Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 9 Μαΐου 2023

6628

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 1 – 13 – 1 και περιεπάτει ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία ου γαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατείν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτείναι.

2 ην δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. 3 είπον ουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού Μετάβηθι εντεύθεν και ύπαγε εις την Ιουδαίαν, ίνα και οι μαθηταί σου θεωρήσωσι τα έργα σου α ποιεις

4 ουδείς γαρ εν κρυπτώ τι ποιει και ζητεί αυτός εν παρρησία είναι. ει ταύτα ποιεις, φανέρωσον σεαυτόν τω κόσμω. 5 ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.

6 λέγει ουν αυτοίς ο Ιησούς ο καιρός ο εμός ούπω πάρεστιν, ο δε καιρός ο υμέτερος πάντοτέ εστιν έτοιμος. 7 ου δύναται ο κόσμος μισείν υμάς εμέ δε μισεί, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού πονηρά εστιν.

8 υμείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην, εγώ ούπω αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ότι ο εμός καιρός ούπω πεπλήρωται.

9 ταύτα δε ειπών αυτοίς έμεινεν εν τη Γαλιλαία. 10 ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, ου φανερώς, αλλ εν κρυπτώ. 11 οι ουν Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον που εστιν εκείνος ;

12 και γογγυσμός πολύς περί αυτού ην εν τοις όχλοις, οι μεν έλεγον ότι αγαθός εστιν, άλλοι έλεγον, ου, αλλά πλανά τον όχλον. 13 ουδείς μέντοι παρρησία ελάλει περί αυτού δια τον φόβον των Ιουδαίων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 1 – 13

1 και επί αρκετόν χρόνον ύστερον από αυτά ο Ιησούς περιώδευεν εις την Γαλιλαίαν. Διότι δεν ήθελε να κάμη τας περιοδείας του κηρύγματός του εις την Ιουδαίαν, επειδή οι Ιουδαίοι εζήτουν να τον φονεύσουν.

2 Επλησίαζε δε η εορτή των Ιουδαίων, η καλουμένη σκηνοπηγία, κατά την οποίαν επί επτά ημέρας παρέμενον οι Ιουδαίοι κάτω από σκηνάς, εις ανάμνησιν της ζωής, την οποίαν ως σκηνίται επέρασαν οι πρόγονοι των εις την έρημον.

3 εξ αφορμής λοιπόν της εορτής αυτής του είπον οι νομιζόμενοι αδελφοί του, τα τέκνα δηλαδή του Ιωσήφ εκ της γυναικός, που είχε προτού αρραβωνιασθή με την Μαρίαν Φύγε από εδώ και πήγαινε εις την Ιουδαίαν, δια να ιδούν τα θαυμαστά έργα, που κάνεις εδώ, τόσον οι εκεί μαθηταί σου, όσον και εκείνοι, που ένεκα της εορτής θα αναβούν εις τα Ιεροσόλυμα.

4 Πήγαινε εκεί, διότι κανένας δεν κάνει τίποτε κρυφά, όταν ζητή αυτός να γίνη δημοσίως γνωστός, ώστε να τον αναγνωρίσουν όλοι. εφ όσον κάνεις τα θαυμαστά αυτά έργα, φανέρωσε τον εαυτόν σου εις το πολύ πλήθος, που θα συναχθή κατά την εορτήν εις τα Ιεροσόλυμα. 5 του ωμίλησαν δε με τον τρόπον αυτόν, διότι ούτε αυτοί οι αδελφοί του επίστευον εις αυτόν, ότι είναι ο Μεσαίας.

6 Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς ο ιδικός μου χρόνος, ο προκαθωρισμένος από τον Πατέρα μου ως κατάλληλος δια να φανερώσω τον εαυτόν μου εις τα Ιεροσόλυμα ως Μεσσίαν, οπότε και θα σταυρωθώ, δεν ήλθεν ακόμη ο ιδικός σας όμως χρόνος, ο κατάλληλος δια να αναβήτε ως προσκυνηταί Ιουδαίοι εις τα Ιεροσόλυμα, είναι πάντοτε έτοιμος.

7 δεν υπάρχει λόγος ο κόσμος να σας μισή, και δι αυτό δεν εμποδίζεσθε να υπάγετε οποτεδήποτε εις τα Ιεροσόλυμα. Εμέ όμως ο κόσμος με μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ δι αυτόν, ότι τα έργα του είναι πονηρά, και τον ελέγχω δι αυτά. Όταν λοιπόν υπάγω εις τα Ιεροσόλυμα, θα με θανατώσουν.

8 σεις να αναβήτε εις τα Ιεροσόλυμα και να λάβετε μέρος εις την εορτήν αυτήν της σκηνοπηγίας δι εμέ δεν ήλθεν ακόμη η ώρα δια να αναβώ επισήμως και φανερά εις την εορτήν αυτήν, διότι ο καιρός ο ιδικός μου, κατά τον οποίον θα έχη περατωθή το έργον μου και θα σταυρωθώ, δεν έχει ακόμη συμπληρωθή. 9 Αφού δε είπεν εις αυτούς ταύτα, έμεινεν εις την Γαλιλαίαν.

10 Όταν δε ανέβησαν οι αδελφοί του εις Ιεροσόλυμα, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, όχι φανερά και με συνοδείαν πολλών, αλλ ιδιωτικώς και σαν κρυφά. 11 Αφού λοιπόν ανέβη, χωρίς να γίνη δημοσία αντιληπτός, οι Ιουδαίοι τον εζήτουν κατά την διαρκειαν της εορτής και έλεγον που είναι εκείνος ;

12 και πολλά κρυφομιλήματα με παράπονα και σχόλια άλλοτε δυσμενή και άλλοτε ευμενή εγίνοντο δι αυτόν μεταξύ των διαφόρων ομάδων του λαού. και άλλοι μεν έλεγον, ότι ο Ιησούς είναι καλός και ειλικρινής, άλλοι δε έλεγον όχι, δεν είναι καλός, αλλ εξαπατά τον εύπιστον λαόν. 13 Κανένας όμως δεν ωμίλει περί αυτού ελεύθερα και φανερά, ένεκα του φόβου προς τους Ιουδαίους άρχοντας, οι οποίοι εμίσουν τον Ιησούν και κατεδίωκον τους οπαδούς του.