Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 11 Μαρτίου 2023

119

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ α/ 35 – 44 – 35 και πρωί έννυχα λίαν αναστάς εξήλθε και απήλθεν εις έρημον τόπον, κακεί προσηύχετο.

36 και κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων και οι μετ αυτού,  37 και ευρόντες αυτόν λέγουσιν αυτώ ότι πάντες σε ζητούσι. 38 και λέγει αυτοίς Άγωμεν εις τας εχομένας κωμοπόλεις, ίνα και εκεί κηρύξω εις τούτο γαρ εξελήλυθα.

39 και ην κηρύσσων εν ταις συναγωγαίς αυτών εις όλην την Γαλιλαίαν και τα δαιμόνια εκβάλλων. 40 και έρχεται προς αυτόν λεπρός παρακαλών αυτόν και γονυπετών αυτόν και λέγων αυτώ ότι Εάν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι.

41 ο δε Ιησούς σπλαγχνισθείς, εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού και λέγει αυτώ Θέλω, καθαρίσθητι 42 και ειπόντος αυτού ευθέως απήλθεν απ αυτού η λέπρα, και εκαθαρίσθη.

43 και εμβριμησάμενος αυτώ ευθέως εξέβαλεν αυτόν και λέγει αυτώ 44 Όρα μηδενί μηδέν είπης, αλλ ύπαγε σεαυτόν δείξον τω ιερεί και προσένεγκε περί του καθαρισμού σου α προσέταξε Μωϋσής, εις μαρτύριον αυτοίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ α/ 35 – 44

35 και το πρωί πολύ πριν ξημερώση, όταν ακόμη ήτο κατασκότεινα, αφού εσηκώθη, εβγήκε και επήγεν εις τόπον έρημον και εκεί προσηύχετο. 36 και έτρεξαν κατόπιν του ζητούντες να τον εύρουν ο Σίμων και οι σύντροφοί του.

37 και αφού τον ηύραν, λέγουν εις αυτόν, ότι όλοι σε ζητούν. Έλα να συνεχίσης την επιτυχίαν σου και μη ψυχραίνης τον ενθουσιασμόν του πλήθους. 38 και εκείνος τους είπεν ας υπάγωμεν εις τα γειτονικά μεγαλοχώρια, δια να κηρύξω και εκεί, διότι δι αυτό εβγήκα από την πόλιν και ήλθον εδώ, δια να συνεχίσω προς τα χωρία αυτά την περιοδείαν μου.

39 και εξηκολούθει να κηρύττη εις τας συναγωγάς των εις όλην την Γαλιλαίαν και να βγάζη τα δαιμόνια από τους δαιμονιζομένους που του έφερναν. 40 και έρχεται προς αυτόν κάποιος λεπρός, ο οποίος τον παρεκάλει γονατιστός εμπρός του και του έλεγεν ότι, εάν θέλης, έχεις την δύναμιν να με θεραπεύσης και να με καθαρίσης από τας πληγάς και τα εξανθήματα της ασθενείας μου.

41 ο δε Ιησούς τον ευσπλαγχνίσθη και αφού άπλωσε την χείρα του, τον ήγγισε και του λέγει θέλω, καθαρίσου. 42 και όταν είπεν ο Ιησούς το θέλω, καθαρίσου, αμέσως τον άφησεν η λέπρα και εκαθαρίσθη. 43 και αφού του απηγόρευσεν αυστηρά να μη διαδώση την θαυματουργικήν θεραπείαν του, τον έβγαλεν αμέσως έξω από το μέρος που ήσαν και του είπε

44 Πρόσεξε να μη είπης τίποτε εις κανένα αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτόν σου εις τον ιερέα, και πρόσφερε δια τον καθαρισμόν και την θεραπείαν σου από την λέπραν εκείνα, που διέταξεν ο Μωϋσής, δια να χρησιμεύση η εξέτασίς σου από τον ιερέα και η προσφορά του δώρου σου ως μαρτυρία και απόδειξις εις τους Ιουδαίους, ότι και συ πράγματι εθεραπεύθης, αλλά και εγώ δεν ήλθον δια να καταλύσω τον νόμον.