Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 11 Σεπτεμβρίου 2021

629

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 37 – 42 – 37 Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος καί ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος …

38 καί ός ου λαμβάνει τόν σταυρόν αυτού καί ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος.

39 ο ευρών τήν ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, καί ο απολέσας τήν ψυχήν αυτού ένεκεν εμού ευρήσει αυτήν.

40 Ο δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται, καί ο εμέ δεχόμενος δέχεται τόν αποστείλαντά με.

41 ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται, καί ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθόν δικαίου λήψεται.

42 καί ός εάν ποτίση ένα τών μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω υμίν, ου μή απολέση τόν μισθόν αυτού.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 1 – 1

1 Καί εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς διατάσσων τοίς δώδεκα μαθηταίς αυτού, μετέβη εκείθεν τού διδάσκειν καί κηρύσσειν εν ταίς πόλεσιν αυτών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 37 – 42

37 Εκείνος, πού αγαπά τόν πατέρα του ή τήν μητέρα του παραπάνω από εμέ, καί αρνείται εμέ διά νά μή χωρισθή από τούς γονείς του, δέν αξίζει γιά μένα.Καί εκείνος, πού αγαπά τόν υιόν του ή τήν θυγατέρα του παραπάνω από εμέ, δέν είναι άξιος νά λέγεται μαθητής μου.

38 Καί εκείνος, πού δέν παίρνει τήν απόφασιν νά υποστή θάνατον σταυρικόν καί δέν ακολουθεί μέ τήν απόφασιν αυτήν οπίσω μου μιμούμενος κατά πάντα τό παράδειγμά μου, δέν αξίζει γιά μένα.

39 Εκείνος, πού εν καιρώ διωγμών θά αποφύγη τό μαρτύριον καί θά διασώση τήν σωματικήν ζωήν του, θά χάση τήν υψηλοτέραν καί μακαρίαν ζωήν, τήν οποίαν κερδίζει κανείς διά τού μαρτυρίου.Καί εκείνος, πού θά χάση τήν ζωήν του διά τήν πίστιν του εις εμέ, θά κερδήση τήν υψηλοτέραν καί μακαρίαν ζωήν.

40 Αι μεγάλαι δέ αυταί αμοιβαί δέν είναι μόνον διά σάς, πού θά κηρύττετε τό ευαγγέλιον.Καί εκείνος, πού σάς υποδέχεται πρός φιλοξενίαν ως διακόνους τού ευαγγελίου μου, υποδέχεται όχι σάς, αλλά εμέ.Καί εκείνος πού υποδέχεται εμέ, υποδέχεται αυτόν τόν Θεόν, πού μέ απέστειλεν εις τόν κόσμον.

41 Εκείνος, πού υποδέχεται καί υποστηρίζει καί συντρέχει προφήτην, λόγω τού ότι είναι προφήτης, θά λάβη τήν αυτήν ανταμοιβήν, τήν οποίαν καί ο προφήτης.Καί εκείνος, πού υποδέχεται τόν δίκαιον, λόγω τού ότι είναι δίκαιος, θά λάβη τήν αυτήν ανταμοιβήν, τήν οποίαν καί ο δίκαιος.

42 Καί εκείνος, πού θά ποτίση ένα από τούς κατά κόσμον μικρούς καί ασήμους τούτους μαθητάς μου, έστω καί ένα μόνον ποτήριον κρύο νερό, πού προχείρως θά τό πάρη από τήν πηγήν καί δέν θά υποβληθή εις τόν κόπον νά τό βράση καί θά προσφέρη τήν ελαχίστην αυτήν ή παρομοίαν εξυπηρέτησιν εις αυτόν, λόγω τού ότι είναι μαθητής μου, αληθώς σάς λέγω, δέν θά χάση εις τήν μέλλουσαν ζωήν τήν ανταμοιβήν, η οποία τού ανήκει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 1 – 1

1 Καί όταν ετελείωσεν ο Ιησούς νά δίδη εντολάς καί οδηγίας εις τούς δώδεκα μαθητάς του καί έφυγαν αυτοί διά τήν περιοδείαν των, ανεχώρησε καί αυτός απ εκεί, διά νά συνεχίση τήν κατ ιδίαν διδασκαλίαν του εις τά σπίτια καί τό δημόσιον κήρυγμά του εις τάς συναγωγάς καί τά λοιπά δημόσια κέντρα τών Ιουδαϊκών πόλεων.