ακούσατε τώρα και τα σημεία της δευτέρας παρουσίας και της συντελείας του παρόντος κόσμου. θα γίνουν έκτακτα και πρωτοφανή φαινόμενα εις τον ήλιον και εις την σελήνην και εις τα άστρα λόγω των βιαίων και ριζικών μεταβολών, αι οποίαι θα γίνουν εις το υλικόν σύμπαν. και επί της γης μεγάλη στενοχώρια και αδημονία θα καταλάβη τα έθνη, τα οποία λόγω του ήχου και του θορύβου των βιαίων κυμάτων της θαλάσσης, τα οποία θα ορμούν δια να καταπλημμυρίσουν την γην, θα κυριευθούν από μεγάλην απορίαν και αμηχανίαν, επειδή δεν θα ξεύρουν, πως να προφυλαχθούν. 26 και θα λιποθυμούν και θα χάνουν τας αισθήσεις των και θα γίνωνται σαν νεκροί πολλοί άνθρωποι από τον φόβον των και από τα κακά, που θα περιμένουν να καταπλακώσουν την Οικουμένην. Πράγματι δε τα κακά αυτά θα είναι μεγάλα, διότι αι ουράνιαι και αγγελικαί δυνάμεις, αι συγκρατούσαι ήδη την τάξιν του σύμπαντος, θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν, επειδή η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθη, ίνα το σύμπαν ανακαινισθή. 27 και τότε οι κατά την εποχήν εκείνην ζώντες θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται καθισμένος θεοπρεπώς εις σύννεφον και με δύναμιν και συνοδείαν αγγέλων και με δόξαν πολλήν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 35 – 36

35 Λέγω έξαφνα και χωρίς να την περιμένετε, διότι σαν παγίς, που θα συλλάβη αμερίμνους επάνω εις τα πονηρά έργα των τους κακούς και απίστους, θα έλθη η ημέρα εκείνη εις όλους, όσοι κάθηνται ξένοιαστοι και ασυλλόγιστοι επί της επιφανείας της γης. 36 να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί προσευχόμενοι και παρακαλούντες κάθε ώραν και στιγμήν τον Θεόν, δια να σας δώση χάριν και δύναμιν, με την οποίαν θα γίνετε άξιοι και δυνατοί να ξεφύγετε, χωρίς να βλαβήτε ψυχικώς, όλα αυτά που μέλλουν να γίνουν και να σταθήτε άφοβοι και με θάρρος εμπρός εις τον υιόν του ανθρώπου.