Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Νοεμβρίου 2023

1675

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 45 – 48 – 45 Και εισελθών εις το ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τους πωλούντας εν αυτώ και αγοράζοντας

46 λέγων αυτοίς· Γέγραπται ότι ο οίκός μου οίκος προσευχής εστιν· υμείς δε αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών.

47 Και ην διδάσκων το καθ’ ημέραν εν τώ ιερώ· οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς εζήτουν αυτόν απολέσαι και οι πρώτοι του λαού,

48 και ουχ εύρισκον το τί ποιήσουσιν· ο λαός γάρ άπας εξεκρέματο αυτού ακούων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ´ 45 – 48

45 Και όταν εμβήκεν εις τον ιερόν περίβολον του ναού ήρχισε να βγάζη έξω εκείνους, που επώλουν και ηγόραζον,

46 λέγων προς αυτούς· Έχει γραφή από τους προφήτας εξ ονόματος του Θεού, ότι ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής· Σείς όμως τον εκάματε σπήλαιον, που μαζεύονται λησταί, διότι εμπορεύεσθε και χρησιμοποιείτε πλήθος ψέματα και απάτας διά να κλέψετε ο ένας τον άλλον.

47 Και εξηκολούθει να διδάσκη καθημερινώς μέσα εις το ιερόν· οι αρχιερείς δε και οι γραμματείς και oί προεστοί του λαού εζήτουν να τον εξοντώσουν.

48 Και δεν εύρισκον τι να κάμουν προς εκτέλεσιν του κακούργου σχεδίου των, διότι όλος ο λαός τον ηυλαβείτο και εκρέμετο από το στόμα του με πόθον πολύν ακροώμενος την διδασκαλίαν του.