Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου 2021

857

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 12 – 16 – 12 Καί εγένετο εν τώ είναι αυτόν εν μιά τών πόλεων καί ιδού ανήρ πλήρης λέπρας καί ιδών τόν Ιησούν, πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγων Κύριε, εάν θέλης, δύνασαί με καθαρίσαι.

13 καί εκτείνας τήν χείρα ήψατο αυτού ειπών Θέλω, καθαρίσθητι. καί ευθέως η λέπρα απήλθεν απ αυτού.

14 καί αυτός παρήγγειλεν αυτώ μηδενί ειπείν, αλλά απελθών δείξον σεαυτόν τώ ιερεί καί προσένεγκε περί τού καθαρισμού σου καθώς προσέταξε Μωϋσής εις μαρτύριον αυτοίς.

15 διήρχετο δέ μάλλον ο λόγος περί αυτού, καί συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν καί θεραπεύεσθαι υπ αυτού από τών ασθενειών αυτών

16 αυτός δέ ήν υποχωρών εν ταίς ερήμοις καί προσευχόμενος.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 12 – 16

12 Συνέβη δέ, ενώ ήτο ο Ιησούς εις μίαν από τάς πόλεις, καί ιδού ένας άνθρωπος γεμάτος από εξανθήματα λέπρας. Καί όταν είδε τόν Ιησούν, έπεσε χάμω μέ τό πρόσωπον κατά γής καί τόν παρεκάλεσε λέγων Κύριε, εάν θέλης, έχεις τήν δύναμιν νά μέ καθαρίσης από τάς πληγάς τού ακαθάρτου νοσήματός μου.

13 Καί αφού εξάπλωσε τήν χείρα του ο Ιησούς, τόν ήγγισε καί είπε θέλω νά καθαρισθής καί καθαρίσου. Καί αμέσως η λέπρα έφυγεν από επάνω του.

14 Καί ο Ιησούς παρήγγειλεν εις αυτόν νά μή είπη εις κανένα τό θαύμα τής θεραπείας. Αλλά πήγαινε, τού είπε, καί δείξε τόν εαυτόν σου εις τόν ιερέα καί πρόσφερε διά τόν καθαρισμόν σου θυσίαν, καθώς διέταξεν ο Μωϋσής, διά νά χρησιμεύση η εξέτασίς σου από τόν ιερέα καί η προσφορά τής θυσίας ως μαρτυρία καί απόδειξις εις τούς ιερείς καί τόν λαόν, ότι καί σύ πράγματι εθεραπεύθης καί εγώ δέν ήλθον νά καταλύσω τόν νόμον.

15 Διεδίδετο δέ περισσότερον τώρα μετά τό θαύμα τούτο η φήμη του καί εμαζεύοντο πλήθη λαού πολλά, διά νά ακούουν τήν διδασκαλίαν του καί διά νά θεραπεύωνται υπ αυτού από τάς ασθενείας των.

16 Αυτός όμως αντιθέτως απεσύρετο συνεχώς εις τάς ερήμους καί προσηύχετο.