Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 15 Ιανουαρίου 2022

274

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 15 – 22 – 15 Τότε πορευθέντες οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον όπως αυτόν παγιδεύσωσιν εν λόγω.

16 καί αποστέλλουσιν αυτώ τούς μαθητάς αυτών μετά τών Ηρωδιανών λέγοντες Διδάσκαλε, οίδαμεν ότι αληθής εί καί τήν οδόν τού Θεού εν αληθεία διδάσκεις, καί ου μέλει σοι περί ουδενός ου γάρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπου

17 ειπέ ούν ημίν, τί σοι δοκεί; έξεστι δούναι κήνσον Καίσαρι ή ού

18 γνούς δέ ο Ιησούς τήν πονηρίαν αυτών είπε Τί με πειράζετε, υποκριταί;

19 επιδείξατέ μοι τό νόμισμα τού κήνσου. οι δέ προσήνεγκαν αυτώ δηνάριον.

20 καί λέγει αυτοίς Τίνος η εικών αύτη καί η επιγραφή;

21 λέγουσιν αυτώ Καίσαρος τότε λέγει αυτοίς Απόδοτε ούν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τού Θεού τώ Θεώ.

22 καί ακούσαντες εθαύμασαν, καί αφέντες αυτόν απήλθον.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΒ/ 15 – 22

15 Τότε αφού επήγαν οι Φαρισαίοι εις τόν τόπον τών συσκέψεών τους, συνεφώνησαν νά τόν πιάσουν εις παγίδα μέ λόγον.

16 Καί τού αποστέλλουν τούς μαθητάς των μαζί μέ εκείνους, πού ανήκον εις τό κόμμα τού Ηρώδου, καί τού είπαν Διδάσκαλε, γνωρίζομεν, ότι είσαι ειλικρινής καί αληθής καί διδάσκεις μέ τήν αλήθειαν καί χωρίς ψέματα τόν δρόμον τού Θεού καί δέν σέ μέλει γιά τίποτε διότι δέν επηρεάζεσαι από σκέψεις καί ιδέας ανθρώπων, ούτε χαρίζεσαι εις πρόσωπα.

17 Ειπέ μας λοιπόν, ποίαν γνώμην έχεις; Επιτρέπεται ή δέν επιτρέπεται νά δώσωμεν κεφαλικόν φόρον εις τόν Καίσαρα καί νά αναγνωρίσωμεν έτσι ότι είμεθα υποτελείς καί δούλοι τού Καίσαρος; Εσκόπευαν δέ οι Φαρισαίοι ή νά κινήσουν κατ αυτού τήν οργήν τού πλήθους, εάν επέτρεπε τήν πληρωμήν τού φόρου, ή νά τόν καταγγείλουν διά τών Ηρωδιανών ως επαναστάτην, εάν απηγόρευε τήν πληρωμήν τού φόρου.

18 Ο Ιησούς όμως αντελήφθη τήν πονηρίαν τους καί είπε διατί μέ εκθέτετε εις πειρασμόν, ώ υποκριταί;

19 Δείξατέ μου τό νόμισμα, μέ τό οποίον πληρώνεται ο φόρος.Αυτοί δέ τού έφεραν ένα δηνάριον, τό οποίον ως νόμισμα ρωμαϊκόν έφερεν επάνω τήν εικόνα καί τήν επιγραφήν τού Καίσαρος.

20 Καί τότε δεικνύων τό νόμισμα τούς λέγει Ποίου είναι αυτή η εικόνα καί η επιγραφή;

21 Λέγουν εις αυτόν τού Καίσαρος.Τότε τούς είπε Δώσατε λοιπόν οπίσω εις τόν Καίσαρα εκείνα, πού ανήκουν εις τόν Καίσαρα καί εις τόν Θεόν δώσατε εκείνα, πού ανήκουν εις τόν Θεόν.Εις τόν Καίσαρα καί εις τούς άρχοντας ανήκουν οι φόροι καί ο σεβασμός καί η υποταγή εις τούς νόμους, εφ όσον δέν παραβλάπτουν ταύτα τήν ευσέβειαν. Η ψυχή σας όμως καί ολόκληρον τό εσωτερικόν σας καί ο εαυτός σας όλος ανήκουν εις τόν Θεόν.

22 Καί όταν ήκουσαν τήν απάντησιν, εθαύμασαν καί αφού τόν άφησαν, έφυγαν.