Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 14 Αυγούστου 2021

668

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 30 – 37 – 30 ο μή ών μετ εμού κατ εμού εστι, καί ο μή συνάγων μετ εμού σκορπίζει.

31 Διά τούτο λέγω υμίν, πάσα αμαρτία καί βλασφημία αφεθήσεται τοίς ανθρώποις, η δέ τού Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσεται τοίς ανθρώποις

32 καί ός εάν είπη λόγον κατά τού υιού τού ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ ός δ άν είπη κατά τού Πνεύματος τού αγίου, ουκ αφεθήσεται αυτώ ούτε εν τώ νύν αιώνι ούτε εν τώ μέλλοντι.

33 Ή ποιήσατε τό δένδρον καλόν, καί τόν καρπόν αυτού καλόν, ή ποιήσατε τό δένδρον σαπρόν καί τόν καρπόν αυτού σαπρόν εκ γάρ τού καρπού τό δένδρον γινώσκεται.

34 γεννήματα εχιδνών, πώς δύνασθε αγαθά λαλείν πονηροί όντες; εκ γάρ τού περισσεύματος τής καρδίας τό στόμα λαλεί.

35 ο αγαθός άνθρωπος εκ τού αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, καί ο πονηρός άνθρωπος εκ τού πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά.

36 λέγω δέ υμίν ότι πάν ρήμα αργόν ό εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως

37 εκ γάρ τών λόγων σου δικαιωθήση, καί εκ τών λόγων σου καταδικασθήση.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 30 – 37

30 Συμβιβασμούς μέ τήν παράταξιν τού διαβόλου δέν δέχομαι.Εκείνος πού δέν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου.Καί εκείνος πού δέν μαζεύει μαζί μέ εμέ τά πνευματικά πρόβατά μου, αυτός σάν άλλος λύκος τά σκορπίζει.

31 Επειδή δέ σείς σκορπίζετε μετά τού σατανά, δι αυτό σάς λέγω, πάσα αμαρτία καί βλασφημία θά συγχωρηθή εις τούς ανθρώπους, εφ όσον θά μετανοήσουν.Τό νά αποδίδει όμως κανείς τάς πασιφανείς ενεργείας του Αγίου Πνεύματος εις τό πονηρόν πνεύμα καί από πώρωσιν εσωτερικήν νά συκοφαντή τά έργα τού Αγίου Πνεύματος καί έτσι νά βλασφημή αυτό, αποτελεί αμαρτίαν, πού δέν θά συγχωρηθή εις τούς ανθρώπους.

32 Καί εκείνος πού θά είπη λόγον εναντίον τού ενανθρωπήσαντος Υιού τού Θεού, σκανδαλιζόμενος από τό ασθενές φαινόμενον τής ανθρωπίνης φύσεώς του, θά συγχωρηθή, διότι ενδέχεται νά μετανοήση.Εκείνος όμως πού θά είπη βλάσφημον λόγον κατά τού Αγίου Πνεύματος, αποδίδων εθελοκακώς καί εκ πωρώσεως τάς φανεράς ενεργείας του Πνεύματος εις τόν Βεελζεβούλ, εσκληρύνθη καί δέν είναι δυνατόν νά μετανοήση, δι αυτό δέ δέν θά συγχωρηθή ούτε εις τήν παρούσαν ούτε εις τήν μέλλουσαν ζωήν, αλλά θά τιμωρηθή καί εδώ καί εκεί.

33 Ποίος είμαι εγώ καί εάν πράγματι συνεργάζωμαι μέ τόν σατανάν, φαίνεται καθαρά από τά έργα μου καί τήν όλην ζωήν μου.Ή παραδεχθήτε καί διακηρύξατε τό δένδρον, ότι είναι καλόν καί ο καρπός αυτού καλός, ή διακηρύξατε τό δένδρον κακόν καί τόν καρπόν αυτού κακόν. Διότι από τόν καρπόν του διακρίνεται, τί είδους είναι τό δένδρον.Καί από τά έργα μου λοιπόν, τά οποία δέχεσθε, ότι είναι έργα ευεργετικά καί αγαθά, αποδεικνύεται, ότι δέν έχω καμμίαν σχέσιν μέ τήν δύναμιν τού πονηρού.

34 Απόγονοι φαρμακερών οχιών, πώς μπορείτε σείς νά λέγετε καλούς καί αγαθούς λόγους, αφού είσθε πονηροί καί εξ ολοκλήρου διεφθαρμένοι; Τούτο είναι ηθικώς αδύνατον.Διότι τό στόμα ομιλεί εκείνα, από τά οποία είναι γεμάτη η ψυχή καί υπερεκχειλίζουν εις αυτήν.

35 Ο αγαθός άνθρωπος έχει τήν ψυχήν του πολύτιμον θησαυροφυλάκιον αγαθών σκέψεων καί συναισθημάτων, καί βγάζει απ εκεί αγαθούς λόγους. Καί ο πονηρός άνθρωπος από τόν πονηρόν θησαυρόν τών φαύλων διανοημάτων καί επιθυμιών του βγάζει πονηρά καί φαρμακερά καί βλάσφημα λόγια.

36 Διά νά καταλάβετε δέ πόσον αυστηρά θά κριθήτε διά τά βλάσφημα καί συκοφαντικά λόγια σας, σάς λέγω, ότι διά κάθε λόγον περιττόν καί ανωφελή, τόν οποίον θά είπουν τυχόν οι άνθρωποι, θά δώσουν λόγον δι αυτόν κατά τήν ημέραν τής κρίσεως.

37 Διότι από τούς καλούς σου λόγους θά δικαιωθής, καί από τούς πονηρούς σου λόγους θά καταδικασθής.