Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 3 Ιανουαρίου 2023

154

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ α/ 1 – 8 – 1 Αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού του Θεού.

2 ως γέγραπται εν τοις προφήταις, ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου …

3 φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού,

4 εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών.

5 και εξεπορεύετο προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τω Ιορδάνη ποταμώ υπ αυτού εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών.

6 ην δε ο Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, και εσθίων ακρίδας και μέλι άγριον.

7 και εκήρυσσε λέγων Έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, ου ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού.

8 εγώ μεν εβάπτισα υμάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει υμάς εν Πνεύματι αγίω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ α/ 1 – 8

1 Αρχή του χαροποιού μηνύματος περί της ελεύσεως εις τον κόσμον του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο ενανθρωπήσας υιος του Θεού, έγινεν ο Ιωάννης.

2 και έγινεν ο Ιωάννης η αρχή του ευαγγελίου, σύμφωνα με εκείνο που έχει προφητευθή και είναι γραμμένον εις τους προφήτας Ιδού, λέγει ο επουράνιος Πατήρ δια του προφήτου Μαλαχίου εις τον Μεσσίαν εγώ αποστέλλω τον απεσταλμένον μου προτήτερα και εμπρός από σε, ο οποίος θα προετοιμάση τας ψυχάς των ανθρώπων, δια να σε υποδεχθούν ως Σωτήρα και Λυτρωτήν και έτσι θα προπαρασκευάση εμπρός από σε τον δρόμον, δια του οποίου θα πλησιάσης ως διδάσκαλος και Σωτήρ τους ανθρώπους.

3 και ο απεσταλμένος αυτός είναι εκείνος, περί του οποίου προείπεν ο προφήτης Ησαΐας τα εξής : Φωνή ανθρώπου, που κράζει εις την έρημον και λέγει Ετοιμάσατε τον δρόμον, δια του οποίου θα έλθη προς σας ο Κύριος κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους, από τους οποίους θα περάση. Ξερριζώσατε δηλαδή από τας ψυχάς σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίψατε μακράν τους λίθους του εγωϊσμού και της πωρώσεως και καθαρίσατε με την μετάνοιαν το εσωτερικόν σας, δια να δεχθή τον Κύριον.

4 και έγινεν ο Ιωάννης αρχή του ευαγγελίου με το να βαπτίζη εις την έρημον και με το να κηρύττη βάπτισμα, που έπρεπε να συνοδεύεται με εσωτερικήν μετάνοιαν, προς τον σκοπόν του να επιτύχουν οι βαπτιζόμενοι την άφεσιν των αμαρτιών τους, την οποίαν θα τους εξησφάλιζεν ο μετά τον Ιωάννην ερχόμενος Μεσσίας.

5 και επήγαιναν προς αυτόν οι κάτοικοι ολοκλήρου της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίται και εβαπτίζοντο υπό του Ιωάννου όλοι εις τον Ιορδάνην ποταμόν, συγχρόνως δε εξωμολογούντο φανερά τας αμαρτίας των.

6 Σύμφωνος δε καθ όλα προς το κήρυγμά του ήτο και ο όλος βίος του Ιωάννου και η όλη εμφάνισίς του. Εφόρει ο Ιωάννης ένδυμα υφασμένον από τρίχας καμήλου και είχε ζώνην δερματίνην γύρω από την μέσην του και έτρωγε ακρίδας, απ εκείνας που έφερεν ο άνεμος σαν σύννεφον από την Αραβίαν εις την έρημον, και μέλι που μέσα εις σχισμάς πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσσια.

7 και εκήρυττε και έλεγεν Έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος, που λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεως του είναι δυνατώτερος από εμέ, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να του λύσω ως δούλος το λωρίον των υποδημάτων του.

8 Εγώ μεν σας εβάπτισα με νερόν, αυτός όμως θα σας βαπτίση με Πνεύμα Άγιον, το οποίον θα καθαρίση και τας ψυχάς σας.