Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Ιουλίου 2021

714

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 24 – 29 – 24 Πάς ούν όστις ακούει μου τούς λόγους τούτους καί ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν ανδρί φρονίμω, όστις ωκοδόμησεν τήν οικίαν αυτού επί τήν πέτραν

25 καί κατέβη η βροχή καί ήλθον οι ποταμοί καί έπνευσαν οι άνεμοι καί προσέπεσον τή οικία εκείνη, καί ουκ έπεσε τεθεμελίωτο γάρ επί τήν πέτραν.

26 καί πάς ο ακούων μου τούς λόγους τούτους καί μή ποιών αυτούς ομοιωθήσεται ανδρί μωρώ, όστις ωκοδόμησεν τήν οικίαν αυτού επί τήν άμμον

27 καί κατέβη η βροχή καί ήλθον οι ποταμοί καί έπνευσαν οι άνεμοι καί προσέκοψαν τή οικία εκείνη, καί έπεσεν, καί ήν η πτώσις αυτής μεγάλη.

28 Καί εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τούς λόγους τούτους, εξεπλήσσοντο οι όχλοι επί τή διδαχή αυτού 29 ήν γάρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων καί ουχ ως οι γραμματείς.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η/ 1 – 4

1 Καταβάντι δέ αυτώ από τού όρους ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί.

2 καί ιδού λεπρός ελθών προσεκύνει αυτώ λέγων Κύριε, εάν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι.

3 καί εκτείνας τήν χείρα ήψατο αυτού ο Ιησούς λέγων Θέλω, καθαρίσθητι καί ευθέως εκαθαρίσθη αυτού η λέπρα.

4 καί λέγει αυτώ ο Ιησούς Όρα μηδενί είπης, αλλά ύπαγε σεαυτόν δείξον τώ ιερεί, καί προσένεγκε τό δώρον ό προσέταξεν Μωσής, εις μαρτύριον αυτοίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 24 – 29

24 Θά αναγνωρίσω ως ιδικούς μου εκείνους μόνον, πού θά έχουν καλά καί ενάρετα έργα. Καθένας λοιπόν πού ακούει τούς λόγους μου αυτούς καί εκτελεί αυτούς, θά τόν παραβάλω πρός άνδρα φρόνιμον, πού έκτισε τό σπίτι του επάνω εις τήν πέτραν, εις τό στερεόν δηλαδή καί αδιάσειστον θεμέλιον τής διδασκαλίας μου καί τού παραδείγματός μου.

25 Καί κατέβη η βροχή εις τήν στέγην τού σπιτιού καί ήλθον τά ποτάμια τής νεροποντής εις τά θεμέλιά του, καί εφύσηξαν οι άνεμοι εις τούς τοίχους του, καί έπεσαν επάνω εις τό σπίτι αυτό καί δέν εκρημνίσθη, διότι ήτο θεμελιωμένον επάνω εις τήν πέτραν τής πίστεως καί τής υπακοής εις εμέ.

26 Καί καθένας, πού ακούει τούς λόγους μου αυτούς καί δέν τούς εκτελεί, θά είναι όμοιος πρός άνθρωπον ανόητον, πού έκτισε τό σπίτι του όχι εις στερεόν θεμέλιον, αλλ επάνω εις τήν άμμον.

27 Καί κατέβη η βροχή καί ήλθαν τά ποτάμια, πού σχηματίζονται από τήν βροχήν, καί εφύσηξαν οι άνεμοι καί εκτύπησαν εις τό σπίτι εκείνο καί έπεσε.Καί ήτο η πτώσις του ολοκληρωτική καί πλήρης.

28 Καί συνέβη, όταν ο Ιησούς ετελείωσε τούς λόγους αυτούς, τά πλήθη επί πολλήν ώραν έμεναν εκστατικά καί έκπληκτα από τήν διδασκαλίαν του.

29 Διότι τούς εδίδασκε πάντοτε μέ εξουσίαν καί κύρος σάν νομοθέτης καί κριτής καί αυθεντικός γνώστης τής αληθείας καί όχι σάν τούς γραμματείς, οι οποίοι πρός βεβαίωσιν τών λεγομένων τούς ανεφέροντο εις τόν νόμον ή εις τάς παραδόσεις τών παλαιοτέρων.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η/ 1 – 4

1 Οταν δέ κατέβη από τό όρος, τόν ηκολούθησαν πλήθη λαού πολλά.

2 Καί ιδού ένας λεπρός ήλθε καί τόν επροσκύνει γονατιστός λέγων Κύριε, εάν θέλης, έχεις τήν δύναμιν νά μέ καθαρίσης από τάς πληγάς καί τά εξανθήματα τού ακαθάρτου νοσήματός μου.

3 Καί αφού άπλωσε τήν χείρα του ο Ιησούς, τόν ήγγισε λέγων Θέλω, καθαρίσου.Καί αμέσως εκαθαρίσθη η λέπρα του καί έγινε τελείως υγιής ο λεπρός.

4 Καί λέγει εις αυτόν ο Ιησούς πρόσεξε νά μήν είπης εις κανένα τό θαύμα τής θεραπείας σου, αλλά πήγαινε καί δείξε τόν εαυτόν σου εις τόν ιερέα καί πρόσφερε τό δώρον, πού διέταξεν ο Μωϋσής, διά νά χρησιμεύση η εξέτασίς σου από τόν ιερέα καί η προσφορά τού δώρου σου ως μαρτυρία καί απόδειξις εις τόν ιερέα καί εις τούς Ιουδαίους, ότι καί σύ εθεραπεύθης τελείους καί εγώ δέν ήλθον νά καταλύσω τόν νόμον.