Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 24 Ιανουαρίου 2023

271

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ζ/ 5 – 16 – 5 έπειτα επερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς Διατί ου περιπατούσιν οι μαθηταί σου κατά την παράδοσιν των πρεσβυτέρων, αλλ ανίπτοις χερσίν εσθίουσι τον άρτον;

6 ο δε είπεν αυτοίς ότι Καλώς προεφήτευσεν Ησαίας περί υμών των υποκριτών, ως γέγραπται ούτος ο λαός τοις χείλεσί με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ εμού 7 μάτην δε σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων.

8 αφέντες γαρ την εντολήν του Θεού κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων, βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων, και άλλα παρόμοια τοιαύτα πολλά ποιείτε. 9 και έλεγεν αυτοίς Καλώς αθετείτε την εντολήν του Θεού ίνα την παράδοσιν υμών τηρήσητε.

10 Μωϋσής γαρ είπε τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου και ο κακολογών πατέρα η μητέρα θανάτω τελευτάτω 11 υμείς δε λέγετε εάν είπη άνθρωπος τω πατρί η τη μητρί, κορβάν, ο εστι, δώρον, ο εάν εξ εμού ωφεληθής,

12 και ουκέτι αφίετε αυτόν ουδέν ποιήσαι τω πατρί αυτού η τη μητρί αυτού, 13 ακυρούντες τον λόγον του Θεού τη παραδόσει υμών η παρεδώκατε και παρόμοια τοιαύτα πολλά ποιείτε. 14 και προσκαλεσάμενος πάντα τον όχλον έλεγεν αυτοίς Ακούετέ μου πάντες και συνίετε.

15 ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά τα εκπορευόμενά εστι τα κοινούντα τον άνθρωπον. 16 ει τις έχει ώτα ακούειν ακουέτω.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ζ/ 5 – 16

5 Έπειτα τον ερωτούν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς οι μαθηταί σου δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με την παράδοσιν των παλαιοτέρων διδασκάλων, αλλά τρώγουν το ψωμί με χέρια άνιπτα ; 6 Αυτός δε απεκρίθη και είπεν εις αυτούς, ότι καλά επροφήτευσεν ο Ησαΐας δια σας τους υποκριτάς, καθώς έχει γραφή Αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμά, η καρδία τους όμως απέχει μακρυά από εμέ.

7 Ψεύτικα δε και ανώφελα με λατρεύουν, επειδή διδάσκουν διδασκαλίας, που είναι παραγγέλματα και εντολαί ανθρώπων και όχι ιδικαί μου. 8 και λέγω, ότι ορθώς και αληθώς επροφήτευσε ταύτα ο Ησαΐας, διότι αφήσατε την εντολήν του Θεού και κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων, τουτέστι βουτάτε εις το νερόν τα αγγεία και τα ποτήρια και άλλα παρόμοια τέτοια κάνετε πολλά. 9 και τους έλεγεν Ωραία και με πάσαν ευκολίαν παραβαίνετε την εντολήν του Θεού, δια να φυλάξετε την παράδοσίν σας.

10 Λέγω δε, ότι παραβαίνετε την εντολήν του Θεού, διότι ο Μωϋσής κατά θείαν έμπνευσιν και οδηγίαν είπε Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου και εκείνος, που λέγει κακόν λόγον η ύβριν εις τον πατέρα του η την μητέρα του, πρέπει χωρίς άλλο να θανατώνεται. 11 σεις όμως λέγετε εάν ένας άνθρωπος είπη εις τον πατέρα του η εις την μητέρα του ας είναι κορβάν, τουτέστι ας είναι δώρον και αφιέρωμα εις τον Θεόν εκείνο, που θέλεις να λάβης ως ωφέλειαν και βοήθειαν από εμέ,

12 θεωρείτε τούτον δεσμευμένον από το τάξιμον αυτό και δεν τον αφίνετε πλέον να κάμη τίποτε προς όφελος και βοήθειαν του πατρός του η της μητρός του. 13 και ακυρώνετε τον λόγον του Θεού με την παράδοσίν σας, την οποίαν σεις οι νομοδιδάσκαλοι από γενεάς εις γενεάν παρεδώκατε. και κάνετε πολλά σαν και αυτό, που σας είπα.

14 και αφού προσεκάλεσεν όλον τον λαόν, τους είπεν Ακούσατε όλοι αυτό, που θα είπω και προσέξατε να το καταλάβετε. 15 δεν υπάρχει τίποτε από όσα παίρνει απ έξω ο άνθρωπος, και εισάγει μέσα του δια της τροφής, το οποίον μπορεί να τον κάμη βέβηλον και θρησκευτικώς ακάθαρτον. αλλ εκείνα, που βγαίνουν από αυτόν και την μολυσμένην καρδίαν του, εκείνα είναι που κάνουν τον άνθρωπον ακάθαρτον και βέβηλον.

16 Όποιος έχει φωτισμένον νουν και αυτιά πνευματικά, που ακούουν με ενδιαφέρον και συγχρόνως κατανοούν αυτά που λέγω, ας ακούη.