Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 25 Οκτωβρίου 2022

207

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 1 – 10 – 1 Καί εγένετο εν τώ είναι αυτόν εν τόπω τινί προσευχόμενον, ως επαύσατο, είπέ τις τών μαθητών αυτού πρός αυτόν Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεσθαι, καθώς καί Ιωάννης εδίδαξε τούς μαθητάς αυτού.

2 είπε δέ αυτοίς Όταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ημών ο εν τοίς ουρανοίς αγιασθήτω τό όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γενηθήτω τό θέλημά σου, ως εν ουρανώ, καί επί τής γής 3 τόν άρτον ημών τόν επιούσιον δίδου ημίν τό καθ ημέραν

4 καί άφες ημίν τάς αμαρτίας ημών καί γάρ αυτοί αφίεμεν παντί τώ οφείλοντι ημίν καί μή εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από τού πονηρού. 5 Καί είπε πρός αυτούς Τίς εξ υμών έξει φίλον καί πορεύσεται πρός αυτόν μεσονυκτίου καί ερεί αυτώ φίλε, χρήσόν μοι τρείς άρτους,

6 επειδή φίλος μου παρεγένετο εξ οδού πρός με καί ουκ έχω ό παραθήσω αυτώ 7 κακείνος έσωθεν αποκριθείς είπη μή μοι κόπους πάρεχε ήδη η θύρα κέκλεισται, καί τά παιδία μου μετ εμού εις τήν κοίτην εισίν ου δύναμαι αναστάς δούναί σοι;

8 λέγω υμίν, ει καί ου δώσει αυτώ αναστάς διά τό είναι αυτού φίλον, διά γε τήν αναίδειαν αυτού εγερθείς δώσει αυτώ όσων χρήζει.

9 καγώ υμίν λέγω, αιτείτε, καί δοθήσεται υμίν ζητείτε, καί ευρήσετε κρούετε, καί ανοιγήσεται υμίν 10 πάς γάρ ο αιτών λαμβάνει καί ο ζητών ευρίσκει καί τώ κρούοντι ανοιχθήσεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΑ/ 1 – 10

1 Καί όταν ο Ιησούς εις κάποιο μέρος έκανε τήν προσευχήν του, άμα ετελείωσε, συνέβη νά τού είπη κάποιος από τούς μαθητάς του Κύριε, δίδαξέ μας καί μάθε μας νά προσευχώμεθα ορθώς καί θεαρέστως, όπως καί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εδίδαξε τούς μαθητάς του.

2 Είπε δέ πρός αυτούς Όταν προσεύχεσθε, νά λέγετε Πατέρα μας, πού είσαι εις κάθε μέρος παρών, αλλ εξαιρετικά εις τούς ουρανούς δεικνύεις τήν παρουσίαν σου, άς αναγνωρισθή η αγιότης σου, ώστε νά δοξασθή καί λατρευθή αξίως τό όνομά σου είθε νά έλθη η βασιλεία σου διά τής προθύμου καί ελευθέρας υποταγής πάντων τών ανθρώπων εις σέ, ώστε διά τής υπακοής τών εις τά προστάγματά σου νά γίνουν ούτοι πραγματικοί καί εξ ολοκλήρου αφωσιωμένοι υπήκοοί σου είθε νά γίνη τό θέλημά σου, όπως γίνεται τούτο εις τόν ουρανόν από τούς αγγέλους καί αγίους, ούτω νά τηρήται καί επί τής γής από τούς ανθρώπους.

3 Τόν άρτον μας, τόν αναγκαίον διά τήν συντήρησιν τής ουσίας καί υπάρξεώς μας, δίδε μας κάθε ημέραν. 4 Καί συγχώρησέ μας τάς αμαρτίας μας διότι καί ημείς συγχωρούμεν κάθε ένα, πού μάς έπταισε καί μάς είναι χρεώστης λόγω αδικίας, πού μάς έκαμε. Καί μή επιτρέψης νά πέσωμεν εις πειρασμόν, αλλά γλύτωσέ μας από τόν πονηρόν, πού μάς πολεμεί.

5 Καί διά νά διδάξη πόσον αποτελεσματικόν είναι νά επιμένωμεν εν τή προσευχή, είπε πρός αυτούς Ποίος από σάς θά έχη φίλον καί θά υπάγη εις αυτόν κατά τά μεσάνυχτα, καί θά τού είπη φίλε, δάνεισέ με τρία ψωμιά. 6 διότι κάποιος φίλος μου ήλθεν από ταξίδιον εις τό σπίτι μου καί δέν έχω τίποτε νά τού βάλω νά φάγη

7 ποίος θά έχη φίλον, εις τόν οποίον θά είπη παρακλητικώς τούς λόγους αυτούς, καί εκείνος από μέσα θά τού αποκριθή καί θά τού είπη Μή μέ βάζης εις κόπους καί ενόχλησιν τώρα πλέον έχει κλεισθή η πόρτα μου καί τά παιδιά μου είναι μαζί μου εις τό στρώμα καί κοιμώνται δέν ημπορώ νά σηκωθώ καί νά σού δώσω; 8 Σάς διαβεβαιώ, ότι καί εάν δέν σηκωθή νά τού δώση λόγω τού ότι είναι φίλος του, τουλάχιστον όμως διά τήν αδιακρισίαν καί τήν αναίδειαν, πού έδειξεν εις τέτοιαν ώραν νά τόν ανησυχήση μέ τό αίτημά του, θά σηκωθή καί θά τού δώση εκείνα, πού τού χρειάζονται.

9 Αφού λοιπόν η επίμονος αίτησις δέν μένει άνευ αποτελέσματος ούτε μεταξύ τών ανθρώπων, καί εγώ σάς λέγω νά ζητήτε από τόν Θεόν καί θά σάς δοθή αυτό, πού ζητείτε, αρκεί νά μή είναι τούτο άτοπον ή επιβλαβές εις σάς. Νά γυρεύετε, όπως εύρετε τό ζητούμενον, καί θά τό εύρετε, εφ όσον σάς είναι ωφέλιμον νά κτυπάτε τήν θύραν τής θείας προστασίας καί θά σάς ανοιχθή.

10 Διότι καθένας, πού ζητεί από τόν Θεόν, λαμβάνει, καί καθένας πού γυρεύει, ευρίσκει, καί εις καθένα πού κτυπά τήν θύραν τής θείας προστασίας θά ανοιχθή αύτη.