Το Ευαγγέλιο του Μεγάλου Σαββάτου 1 Μαΐου 2021

1070

 Εν ω την θεόσωμον Ταφήν και την εις Άδου κάθοδον του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, δι’ ων της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε.

Του Αγίου Προφήτου Ιερεμίου. Της Αγίας Νεομάρτυρος Μαρίας της εκ Φουρνής Μεραμβέλλου Κρήτης.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΗ/ 1 – 20 

1 Οψέ δέ σαββάτων, τή επιφωσκούση εις μίαν σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή καί η άλλη Μαρία θεωρήσαι τόν τάφον.

2 καί ιδού σεισμός εγένετο μέγας άγγελος γάρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού προσελθών απεκύλισε τόν λίθον από τής θύρας καί εκάθητο επάνω αυτού.

3 ήν δέ η ιδέα αυτού ως αστραπή καί τό ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών.

4 από δέ τού φόβου αυτού εσείσθησαν οι τηρούντες καί εγένοντο ωσεί νεκροί.

5 αποκριθείς δέ ο άγγελος είπε ταίς γυναιξί Μή φοβείσθε υμείς οίδα γάρ ότι Ιησούν τόν εσταυρωμένον ζητείτε

6 ουκ έστιν ώδε ηγέρθη γάρ καθώς είπε. δεύτε ίδετε τόν τόπον όπου έκειτο ο Κύριος.

7 καί ταχύ πορευθείσαι είπατε τοίς μαθηταίς αυτού ότι ηγέρθη από τών νεκρών, καί ιδού προάγει υμάς εις τήν Γαλιλαίαν εκεί αυτόν όψεσθε ιδού είπον υμίν.

8 καί εξελθούσαι ταχύ από τού μνημείου μετά φόβου καί χαράς μεγάλης έδραμον απαγγείλαι τοίς μαθηταίς αυτού.

9 ως δέ επορεύοντο απαγγείλαι τοίς μαθηταίς αυτού, καί ιδού Ιησούς απήντησεν αυταίς λέγων Χαίρετε. αι δέ προσελθούσαι εκράτησαν αυτού τούς πόδας καί προσεκύνησαν αυτώ.

10 τότε λέγει αυταίς ο Ιησούς Μή φοβείσθε υπάγετε απαγγείλατε τοίς αδελφοίς μου ίνα απέλθωσιν εις τήν Γαλιλαίαν, κακεί με όψονται.

11 Πορευομένων δέ αυτών ιδού τινες τής κουστωδίας ελθόντες εις τήν πόλιν απήγγειλαν τοίς αρχιερεύσιν άπαντα τά γενόμενα.

12 καί συναχθέντες μετά τών πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες αργύρια ικανά έδωκαν τοίς στρατιώταις λέγοντες

13 Είπατε ότι Οι μαθηταί αυτού νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων.

14 καί εάν ακουσθή τούτο επί τού ηγεμόνος, ημείς πείσομεν αυτόν καί υμάς αμερίμνους ποιήσωμεν.

15 οι δέ λαβόντες τά αργύρια εποίησαν ως εδιδάχθησαν. καί διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά Ιουδαίοις μέχρι τής σήμερον.

16 Οι δέ ένδεκα μαθηταί επορεύθησαν εις τήν Γαλιλαίαν, εις τό όρος ού ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς.

17 καί ιδόντες αυτόν προσεκύνησαν αυτώ, οι δέ εδίστασαν.

18 καί προσελθών ο Ιησούς ελάλησεν αυτοίς λέγων Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανώ καί επί γής.

19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού αγίου Πνεύματος,

20 διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν καί ιδού εγώ μεθ υμών ειμι πάσας τάς ημέρας έως τής συντελείας τού αιώνος. Αμήν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΗ/ 1 – 20

1 Αργά δέ κατά τήν νύκτα τού Σαββάτου, τήν ώραν πού εξημέρωνεν η πρώτη ημέρα τής εβδομάδος, ήλθεν η Μαρία η Μαγδαληνή καί η άλλη Μαρία διά νά ίδουν τόν τάφον.

2 Καί ιδού έγινε σεισμός μεγάλος, διότι άγγελος Κυρίου, αφού κατέβη από τόν ουρανόν καί ήλθε κοντά εις τό μνημείον, εκύλισε τήν πέτραν από τήν θύραν καί εκάθητο επάνω εις αυτήν.

3 Ήτο δέ τό εξωτερικόν του σχήμα καί τό πρόσωπόν του λαμπρόν σάν αστραπή καί τό φόρεμά του άσπρο σάν τό χιόνι.

4 Από τόν φόβον δέ, τόν οποίον προεκάλεσε, συνεκλονίσθησαν οι φρουροί καί έγιναν σάν νεκροί.

5 Αποκριθείς δέ ο άγγελος είπεν εις τάς γυναίκας Μή φοβείσθε σείς διότι γνωρίζω, ότι ζητείτε μέ πόθον καί ευλάβειαν τόν Ιησούν τόν εσταυρωμένον.

6 Δέν είναι εδώ.Διότι ανέστη, όπως είπεν Ελάτε καί ίδετε τόν τόπον, όπου έκειτο ο Κύριος.

7 Καί αφού υπάγετε γρήγορα, είπατε εις τούς μαθητάς του, ότι ανέστη από τούς νεκρούς καί ιδού πηγαίνει προτήτερα από σάς εις τήν Γαλιλαίαν εκεί θά τόν ίδητε.Ιδού σάς είπα εκείνο, πού έλαβα εντολήν νά σάς είπω.

8 Καί αι γυναίκες, αφού γρήγορα εβγήκαν από τό μνημείον μέ φόβον ένεκα τής αγγελικής οπτασίας καί μέ χαράν μεγάλην ένεκα τού χαρμοσύνου αγγέλματος, έτρεξαν νά είπουν αυτά όλα εις τούς μαθητάς.

9 Καθώς δέ επήγαιναν νά είπουν αυτά εις τούς μαθητάς του, καί ιδού ο Ιησούς τάς συνήντησε καί είπε Χαίρετε.Αυταί δέ, αφού επλησίασαν, δέν ετόλμησαν νά τόν εγγίσουν εις τό σώμα, αλλά μέ ευλάβειαν πολλήν έπιασαν μόνον τούς πόδας του καί τόν επροσκύνησαν.

10 Τότε λέγει εις αυτάς ο Ιησούς Μή φοβείσθε.Πηγαίνετε καί αναγγείλατε εις τούς αδελφούς μου, ίνα απέλθουν εις τήν Γαλιλαίαν, καί εκεί θά μέ ίδουν.

11 Όταν δέ αυταί επήγαιναν νά αναγγείλουν ταύτα εις τούς Αποστόλους, ιδού μερικοί από τήν φρουράν, πού είχε τεθή εις τόν τάφον, ήλθον εις τήν πόλιν, καί ανήγγειλαν εις τούς αρχιερείς όλα, όσα είχον γίνει.

12 Καί αφού συνήχθησαν εκείνοι μαζί μέ τούς προεστούς καί έκαμαν σύσκεψιν, έδωκαν μεγάλο ποσόν αργύρων νομισμάτων εις τούς στρατιώτας καί είπαν

13 Είπατε, ότι οι μαθηταί του ήλθαν εν καιρώ νυκτός καί έκλεψαν αυτόν, όταν ημείς εκοιμώμεθα.

14 Καί εάν καταγγελθή αυτό ενώπιον τού ηγεμόνος, ημείς θά τόν πείσωμεν καί θά σάς απαλλάξωμεν από κάθε ανησυχίαν.

15 Αυτοί δέ αφού επήραν τά χρήματα, έκαμαν σύμφωνα μέ τας οδηγίας, πού έλαβον.Καί διελαλήθη ο λόγος αυτός περί τής δήθεν κλοπής τού σώματος μεταξύ τών Ιουδαίων μέχρι τής σήμερον ημέρας.

16 Οι δέ ένδεκα μαθηταί επήγαν εις τήν Γαλιλαίαν, εις τό όρος τό οποίον ώρισεν εις αυτούς ο Ιησούς.

17 Καί αφού τόν είδαν, τόν προσεκύνησαν, μερικοί δέ εδοκίμασαν κάποιαν αμφιβολίαν περί τού άν ήτο αυτός ο Ιησούς.

18 Καί πλησιάσας ο Ιησούς τούς ωμίλησε καί είπε Εδόθη καί εις τήν ανθρωπίνην φύσιν μου κάθε εξουσία εις τόν ουρανόν καί επί τής γής.

19 Λοιπόν υπάγετε καί κάμετε μαθητάς σας όλα τά έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις τό όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος

20 διδάσκοντες αυτούς νά φυλάττουν εις τόν βίον των όλα τά ηθικά παραγγέλματα, όσα σάς έδωκα ως εντολάς.Καί ιδού εγώ, πού έλαβον πάσαν εξουσίαν, θά είμαι μαζί σας βοηθός καί παραστάτης