Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 28 Ιουνίου 2022

193

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 9 – 15 – 9 Μή κτήσησθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τάς ζώνας υμών, …

10 μή πήραν εις οδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον άξιος γάρ εστιν ο εργάτης τής τροφής αυτού. 11 εις ήν δ άν πόλιν ή κώμην εισέλθητε, εξετάσατε τίς εν αυτή άξιός εστι κακεί μείνατε έως άν εξέλθητε.

12 εισερχόμενοι δέ εις τήν οικίαν ασπάσασθε αυτήν λέγοντες ειρήνη τώ οικω τούτω. 13 καί εάν μέν ή η οικία αξία, ελέθτω η ειρήνη υμών επ αυτήν εάν δέ μή ή αξία, η ειρήνη υμών πρός υμάς επιστραφήτω.

14 καί ός εάν μή δέξηται υμάς μηδέ ακούση τούς λόγους υμών, εξερχόμενοι έξω τής οικίας ή τής πόλεως εκείνης εκτινάξατε τόν κονιορτόν τών ποδών υμών.

15 αμήν λέγω υμίν, ανεκτότερον έσται γή Σοδόμων καί Γομόρρας εν ημέρα κρίσεως ή τή πόλει εκείνη.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 9 – 15

9 Μή αποκτήσετε χρυσά, ούτε αργυρά, ούτε χαλκά νομίσματα, τά οποία νά φυλάττετε εις τάς ζώνας σας. 10 Ούτε σάκκον ν αποκτήσετε διά νά βάζετε εις αυτόν ψωμί διά τόν δρόμον, πού θά κάμετε.Ούτε δύο υποκάμισα, ούτε υποδήματα, εκτός από τά πέδιλα, πού θά φορήτε, αλλ ούτε καί ράβδον.Σάς είναι περιττά αυτά.Διότι είσθε εργάται, πού εργάζεσθε διά τήν πνευματικήν ωφέλειαν τών ανθρώπων καί ο εργάτης είναι δίκαιον νά λαμβάνη τήν τροφήν του από εκείνους, διά τούς οποίους μοχθεί.

11 Εις όποιαν δέ πόλιν ή χωρίον μεταβήτε, εξετάσατε ποίος είναι εις αυτήν μέ καλήν υπόληψιν άξιος νά σάς φιλοξενήση.Καί εις τό σπίτι εκείνου μείνατε, έως ότου αναχωρήσετε από τήν πόλιν εκείνην. 12 Όταν δέ εμβαίνετε εις τό σπίτι τού ανθρώπου, πού σάς τόν εσύστησαν ως άξιον, δώσατε χαιρετισμόν καί ευχήν εις αυτό λέγοντες Άς έλθη ειρήνη εις τό σπίτι αυτό.

13 Καί εάν μέν οι κατοικούντες εις τό σπίτι αυτό αποδειχθούν άξιοι τού ευαγγελίου διά τής πίστεως μέ τήν οποίαν θά τό δεχθούν, άς έλθη η ειρήνη, τήν οποίαν τού ηυχήθητε, εις αυτούς.Εάν όμως δέν είναι άξιοι, η ειρήνη σας άς επιστρέψη εις σάς καί άς αυξηθή έτσι η ειρήνη, τήν οποίαν έχετε.

14 Καί όποιος δέν σάς δεχθή μηδέ ακούση τούς λόγους σας, καθώς θά βγαίνετε έξω από τό σπίτι του ή από τήν πόλιν εκείνην, πού δέν σάς εδέχθη, τινάξατε καλά τήν σκόνην, πού επήραν τά πόδια σας από τόν τόπον εκείνον, ώστε τίποτε από αυτούς νά μή μείνη επάνω σας, αλλά καί εις σημείον, ότι δέν έχετε πλέον καμμίαν σχέσιν μαζί των.

15 Αληθώς σάς λέγω, ότι κατά τήν ημέραν τής κρίσεως θά είναι περισσότερον επιεικής η τιμωρία δι εκείνους, πού έζησαν εις τήν χώραν τών Σοδόμων καί τών Γομόρρων, παρά διά τήν πόλιν εκείνην, πού δέν εδέχθη τούς απεσταλμένους μου.