Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022

174

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 27 – 30 – 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό τού πατρός μου καί ουδείς επιγινώσκει τόν υιόν ει μή ο πατήρ, ουδέ τόν πατέρα τις επιγινώσκει ει μή ο υιός καί ώ εάν βούληται ο υιός αποκαλύψαι.

28 Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς.

29 άρατε τόν ζυγόν μου εφ υμάς καί μάθετε απ εμού, ότι πράός ειμι καί ταπεινός τή καρδία, καί ευρήσετε ανάπαυσιν ταίς ψυχαίς υμών 30 ο γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ελαφρόν εστιν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΑ/ 27 – 30

27 Όλα παρεδόθησαν εις εμέ από τόν Πατέρα μου καί έλαβον καί ως άνθρωπος πάσαν εξουσίαν καί δύναμιν.Καί επειδή έχω ως Λόγος τήν αυτήν ουσίαν μέ τόν Πατέρα μου καί είμαι άπειρος ως Εκείνος, κανείς άλλος δέν γνωρίζει τελείως τόν Υιόν καί ποία είναι η φύσις καί αι βουλαί τού Υιού παρά μόνον ο Πατήρ. Ο άπειρος μόνον υπό τού απείρου δύναται πλήρως καί τελείως νά γνωσθή.Ούτε τόν Πατέρα λοιπόν γνωρίζει κατά βάθος καί κατά τήν ουσίαν αυτού άλλος κανείς παρά μόνον ο Υιός, εν μέρει δέ τόν γνωρίζει καί εκείνος, εις τόν οποίον ο Υιός θά θελήση νά τόν αποκαλύψη.

28 Θέλει δέ ο Υιός νά καταστήση γνωστόν τόν Πατέρα του εις όλους, όσοι έχουν ειλικρινή πόθον νά λάβουν τήν γνώσιν αυτήν.Καί δι σάς προσκαλεί: Έλθετε πρός εμέ όλοι, όσοι είσθε κοπιασμένοι καί αυτό φορτωμένοι από τό βάρος τής αμαρτίας καί τών θλίψεων καί από τό φόρτωμα τών φαρισαϊκών παραδόσεων, μέ τάς οποίας ο θεόπνευστος νόμος μετεβλήθη εις φορτίον δυσβάστακτον.Έλθετε πρός εμέ, καί εγώ θά σάς αναπαύσω.

29 Παρέτε επάνω σας τόν ζυγόν τής υποταγής εις εμέ καί εις τήν διδασκαλίαν μου, καί μάθετε από εμέ, ότι είμαι πράος καί ταπεινός κατά τό φρόνημα καί τήν εσωτερικήν διάθεσιν, καί θά εύρετε ανάπαυσιν καί ειρήνην εις τάς ψυχάς σας.

30 Διότι ο ζυγός τής υπακοής πρός εμέ καί τήν διδασκαλίαν μου είναι μαλακός καί ωφέλιμος εις αυτόν πού τόν φέρει καί τό φορτίον τών υποχρεώσεων καί καθηκόντων, πού θέτω εγώ επί τών οπαδών μου, είναι ελαφρόν.