Το Ευαγγέλιο της Τρίτης18 Μαΐου 2021

1011

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 27 – 33 – 27 εργάζεσθε μή τήν βρώσιν τήν απολλυμένην, αλλά τήν βρώσιν τήν μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, ήν ο υιός τού ανθρώπου υμίν δώσει τούτον γάρ ο πατήρ εσφράγισεν ο Θεός.

28 είπον ούν πρός αυτόν Τί ποιώμεν ίνα εργαζώμεθα τά έργα τού Θεού;

29 απεκρίθη Ιησούς καί είπεν αυτοίς Τούτό εστι τό έργον τού Θεού, ίνα πιστεύητε εις όν απέστειλεν εκείνος.

30 είπον ούν αυτώ Τί ούν ποιείς σύ σημείον ίνα ίδωμεν καί πιστεύσωμέν σοι; τί εργάζη;

31 οι πατέρες ημών τό μάννα έφαγον εν τή ερήμω, καθώς εστι γεγραμμένον άρτον εκ τού ουρανού έδωκεν αυτοίς φαγείν.

32 είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς Αμήν αμήν λέγω υμίν, ου Μωϋσής δέδωκεν υμίν τόν άρτον εκ τού ουρανού, αλλ ο πατήρ μου δίδωσιν υμίν τόν άρτον εκ τού ουρανού τόν αληθινόν.

33 ο γάρ άρτος τού Θεού εστιν ο καταβαίνων εκ τού ουρανού καί ζωήν διδούς τώ κόσμω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ / 27 – 33

27 Δέν πρέπει όμως τό ενδιαφέρον σας ολόκληρον νά στρέφεται εις τά υλικά ψωμιά, αλλά νά εργάζεσθε μέ ζήλον, όπως αποκτήσετε όχι τήν υλικήν τροφήν, πού είναι προσωρινή καί φθείρεται, αλλά τήν πνευματικήν τροφήν, πού μένει άφθαρτος καί παράγει ως αποτέλεσμα τήν αιώνιον ζωήν. Τήν τροφήν αυτήν θά σάς δώση ο υιός τού ανθρώπου καί μόνος αυτός. Διότι αυτόν ο Πατήρ, δηλαδή αυτός ο Θεός, απέδειξε καί εφανέρωσε διά τής σφραγίδος καί μαρτυρίας τών θαυμάτων του ως τόν μόνον χορηγόν τής τροφής καί τής ζωής ταύτης.

28 Κατόπιν λοιπόν τής παρατηρήσεως ταύτης τού Ιησού είπαν εκείνοι πρός αυτόν Τί πρέπει νά πράττωμεν διά νά εργαζώμεθα εκείνα τά έργα, πού ο Θεός ζητεί από ημάς ως όρον απαραίτητον διά νά μάς δώση τήν άφθαρτον τροφήν;

29 Απεκρίθη ο Ιησούς καί τούς είπεν Αυτό είναι τό έργον, πού ο Θεός ζητεί, τό νά πιστεύσετε ζωντανά καί εμπράκτως εις αυτόν, τόν οποίον απέστειλεν εκείνος.

30 Κατόπιν λοιπόν τών λόγων τούτων είπον πρός αυτόν οι πρόκριτοι Ιουδαίοι Ποίον θαύμα, τό οποίον νά δεικνύη τήν αποστολήν σου, ενεργείς σύ, διά νά τό ίδωμεν καί πιστεύσωμεν εις σέ; Ποίον έργον θαυμαστόν καί υπερφυσικόν εργάζεσαι;

31 Οι πατέρες μας έφαγαν τό μάννα εις τήν έρημον σύμφωνα μέ εκείνο, πού έχει γραφή εις τούς Ψαλμούς Άρτον, ο οποίος παρήχθη μέ υπερφυσικήν καί ουράνιον ενέργειαν, έδωκεν ο Θεός εις αυτούς νά φάγουν.

32 Κατόπιν λοιπόν από αυτά, πού είπαν οι Ιουδαίοι, τούς είπεν ο Ιησούς Εν πάση αληθεία σάς λέγω, ότι δέν σάς έδωκεν ο Μωϋσής τόν πραγματικόν ουράνιον άρτον. Διότι τό μάννα ούτε ο αληθινός ουράνιος άρτος ήτο, ούτε από τόν Μωϋσέα εδόθη εις τούς προγόνους σας. Αλλ εδόθη από τόν Πατέρα μου, ο οποίος από τώρα καί εις τό μέλλον εξακολουθεί νά σάς δίδη ανελλιπώς τόν αληθινόν ουράνιον άρτον.

33 Διότι ο άρτος, πού πολύ περισσότερον από τόν υλικόν άρτον δίδεται από τόν Θεόν καί είναι δι αυτό ο κατ εξοχήν άρτος τού Θεού, είναι αυτός πού κατεβαίνει από τόν ουρανόν καί μεταδίδει ζωήν αθάνατον όχι εις ολίγους μόνον, αλλ εις ολόκληρον τόν κόσμον.