Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 12 Αυγούστου 2023

205

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ´ 24 – 27 – 24 Ελθόντων δε αυτών εις Καπερναούμ προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνοντες τω Πέτρω και είπον· Ο διδάσκαλος υμών ου τελεί τα δίδραχμα;

25 λέγει, Ναί. και ότε εισήλθον εις την οικίαν, προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγων· Τι σοι δοκεί, Σίμων; οι βασιλείς της γης από τίνων λαμβάνουσι τέλη η κήνσον; από των υιών αυτών η από των αλλοτρίων;

26 λέγει αυτώ ο Πέτρος· Από των αλλοτρίων, έφη αυτώ ο Ιησούς· Άρα γε ελεύθεροί εισιν οι υιοί. 27 ίνα δε μη σκανδαλίσωμεν αυτούς, πορευθείς εις την θάλασσαν βάλε άγκιστρον και τον αναβάντα πρώτον ιχθύν άρον, και ανοίξας το στόμα αυτού ευρήσεις στατήρα· εκείνον λαβών δος αυτοίς αντί εμού και σου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ´ 1 – 4

1 Εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθηταί τω Ιησού λέγοντες· Τις άρα μείζων εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών; 2 και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν·

3 Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών. 4 όστις ούν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτός εστιν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ´ 24 – 27

24 Όταν δε ήλθαν εις Καπερναούμ, επήγαν εις τον Πέτρον εκείνοι, που εισέπρατταν τον φόρον των διδράχμων, τον οποίον εξ ευλαβείας προσέφεραν υπέρ του ναού οι Ιουδαίοι, και είπαν· Ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα;

25 Λέγει ο Πέτρος· Ναί, θα τα πληρώση.Και όταν εμβήκεν εις το σπίτι, τον επρόλαβεν ο Ιησούς και είπε· Τι σου φαίνεται, Σίμων; Οι βασιλείς της γης από ποίους παίρνουν φόρους η κεφαλιάτικο; Από τα παιδιά τους η από τους ξένους, που δεν είναι μέλη του βασιλικού των οίκου;

26 Λέγει εις αυτόν ο Πέτρος· Από τους ξένους.Είπεν εις αυτόν ο Ιησούς· Λοιπόν οι υιοί του βασιλέως είναι ελεύθεροι από κάθε φορολογίαν.Ούτε εγώ λοιπόν, που είμαι γνήσιος υιός του Θεού, ούτε σείς που υπηρετείτε εμέ είμεθα υποχρεωμένοι να πληρώνωμεν φόρον διά τον οίκον του Πατρός μας.

27 Διά να μη τους σκανδαλίσωμεν όμως και παρεξηγούντες το παράδειγμά μας παρακινηθούν από αυτό να περιφρονούν τον ναόν, πήγαινε εις την θάλασσαν και ρίψε αγκίστρι.Και το πρώτο ψάρι, που θα ανεβάσης, πάρε το, και αφού ανοίξης το στόμα του θα εύρης αργυρούν τετράδραχμον.Λάβε εκείνο και δώσε το εις αυτούς δι’ εμέ και διά σε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ´ 1 – 4

1 Κατ’ εκείνην την ώραν, κατά την οποίαν ο Ιησούς επέδειξε την προτίμησιν αυτήν εις τον Πέτρον, τον επλησίασαν οι μαθηταί και είπαν· Ποίος λοιπόν είναι μεγαλύτερος και περισσότερον διακεκριμένος από τους άλλους εις την βασιλείαν των ουρανών;

2 Και αφού επροσκάλεσεν ο Ιησούς ένα παιδί, το έστησεν εις το μέσον αυτών, και είπεν· 3 Εν πάση αληθεία σας βεβαιώ ότι, εάν δεν αλλάξετε φρόνημα και δεν γίνετε ταπεινοί και αφελείς και απονήρευτοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. 4 Όποιος λοιπόν ταπεινώση τον εαυτόν του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλείαν των ουρανών.