Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 7 Ιουνίου 2022

241

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 2 – 12 – 2 αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμάς αλλ έρχεται ώρα ίνα πάς ο αποκτείνας υμάς δόξη λατρείαν προσφέρειν τώ Θεώ.

3 καί ταύτα ποιήσουσιν, ότι ουκ έγνωσαν τόν πατέρα ουδέ εμέ. 4 αλλά ταύτα λελάληκα υμίν ίνα όταν έλθη η ώρα, μνημονεύητε αυτών ότι εγώ είπον υμίν. ταύτα δέ υμίν εξ αρχής ουκ είπον, ότι μεθ υμών ήμην. 5 νύν δέ υπάγω πρός τόν πέμψαντά με, καί ουδείς εξ υμών ερωτά με πού υπάγεις!

6 αλλ ότι ταύτα λελάληκα υμίν, η λύπη πεπλήρωκε υμών τήν καρδίαν. 7 αλλ εγώ τήν αλήθειαν λέγω υμίν συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω. εάν γάρ μή απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται πρός υμάς εάν δέ πορευθώ, πέμψω αυτόν πρός υμάς

8 καί ελθών εκείνος ελέγξει τόν κόσμον περί αμαρτίας καί περί δικαιοσύνης καί περί κρίσεως. 9 περί αμαρτίας μέν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ 10 περί δικαιοσύνης δέ, ότι πρός τόν πατέρα μου υπάγω καί ουκέτι θεωρείτέ με 11 περί δέ κρίσεως, ότι ο άρχων τού κόσμου τούτου κέκριται. 12 Έτι πολλά έχω λέγειν υμίν, αλλ ου δύνασθε βαστάζειν άρτι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ι/ 2 – 12

2 2 Θά σάς αφορίσουν οι Ιουδαίοι καί θά σάς αποκλείσουν από τάς συναγωγάς των ως αιρετικούς αλλ ως νά μή ήτο αρκετόν αυτό, έρχεται ώρα, κατά τήν οποίαν καθένας πού θά σάς φονεύση, θά νομίση, ότι όχι μόνον δέν εγκληματεί, αλλ ότι μέ τόν φόνον αυτόν προσφέρει λατρείαν εις τόν Θεόν.

3 3 Καί τούς σκληρούς αυτούς διωγμούς θά τούς κάμουν, διότι εξ ιδίας των υπαιτιότητος καί τυφλώσεως δέν εγνώρισαν τόν Πατέρα ουδέ εμέ. Δέν έμαθαν δηλαδή, ότι ο Πατήρ μου εξ αγαθότητος άκρας ηθέλησε νά σώση τόν κόσμον καί ότι εγώ ο Υιός του απεστάλην παρ αυτού σωτήρ καί λυτρωτής εν τώ κόσμω.

4 4 Βλέπω ποίαν θλιβεράν εντύπωσιν σάς προκαλούν αι προρρήσεις μου αυταί. Αλλά σάς είπα όλα αυτά, ώστε, όταν έλθη η ώρα πού θά συμβούν, νά ενθυμήσθε κατά τήν διάρκειαν τών διωγμών σας ταύτα, καί ενθυμούμενοι, ότι εγώ σάς τά προείπα, νά ενισχύεσθε εις τό νά υπομένετε. Δέν σάς τά είπα δέ εξ αρχής, αφ ότου τό πρώτον μέ εγνωρίσατε καί μέ ηκολουθήσατε, διότι ήμην μαζί σας καί η παρουσία μου ήτο αρκετή ενίσχυσις διά σάς.

5 5 Τώρα όμως εγώ πηγαίνω πρός εκείνον, ο οποίος μέ έστειλεν εις τόν κόσμον. Καί διότι είσθε απερροφημένοι από τήν λύπην τού χωρισμού μας, κανείς από σάς δέν μέ ερωτά: Πού πηγαίνεις; οπότε θά σάς έλεγα καί ποία είναι η δόξα, η οποία περιμένει καί εμέ καί σάς εις τούς ουρανούς.

6 6 Αλλά διότι σάς έκαμα λόγον περί τού προσκαίρου χωρισμού μας καί περί τών θλίψεων καί διωγμών, πού σάς περιμένουν, η λύπη έχει γεμίσει τήν καρδίαν σας, ώστε νά μήν ημπορήτε νά προσέξετε καί εις τάς χαροποιούς υποσχέσεις μου.

7 7 Αλλ οσονδήποτε καί άν λυπήσθε, βεβαιωθήτε, ότι εγώ σάς λέγω τήν αλήθειαν Σάς συμφέρει εγώ νά φύγω. Διότι, εάν δέν αποθάνω επί τού σταυρού καί δέν φύγω, ο Παράκλητος δέν θά έλθη εις σάς. Εάν όμως προσφέρω επί τού σταυρού τήν εξιλαστήριον θυσίαν μου καί φύγω από τόν κόσμον αυτόν διά νά υπάγω πρός τόν Πατέρα μου, θά σάς τόν στείλω.

8 8 Καί όταν έλθη εκείνος, θά εξελέγξη τόν κόσμον καί θά πείση όλους, όσοι είναι επιδεκτικοί, περί μιάς μεγάλης αμαρτίας, τήν οποίαν διαπράττει τώρα ο κόσμος, καί περί δικαιοσύνης, τήν οποίαν ηγνόησαν οι παρασκευάζοντες τόν θάνατόν μου, καί περί κατακρίσεως καί καταδίκης τού διαβόλου.

9 9 Περί αμαρτίας μέν θά ελέγξη καί θά πείση τόν κόσμον, διότι δέν πιστεύουν εις εμέ, ο οποίος απεδείχθην Υιός τού Θεού μέ τήν διδασκαλίαν καί τά υπερφυσικά έργα μου. Καί έτσι περιφρονούντες τάς αποδείξεις αυτάς καί επιμένοντες εις τήν απιστίαν τών διαπράττουν ασυγχώρητον αμαρτίαν.

10 10 Θά αποδώση δέ ο Παράκλητος καί δικαιοσύνην καί θά αποδείξη, ότι αντιθέτως πρός τήν κατ εμού καταδικαστικήν απόφασιν τού κόσμου είμαι δίκαιος, διότι εγώ, τόν οποίον ο κόσμος αδίκως κατεδίκασε, πηγαίνω όχι εις τήν κόλασιν, πού θά περιλάβη τούς εγκληματίας, αλλά πηγαίνω πρός τόν εν ουρανοίς Πατέρα μου τιμημένος καί ένδοξος ως πρόσωπον ευαρεστήσαν εις αυτόν, καί σείς δέν θά μέ βλέπετε πλέον διά τών σωματικών οφθαλμών σας.

11 11 Θά δώση δέ ο Παράκλητος απόδειξιν καί περί τού ότι συνετελέσθη οριστική καί τελειωτική κατάκρισις καί καταδίκη τού διαβόλου, διότι ο άρχων τού αμαρτωλού τούτου κόσμου, ήτοι ο σατανάς, έχει κατακριθή διά τού θανάτου μου καί έχασε διά παντός τήν εξουσίαν του.

12 12 Αλλά καί διά σάς είναι απαραίτητον νά έλθη ο Παράκλητος. Διότι έχω πολλά ακόμη νά σάς είπω, αλλά δέν ημπορήται τώρα λάγω τής ατελείας σας νά εννοήσετε καί νά συγκροτήσετε αυτά.