Το Ευαγγέλιο του Μεγάλου Σαββάτου 15 Απριλίου 2023

230

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κη/ 1 – 20 – 1 Οψέ δε σαββάτων, τη επιφωσκούση εις μίαν σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσαι τον τάφον.

2 και ιδού σεισμός εγένετο μέγας άγγελος γαρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού προσελθών απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού.

3 ην δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιων. 4 από δε του φόβου αυτού εσείσθησαν οι τηρούντες και εγένοντο ωσεί νεκροί.

5 αποκριθείς δε ο άγγελος είπε ταις γυναιξί μη φοβείσθε υμείς οίδα γαρ ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε 6 ουκ έστιν ώδε ηγέρθη γαρ καθώς είπε. δεύτε ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. 7 και ταχύ πορευθείσαι είπατε τοις μαθηταίς αυτού ότι ηγέρθη από των νεκρών, και ιδού προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν εκεί αυτόν όψεσθε ιδού είπον υμίν.

8 και εξελθούσαι ταχύ από του μνημείου μετά φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον απαγγείλαι τοις μαθηταίς αυτού. 9 ως δε επορεύοντο απαγγείλαι τοις μαθηταίς αυτού, και ιδού Ιησούς απήντησεν αυταίς λέγων Χαίρετε. αι δε προσελθούσαι εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκύνησαν αυτώ. 10 τότε λέγει αυταίς ο Ιησούς μη φοβείσθε υπάγετε απαγγείλατε τοις αδελφοίς μου ίνα απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν, κακεί με όψονται.

11 Πορευομένων δε αυτών ιδού τινες της κουστωδίας ελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν τοις αρχιερεύσιν άπαντα τα γενόμενα. 12 και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες αργύρια ικανά έδωκαν τοις στρατιώταις λέγοντες 13 Είπατε ότι οι μαθηταί αυτού νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων.

14 και εάν ακουσθή τούτο επί του ηγεμόνος, ημείς πείσομεν αυτόν και υμάς αμερίμνους ποιήσωμεν. 15 οι δε λαβόντες τα αργύρια εποίησαν ως εδιδάχθησαν. και διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά Ιουδαίοις μέχρι της σήμερον.

16 οι δε ένδεκα μαθηταί επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος ου ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς. 17 και ιδόντες αυτόν προσεκύνησαν αυτώ, οι δε εδίστασαν.

18 και προσελθών ο Ιησούς ελάλησεν αυτοίς λέγων Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. 19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος,

20 διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν και ιδού εγώ μεθ υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κη/ 1 – 20

1 Αργά δε κατά την νύκτα του Σαββάτου, την ώραν που εξημέρωνεν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ήλθεν η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δια να ίδουν τον τάφον. 2 και ιδού έγινε σεισμός μεγάλος, διότι άγγελος Κυρίου, αφού κατέβη από τον ουρανόν και ήλθε κοντά εις το μνημείον, εκύλισε την πέτραν από την θύραν και εκάθητο επάνω εις αυτήν.

3 Ήτο δε το εξωτερικόν του σχήμα και το πρόσωπόν του λαμπρόν σαν αστραπή και το φόρεμά του άσπρο σαν το χιόνι. 4 Από τον φόβον δε, τον οποίον προεκάλεσε, συνεκλονίσθησαν οι φρουροί και έγιναν σαν νεκροί.

5 Αποκριθείς δε ο άγγελος είπεν εις τας γυναίκας μη φοβείσθε σεις διότι γνωρίζω, ότι ζητείτε με πόθον και ευλάβειαν τον Ιησούν τον εσταυρωμένον. 6 δεν είναι εδώ. Διότι ανέστη, όπως είπεν Ελάτε και ίδετε τον τόπον, όπου έκειτο ο Κύριος.

7 και αφού υπάγετε γρήγορα, είπατε εις τους μαθητάς του, ότι ανέστη από τους νεκρούς και ιδού πηγαίνει προτήτερα από σας εις την Γαλιλαίαν εκεί θα τον ίδητε. Ιδού σας είπα εκείνο, που έλαβα εντολήν να σας είπω. 8 και αι γυναίκες, αφού γρήγορα εβγήκαν από το μνημείον με φόβον ένεκα της αγγελικής οπτασίας και με χαράν μεγάλην ένεκα του χαρμοσύνου αγγέλματος, έτρεξαν να είπουν αυτά όλα εις τους μαθητάς.

9 Καθώς δε επήγαιναν να είπουν αυτά εις τους μαθητάς του, και ιδού ο Ιησούς τας συνήντησε και είπε Χαίρετε. Αυταί δε, αφού επλησίασαν, δεν ετόλμησαν να τον εγγίσουν εις το σώμα, αλλά με ευλάβειαν πολλήν έπιασαν μόνον τους πόδας του και τον επροσκύνησαν.

10 Τότε λέγει εις αυτάς ο Ιησούς μη φοβείσθε. Πηγαίνετε και αναγγείλατε εις τους αδελφούς μου, ίνα απέλθουν εις την Γαλιλαίαν, και εκεί θα με ίδουν.

11 Όταν δε αυταί επήγαιναν να αναγγείλουν ταύτα εις τους Αποστόλους, ιδού μερικοί από την φρουράν, που είχε τεθή εις τον τάφον, ήλθον εις την πόλιν, και ανήγγειλαν εις τους αρχιερείς όλα, όσα είχον γίνει. 12 και αφού συνήχθησαν εκείνοι μαζί με τους προεστούς και έκαμαν σύσκεψιν, έδωκαν μεγάλο ποσόν αργύρων νομισμάτων εις τους στρατιώτας και είπαν

13 Είπατε, ότι οι μαθηταί του ήλθαν εν καιρώ νυκτός και έκλεψαν αυτόν, όταν ημείς εκοιμώμεθα. 14 και εάν καταγγελθή αυτό ενώπιον του ηγεμόνος, ημείς θα τον πείσωμεν και θα σας απαλλάξωμεν από κάθε ανησυχίαν.

15 Αυτοί δε αφού επήραν τα χρήματα, έκαμαν σύμφωνα με τας οδηγίας, που έλαβον. και διελαλήθη ο λόγος αυτός περί της δήθεν κλοπής του σώματος μεταξύ των Ιουδαίων μέχρι της σήμερον ημέρας.

16 οι δε ένδεκα μαθηταί επήγαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος το οποίον ώρισεν εις αυτούς ο Ιησούς. 17 και αφού τον είδαν, τον προσεκύνησαν, μερικοί δε εδοκίμασαν κάποιαν αμφιβολίαν περί του αν ήτο αυτός ο Ιησούς.

18 και πλησιάσας ο Ιησούς τους ωμίλησε και είπε Εδόθη και εις την ανθρωπίνην φύσιν μου κάθε εξουσία εις τον ουρανόν και επί της γης. 19 Λοιπόν υπάγετε και κάμετε μαθητάς σας όλα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

20 διδάσκοντες αυτούς να φυλάττουν εις τον βίον των όλα τα ηθικά παραγγέλματα, όσα σας έδωκα ως εντολάς. και ιδού εγώ, που έλαβον πάσαν εξουσίαν, θα είμαι μαζί σας βοηθός και παραστάτης σας όλας τας ημέρας, μέχρις ου συντελεσθή και λάβη τέλος ο αιών αυτός. Αμήν.