Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 10 Απριλίου 2021

1023

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ζ/ 31 – 37 – 31 Καί πάλιν εξελθών εκ τών ορίων Τύρου καί Σιδώνος ήλθε πρός τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας ανά μέσον τών ορίων Δεκαπόλεως.

32 καί φέρουσιν αυτώ κωφόν μογιλάλον καί παρακαλούσιν αυτόν ίνα επιθή αυτώ τήν χείρα.

33 καί απολαβόμενος αυτόν από τού όχλου κατ ιδίαν έβαλε τούς δακτύλους αυτού εις τά ώτα αυτού, καί πτύσας ήψατο τής γλώσσης αυτού,

34 καί αναβλέψας εις τόν ουρανόν εστέναξε καί λέγει αυτώ Εφφαθά, ό εστι διανοίχθητι.

35 καί ευθέως διηνοίχθησαν αυτού αι ακοαί καί ελύθη ο δεσμός τής γλώσσης αυτού, καί ελάλει ορθώς.

36 καί διεστείλατο αυτοίς ίνα μηδενί είπωσιν όσον δέ αυτός αυτοίς διεστέλλετο, μάλλον περισσότερον εκήρυσσον.

37 καί υπερπερισσώς εξεπλήσσοντο λέγοντες Καλώς πάντα πεποίηκε καί τούς κωφούς ποιεί ακούειν καί τούς αλάλους λαλείν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ζ/ 31 – 37

31 Καί πάλιν αφού εβγήκεν από τά σύνορα τής Τύρου Σιδώνος, ήλθε πρός τήν νοτιοανατολικήν ακρογιαλιάν τής θαλάσσης τής Γαλιλαίας διά μέσου τών συνόρων τής Δεκαπόλεως.

32 Καί φέρουν εις αυτόν κάποιον κωφόν, πού δέν ηδυνατο νά ομιλήση, καί τόν παρακαλούν νά βάλη επ αυτού τήν χείρα του.

33 Καί αφού τόν επήρεν από τό πλήθος ιδιαιτέρως, διά νά δώση εις τόν κωφάλαλον νά καταλάβη, τί επρόκειτο νά τού κάμη, ώστε νά διεγερθή η πίστις του, η οποία θά διηυκόλυνε τό θαύμα τής θεραπείας του, έβαλεν ο Ιησούς τά δάκτυλά του εις τά αυτιά τού αρρώστου καί αφού έπτυσε, μέ τό άκρον τού δακτύλου του αλειμμένον μέ τόν σίελον του ήγγισε τήν γλώσσαν τού αρώστου.

34 Καί αφού εσήκωσε τά μάτια του εις τόν ουρανόν, εστέναξεν εκ συμπαθείας πρός τά βάσανα τών ανθρώπων, καί είπε πρός αυτόν Εφφαθά, τό οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει διανοίχθητι.

35 Καί αμέσως ήνοιξαν τά αυτιά του καί ελύθη τό δέσιμον τής γλώσσης του καί ωμίλει καθαρά καί ελεύθερα.

36 Καί τούς παρήγγειλε νά μή είπουν τίποτε εις κανένα διά τό θαύμα τούτο. Όσον όμως αυτός έδιδε τέτοιες παραγγελίες, τόσον περισσότερον διεκήρυττον εκείνοι τά θαυμαστά έργα του.

37 Καί εθαύμαζεν ο κόσμος πάρα πολύ καί έλεγαν Σωστά καί λαμπρά τά έκαμεν όλα. Καί εις τούς κωφούς δίνει τήν ακοήν καί τούς κάνει νά ακούουν καί εις τούς αλάλους δίνει τήν δύναμιν νά ομιλούν.