Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου 2023

4743

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ´ 25 – 27 – 25 Οι μεν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν. ειστήκεισαν δε παρά τω σταυρώ του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλωπά και Μαρία η Μαγδαληνή.

26 Ιησούς ούν ιδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρί αυτού· Γύναι, ίδε ο υιός σου, 27 είτα λέγει τω μαθητή· Ιδού η μήτηρ σου. και απ’ εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ´ 24 – 25

24 Ούτός εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψας ταύτα, και οίδαμεν ότι αληθής εστιν η μαρτυρία αυτού. 25 έστι δε και άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ’ εν, ουδέ αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ´ 25 – 27

25 Και οι μεν στρατιώται έκαμαν αυτά. Έστεκαν δε κοντά εις τον σταυρόν του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. 26 Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε την μητέρα του και τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα, να στέκεται εκεί πλησίον, λέγει εις την μητέρα του· Γύναι, ιδού ποίος από τώρα θα είναι ο υιός σου. 27 Έπειτα λέγει εις τον μαθητήν· Ιδού η μητέρα σου. Και από την ώραν εκείνην την επήρεν ο μαθητής εις το κατάλυμά του.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ´ 24 – 25

24 Ο μαθητής δε εκείνος είναι αυτός, που εξακολουθεί και τώρα να δίδη μαρτυρίαν δι’ αυτά, που ιστορούνται εις το Ευαγγέλιον τούτο, και ο οποίος κατέγραψε ταύτα. Και γνωρίζομεν, ότι η μαρτυρία του είναι αληθής. 25 Υπάρχουν δε και πολλά άλλα, όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία, εάν γράφωνται λεπτομερώς ένα – ένα, νομίζω ότι και αυτός ο κόσμος με όλας τας βιβλιοθήκας του δεν θα χωρέση τα βιβλία που θα γράφονται. Αληθώς.