Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021

828

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΔ/ 10 – 21 – 10 ου πιστεύεις ότι εγώ εν τώ πατρί καί ο πατήρ εν εμοί εστι; τά ρήματα ά εγώ λαλώ υμίν, απ εμαυτού ου λαλώ ο δέ πατήρ ο εν εμοί μένων αυτός ποιεί τά έργα.

11 πιστεύετέ μοι ότι εγώ εν τώ πατρί καί ο πατήρ εν εμοί ει δέ μή, διά τά έργα αυτά πιστεύετέ μοι.

12 αμήν αμήν λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ, τά έργα ά εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει, καί μείζονα τούτων ποιήσει, ότι εγώ πρός τόν πατέρα μου πορεύομαι,

13 καί ό,τι άν αιτήσητε εν τώ ονόματί μου, τούτο ποιήσω, ίνα δοξασθή ο πατήρ εν τώ υιώ.

14 εάν τι αιτήσητέ με εν τώ ονόματί μου, εγώ ποιήσω. 15 Εάν αγαπάτέ με, τάς εντολάς τάς εμάς τηρήσατε,

16 καί εγώ ερωτήσω τόν πατέρα καί άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένει μεθ υμών εις τόν αιώνα,

17 τό Πνεύμα τής αληθείας, ό ο κόσμος ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει αυτό υμείς δέ γινώσκετε αυτό, ότι παρ υμίν μένει καί εν υμίν έσται.

18 Ουκ αφήσω υμάς ορφανούς έρχομαι πρός υμάς.

19 έτι μικρόν καί ο κόσμος με ουκέτι θεωρεί, υμείς δέ θεωρείτέ με, ότι εγώ ζώ καί υμείς ζήσεσθε.

20 εν εκείνη τή ημέρα γνώσεσθε υμείς ότι εγώ εν τώ πατρί μου καί υμείς εν εμοί καγώ εν υμίν.

21 ο έχων τάς εντολάς μου καί τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών με ο δέ αγαπών με αγαπηθήσεται υπό τού πατρός μου, καί εγώ αγαπήσω αυτόν καί εμφανίσω αυτώ εμαυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΔ/ 10 – 21

10 Δέν πιστεύεις, ότι εγώ είμαι αχώριστα συνηνωμένος μέ τόν Πατέρα, ώστε εγώ νά είμαι καί νά μένω μέσα εις τόν Πατέρα καί ο Πατήρ νά είναι καί νά μένη μέσα μου; Είμαι δέ τόσον πολύ ηνωμένος μέ τόν Πατέρα μου, ώστε τά λόγια, τά οποία εγώ σάς λέγω καί σάς διδάσκω, δέν τά λέγω από τόν εαυτόν μου. Αλλ ο Πατήρ μου πού μένει μέσα μου, αυτός ενεργεί τά υπερφυσικά έργα καί επιβεβαιοί δι αυτών, ότι είμεθα αχώριστοι καί ότι η διδασκαλία, τήν οποίαν διδάσκω, δέν είναι ιδική μου, αλλά προέρχεται εκ τής σοφίας τού Πατρός μου.

11 Νά πιστεύετε εις εμέ, όταν σάς λέγω, ότι εγώ είμαι εν τώ Πατρί καί ο Πατήρ είναι εν εμοί, ώστε εγώ καί εκείνος, μολονότι διακρινόμεθα εις ξεχωριστά πρόσωπα, αποτελούμεν συγχρόνως ένα Θεόν. Ει δ άλλως καί δέν πιστεύετε εις τους λόγους μου αυτούς, τουλάχιστον πιστεύσατε μέ διά τά υπερφυσικά έργα, πού ενεργώ.

12 Καί δέν ενεργώ μόνον εγώ τά έργα αυτά τά υπερφυσικά, αλλά καί εις άλλους ημπορώ νά μεταδώσω τήν δύναμιν αυτήν, μέ τήν οποίαν γίνονται ταύτα.Αληθώς, αληθώς σάς λέγω, ότι εκείνος πού πιστεύει εις εμέ, τά υπερφυσικά έργα, τά οποία ενεργώ εγώ, θά τά κάμη καί εκείνος, αλλά καί μεγαλύτερα από αυτά θά κάμη, διότι αυτός θά θεραπεύη καί θά ανασταίνη ψυχάς καί θά συντελή θαυμαστάς αλλοιώσεις επί τής εσωτερικής ζωής τών ανθρώπων, θά επιτυγχάνη δέ ταύτα ούτος, διότι εγώ πηγαίνω πρός τόν εν ουρανοίς Πατέρα μου διά νά συμβασιλεύσω μαζί του,

13 καί κάθε τι, πού θά ζητήσετε διά προσευχής επικαλούμενοι τό όνομά μου καί διατελούντες εις στενήν κοινωνίαν καί ένωσιν μέ εμέ, θά τό κάμω, διά νά δοξασθή ο Πατήρ διά τού Υιού.

14 Εάν ζητήσετε κάτι επικαλούμενοι μέ πίστιν ζωντανήν τό όνομά μου, εγώ ως έχων πάσαν εξουσίαν καί δύναμιν πλησίον του Πατρός μου θά τό κάμω.

15 Αλλά διά νά σάς εισακούω καί διά νά λάβετε μεγάλας δωρεάς από τόν Πατέρα μου, πρέπει νά μέ αγαπάτε. Εάν δέ μέ αγαπάτε, τηρήσατε τάς εντολάς μου καί δείξατε ούτως, ότι η πρός εμέ αγάπη σας είναι αληθής καί ειλικρινής.

16 Καί όταν σείς μέ αγαπάτε καί τηρήτε τάς εντολάς μου, εγώ θά παρακαλέσω τόν Πατέρα καί άλλον βοηθόν καί οδηγόν καί παρήγορον θά σάς δώση διά νά μένη μαζί σας αιωνίως.

17 Θά σάς δώση τό Πνεύμα, πού φανερώνει καί διδάσκει εις τάς καλοδιαθέτους ψυχάς τήν αλήθειαν, καί τό οποίον ο μακράν τού Θεού κόσμος τών αμαρτωλών ανθρώπων δέν δύναται νά λάβη, διότι έχει μόνον τά αισθητά μάτια καί μέ αυτά δέν τό βλέπει καί ως εκ τούτου δέν γνωρίζει τήν αξίαν του καί δέν τό ζητεί. Σείς όμως, πού παρηκολουθήσατε τά θαύματά μου καί τήν διδασκαλίαν μου, τό γνωρίζετε, διότι τώρα μέν μένει πλησίον σας, επειδή κατοικεί ολόκληρον μέσα εις εμέ, πού είμαι κοντά σας, μετά τήν Πεντηκοστήν δέ θά κατοικήση καί μεταξύ σας, αλλά καί μέσα εις τάς ψυχάς σας.

18 Δέν θά σάς αφήσω λοιπόν ορφανούς καί μοναχούς. Θά έλθω εντός ολίγου πλησίον σας διά τού άλλου τούτου Παρακλήτου, πού θά κατοικήση μέσα σας καί θά σάς ενώση μαζί μου ως μέλη ιδικά μου.

19 Ακόμη ολίγον χρόνον καί ο μακράν τού Θεού κόσμος δέν θά μέ βλέπη πλέον, διότι δέν θά υπάρχω σωματικώς εις τήν γήν, όπως είμαι τώρα. Σείς όμως θά μέ βλέπετε μέ τά μάτια τής ψυχής σας καί θά μέ αισθάνεσθε, διότι εγώ, μολονότι μετ ολίγον θά σταυρωθώ καί θά αποθάνω, θά εξακολουθώ νά ζώ. Καί σείς θά ζήσετε νέαν, πνευματικήν ζωήν, τήν οποίαν θά λάβετε από εμέ.

20 Κατ εκείνην τήν ημέραν, κατά τήν οποίαν θά λάβετε τό Άγιον Πνεύμα, ο νέος αυτός Παράκλητος θά ανοίξη τά μάτια τής ψυχής σας διά νά μέ βλέπετε, καί θά μάθετε τότε διά τής εσωτερικής πείρας σας, ότι εγώ υπάρχω ολόκληρος μέσα εις τόν Πατέρα μου ως φυσικός Υιός αυτού, καί σείς διά τής χάριτος τού Παρακλήτου θά είσθε ενσωματωμένοι εις εμέ καί εγώ θά έχω μορφωθή μέσα σας, ώστε εγώ καί σείς νά είμεθα αχώριστοι καί νά αποτελώμεν ένα σώμα.

21 Αλλά διά νά σάς μεταδοθή η νέα αυτή ζωή, πού θά σάς κάμη ένα μέ εμέ, πρέπει πρωτίστως νά μέ αγαπάτε. Σάς επαναλαμβάνω ότι αυτός, πού ενεκολπώθη τάς εντολάς μου καί φυλάττει αυτάς, εκείνος καί μόνον μέ αγαπά. Όποιος δέ μέ αγαπά, θά αγαπηθή στοργικώς από τόν Πατέρα μου καί εγώ θά αγαπήσω αυτόν καί διά τού εσωτερικού πνευματικού φωτισμού καί τής νέας ζωής, πού θά τού μεταδώσω, θά καταστήσω τόν εαυτόν μου φανερόν εις αυτόν.