Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 4 Ιανουαρίου 2022

648

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ/ 1 – 6 – 1 Εν δέ ταίς ημέραις εκείναις παραγίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής κηρύσσων εν τή ερήμω τής Ιουδαίας…

2 καί λέγων Μετανοείτε ήγγικεν γάρ η βασιλεία τών ουρανών.

3 ούτος γάρ εστιν ο ρηθείς διά Ησαίου τού προφήτου λέγοντος Φωνή βοώντος εν τή ερήμω, Ετοιμάσατε τήν οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τάς τρίβους αυτού.

4 Αυτός δέ ο Ιωάννης είχεν τό ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου καί ζώνην δερματίνην περί τήν οσφύν αυτού, η δέ τροφή ήν αυτού ακρίδες καί μέλι άγριον.

5 τότε εξεπορεύετο πρός αυτόν Ιεροσόλυμα καί πάσα η Ιουδαία καί πάσα η περίχωρος τού Ιορδάνου, 6 καί εβαπτίζοντο εν τώ Ιορδάνη ποταμώ υπ αυτού εξομολογούμενοι τάς αμαρτίας αυτών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ/ 1 – 6

1 Κατ εκείνας δέ τάς ημέρας, κατά τάς οποίας ο Ιησούς ιδιώτευεν εις Ναζαρέτ, εβγήκεν ο Ιωάννης ο βαπτιστής εις τήν δημοσίαν δράσιν του καί εκήρυττεν εις τήν έρημον τής Ιουδαίας, πού εκτείνεται πρός βορράν τής Νεκράς θαλάσσης καί πρός δυσμάς τού Ιορδάνου,

2 καί έλεγε Μετανοείτε αλλάξατε αποφασιστικά σκέψεις καί φρονήματα καί ζωήν, διότι πλησιάζει ο καιρός, κατά τόν οποίον ο Μεσσίας μέ τήν νέαν ουράνιον ζωήν, πού θά μάς φέρη, θά εγκαθιδρύση καί επί τής γής τήν βασιλείαν τών ουρανών.

3 Έπρεπε δέ κατ εκείνας τάς ημέρας νά εμφανισθή ο Ιωάννης καί νά ακουσθή τό κήρυγμα αυτό, διότι αυτός ήτο ο άνθρωπος, διά τόν οποίον επροφήτευσεν ο Ησαΐας ο προφήτης, όταν είπε φωτιζόμενος από τό Πνεύμα τού Θεού φωνή ανθρώπου, ο οποίος κράζει εις τήν έρημον καί λέγει Ετοιμάσατε τόν δρόμον, διά τού οποίου θά έλθη πρός σάς ο Κύριος κάμετε ίσιους καί ομαλούς τούς δρόμους, από τούς οποίους θά περάση.Ξερριζώσατε δηλαδή από τάς ψυχάς σας τίς αγκαθιές τών αμαρτωλών παθών καί ρίψατε μακράν τούς λίθους τού εγωϊσμού καί τής σκληρότητος καί καθαρίσατε μέ τήν μετάνοιαν τό εσωτερικόν σας, διά νά δεχθή τόν Κύριον.

4 Σύμφωνος δέ πρός τό κήρυγμά του καθ όλα ήτο καί ο όλος βίος τού Ιωάννου καί η όλη εμφάνισίς του.Αυτός ο Ιωάννης εφόρει ένδυμα υφασμένον από τρίχας καμήλου, μέ ζώνην δερματίνην γύρω από τήν μέσην του.Η τροφή του δέ ήτο πρόχειρος καί ξηρά δηλαδή ακρίδες απ εκείνες πού έφερεν ο άνεμος εις τήν έρημον από τήν Αραβίαν, καί μέλι πού μέσα εις σχισμάς πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσσια.

5 Τότε επήγαιναν έξω πρός αυτόν οι κάτοικοι τών Ιεροσολύμων καί ολοκλήρου τής Ιουδαίας καί όλης τής χώρας, πού εξετείνετο εις τήν δεξιάν καί αριστεράν όχθην τού Ιορδάνου ποταμού.

6 Καί εβαπτίζοντο μέσα εις τόν Ιορδάνην ποταμόν από τόν Ιωάννην, συγχρόνως δέ εξωμολογούντο τάς αμαρτίας των.