Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 9 Αυγούστου 2022

148

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ/ 18 – 22 – 18 Αμήν λέγω υμίν, όσα εάν δήσητε επί τής γής, έσται δεδεμένα εν τώ ουρανώ, καί όσα εάν λύσητε επί τής γής, έσται λελυμένα εν τώ ουρανώ.

19 Πάλιν αμήν λέγω υμίν ότι εάν δύο υμών συμφωνήσωσιν επί τής γής περί παντός πράγματος ού εάν αιτήσωνται, γενήσεται αυτοίς παρά τού πατρός μου τού εν ουρανοίς.

20 ού γάρ εισι δύο ή τρείς συνηγμένοι εις τό εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών.

21 Τότε προσελθών αυτώ ο Πέτρος είπε Κύριε, ποσάκις αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου καί αφήσω αυτώ; έως επτάκις; 22 λέγει αυτώ ο Ιησούς Ου λέγω σοι έως επτάκις αλλ έως εβδομηκοντάκις επτά.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 1 – 2

1 Καί εγένετο ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τούς λόγους τούτους, μετήρεν από τής Γαλιλαίας καί ήλθεν εις τά όρια τής Ιουδαίας πέραν τού Ιορδάνου. 2 καί ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, καί εθεράπευσεν αυτούς εκεί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 13 – 15

13 Τότε προσηνέχθη αυτώ παιδία, ίνα επιθή αυτοίς τάς χείρας καί προσεύξηται οι δέ μαθηταί επετίμησαν αυτοίς. 14 ο δέ Ιησούς είπεν Άφετε τά παιδία καί μή κωλύετε αυτά ελθείν πρός με τών γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία τών ουρανών. 15 καί επιθείς τάς χείρας αυτοίς επορεύθη εκείθεν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΗ/ 18 – 22

18 Αληθώς σάς λέγω, όσα αμαρτήματα δέσετε καί κηρύξετε ασυγχώρητα επί τής γής, θά είναι δεμένα καί ασυγχώρητα εις τόν ουρανόν από εμέ καί τόν Πατέρα μου καί όσα λύσετε καί συγχωρήσετε επί τής γής, θά είναι λυμένα καί συγχωρημένα εις τόν ουρανόν από εμέ καί τόν Πατέρα μου.

19 Πάλιν εν πάση αληθεία σάς βεβαιώ, ότι εάν δύο από σάς συμφωνήσουν επί τής γής διά κάθε πράγμα, πού θά ζητήσουν εις τήν προσευχήν τους, θά γίνη τούτο εις αυτούς από τόν Πατέρα μου, πού είναι εις τούς ουρανούς.

20 Διότι, όπου είναι δύο ή τρείς συνηγμένοι δι εμέ καί διά σκοπούς συμφώνους πρός τό θέλημά μου, εκεί είμαι καί εγώ μεταξύ τους διά νά εισακούω, εμπνέω, οδηγώ καί φυλάττω αυτούς.

21 Τότε ο Πέτρος τόν επλησίασε καί είπε Κύριε, πόσες φορές θά μού πταίση ο αδελφός μου καί θά τόν συγχωρήσω; Είναι αρκετόν έως επτά φορές; 22 Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς Δέν σού λέγω έως επτά φορές, αλλ έως εβδομήντα φορές τό επτά, δηλαδή αναρίθμητες φορές.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 1 – 2

1 Καί συνέβη, όταν ετελείωσεν ο Ιησούς τούς λόγους αυτούς, ανεχώρησεν από τήν Γαλιλαίαν καί ήλθεν εις τά σύνορα τής Ιουδαίας πέραν από τόν Ιορδάνην. 2 Καί τόν ηκολούθησαν πλήθη λαού πολλά καί εθεράπευσεν αυτούς εκεί.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 13 – 15

13 Τότε τού έφεραν μικρά παιδιά, διά νά βάλη επάνω τους τάς χείρας του καί νά προσευχηθή υπέρ αυτών.Οι μαθηταί όμως τούς επέπληξαν. 14 Ο δέ Ιησούς είπεν Αφήσατε τά παιδιά καί μή τά εμποδίζετε νά έλθουν πρός εμέ διότι δι αυτούς, πού θά γίνουν σάν αυτά, είναι η βασιλεία τών ουρανών. 15 Καί αφού έβαλε τάς χείρας του επάνω τους πρός ευλογίαν, έφυγεν απ εκεί.