Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 13 Μαρτίου 2021

1189

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 1 – 13 – 1 Προσέχετε τήν ελεημοσύνην υμών μή ποιείν έμπροσθεν τών ανθρώπων πρός τό θεαθήναι αυτοίς ει δέ μήγε, μισθόν ουκ έχετε παρά τώ πατρί υμών τώ εν τοίς ουρανοίς.

2 Όταν ούν ποιής ελεημοσύνην, μή σαλπίσης έμπροσθέν σου, ώσπερ οι υποκριταί ποιούσιν εν ταίς συναγωγαίς καί εν ταίς ρύμαις, όπως δοξασθώσιν υπό τών ανθρώπων αμήν λέγω υμίν, απέχουσι τόν μισθόν αυτών.

3 σού δέ ποιούντος ελεημοσύνην μή γνώτω η αριστερά σου τί ποιεί η δεξιά σου,

4 όπως ή σου η ελεημοσύνη εν τώ κρυπτώ καί ο πατήρ σου ο βλέπων εν τώ κρυπτώ αποδώσει σοι εν τώ φανερώ.

5 Καί όταν προσεύχη, ουκ έση ως οι υποκριταί ότι φιλούσιν εν ταίς συναγωγαίς καί εν ταίς γωνίαις τών πλατειών εστώτες προσεύχεσθαι, όπως άν φανώσι τοίς ανθρώποις αμήν λέγω υμίν, ότι απέχουσι τόν μισθόν αυτών.

6 σύ δέ όταν προσεύχη, είσελθε εις τό ταμιείόν σου καί κλείσας τήν θύραν σου πρόσευξαι τώ πατρί σου τώ εν τώ κρυπτώ καί ο πατήρ σου ο βλέπων εν τώ κρυπτώ αποδώσει σοι εν τώ φανερώ.

7 Προσευχόμενοι δέ μή βαττολογήσητε ώσπερ οι εθνικοί, δοκούσι γάρ ότι εν τή πολυλογία αυτών εισακουσθήσονται.

8 μή ούν ομοιωθήτε αυτοίς οίδε γάρ ο πατήρ υμών ών χρείαν έχετε πρό τού υμάς αιτήσαι αυτόν.

9 Ούτως ούν προσεύχεσθε υμείς Πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς, αγιασθήτω τό όνομά σου

10 ελθέτω η βασιλεία σου γενηθήτω τό θέλημά σου, ως εν ουρανώ καί επί τής γής.

11 τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δός ημίν σήμερον

12 καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών

13 καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού. ότι σού εστιν η βασιλεία καί η δύναμις καί η δόξα εις τούς αιώνας αμήν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 1 – 13

1 Προσέχετε νά μή κάνετε τήν ελεημοσύνην σας εμπρός εις τούς ανθρώπους, διά νά σάς ίδουν καί σάς θαυμάσουν.Ει δ άλλως ανταμοιβήν δέν έχετε πλησίον τού Πατρός σας, πού είναι εις τούς ουρανούς.

2 Όταν λοιπόν κάνης ελεημοσύνην, μή τό διαφημίσης σάν μέ σάλπιγγα, πού σημαίνει εμπρός από σέ, καθώς κάνουν οι υποκριταί εις τάς συναγωγάς καί εις τούς δρόμους, διά νά δοξασθούν από τούς ανθρώπους.Αληθώς σάς λέγω, ότι επήραν εξ ολοκλήρου τήν αμοιβήν των, είναι δέ αυτή ο παρά τών άνθρώπων έπαινος, πού επεδίωξαν.

3 Σύ όμως, όταν κάνης ελεημοσύνην, άς μή μάθη τό αριστερό σου χέρι, τί κάνει τό δεξί σου χέρι,

4 διά νά μείνη η ελεημοσύνη σου εις τά κρυφά.Καί ο Πατήρ σου, πού βλέπει εις τά κρυφά, θά σού δώση τήν αμοιβήν εις τά φανερά.

5 Καί όταν προσεύχεσαι, δέν πρέπει νά είσαι, καθώς είναι οι υποκριταί.Διότι τούς αρέσει νά στέκωνται όρθιοι εις τάς συναγωγάς καί εις τάς γωνίας τών πλατειών καί νά προσεύχονται, διά νά φανούν εις τούς ανθρώπους.Αληθώς σάς λέγω, λαμβάνουν εδώ εξ ολοκλήρου τήν αμοιβήν τους.

6 Σύ όμως, όταν πρόκειται νά προσευχηθής, έμβα εις τό ιδιαίτερον σου δωμάτιον, καί αφού κλείσης τήν θύραν σου κάμε τήν προσευχήν σου εις τόν Πατέρα σου, πού είναι αόρατος καί κρυμμένος καί ο Πατήρ σου, πού βλέπει εις τά κρυφά, θά σού αποδώση τήν ανταμοιβήν σου εις τά φανερά.

7 Όταν δέ προσεύχεσθε, μή ζητείτε μέ μηχανικήν καί δεισιδαίμονα επανάληψιν λέξεων, πού δέν τάς παρακολουθεί ή καί δέν τάς κατανοεί η διάνοιά σας, αιτήματα ανόητα, καθώς κάνουν οι εθνικοί. Διότι αυτοί φαντάζονται, ότι η ανόητος πολυλογία των θά επιδράση μαγικώς καί θά εισακουσθούν.

8 Μή γίνετε λοιπόν όμοιοι πρός αυτούς.Διότι ο Πατήρ σας γνωρίζει εκείνα, πού έχετε ανάγκην, προτού σείς νά τού τά ζητήσετε.

9 Σείς λοιπόν κατ αντίθεσιν πρός τούς εθνικούς πρέπει νά προσεύχεσθε κατά τόν ακόλουθον τρόπον Πατέρα μας, πού είσαι πανταχού παρών, αλλ εξαιρετικά εις τούς ουρανούς δεικνύεις τήν παρουσίαν σου, άς αναγνωρισθή η αγιότης σου, ώστε νά δοξασθή καί νά λατρευθή αξίως τό Όνομά σου.

10 Είθε νά έλθη η βασιλεία σου διά τής ελευθέρας καί προθύμου μου υποταγής πάντων τών ανθρώπων εις σέ, ώστε διά τής υπακοής των εις τά προστάγματά σου νά γίνουν ούτοι πραγματικοί καί εξ ολοκλήρου αφωσιωμένοι υπήκοοί σου.Είθε νά γίνη τό θέλημά σου καί επί τής γής από τούς ανθρώπους, όπως γίνεται τούτο εις τόν ουρανόν από τούς αγγέλους καί αγίους.

11 Τόν άρτον μας, τόν καθημερινόν καί αναγκαίον διά τήν συντήρησιν τής ουσίας καί υπάρξεως μας, δός μάς τον σήμερα.

12 Καί συγχώρησέ μας τά όσα σού χρεωστούμεν λόγω τών αριθμήτων αμαρτιών μας, καθώς καί ημείς συγχωρούμεν εκείνους, πού μάς είναι χρεώσται λόγω αδικημάτων, πού μάς έκαμαν.

13 Καί μή επιτρέψης νά πέσωμεν εις πειρασμόν, αλλά γλύτωσέ μας από τόν πονηρόν, πού μάς πολεμεί.Ζητούμεν δέ αυτά από Σέ, διότι ιδική σου είναι η βασιλεία καί η δύναμις καί η δόξα εις τούς ατελευτήτους αιώνας.Αμήν.