Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου 2021

1118

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 14 – 23 – 14 Όταν δέ ίδητε τό βδέλυγμα τής ερημώσεως τό ρηθέν υπό Δανιήλ τού προφήτου εστώς όπου ου δεί – ο αναγινώσκων νοείτω – …

τότε οι εν τή Ιουδαία φευγέτωσαν εις τά όρη, 15 ο δέ επί τού δώματος μή καταβάτω εις τήν οικίαν μηδέ εισελθέτω άραί τι εκ τής οικίας αυτού, 16 καί ο εις τόν αγρόν ών μή επιστρεψάτω εις τά οπίσω άραι τό ιμάτιον αυτού.

17 ουαί δέ ταίς εν γαστρί εχούσαις καί ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ημέραις. 18 προσεύχεσθε δέ ίνα μή γένηται η φυγή υμών χειμώνος. 19 έσονται γάρ αι ημέραι εκείναι θλίψις, οία ου γέγονε τοιαύτη απ αρχής κτίσεως ής έκτισεν ο Θεός έως τού νύν καί ου μή γένηται.

20 καί ει μή εκολόβωσε Κύριος τάς ημέρας ουκ άν εσώθη πάσα σάρξ αλλά διά τούς εκλεκτούς ούς εξελέξατο εκολόβωσε τάς ημέρας. 21 καί τότε εάν τις υμίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός, ιδού εκεί, μή πιστεύετε.

22 εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται καί δώσουσι σημεία καί τέρατα πρός τό αποπλανάν, ει δυνατόν καί τούς εκλεκτούς. 23 υμείς δέ βλέπετε ιδού προείρηκα υμίν άπαντα.

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 14 – 23

14 Οταν δε θα ιδήτε το μισητόν και αηδές κάθαρμα, που θα επιφέρη την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, όπως έχει προαναγγελθή από τον προφήτην Δανιήλ, να στέκεται εκεί που δεν πρέπει-κάθε ένας που θα διαβάζη αυτά τα λόγια, ας καταλάβη περί τίνος πρόκειται (πρόκειται δια τους κακούργους επαναστάτας και ληστάς Εβραίους, όπως και δια τους Ρωμαίους στρατιώτας, που θα βεβηλώσουν και θα καταστρέψουν τα πάντα) τότε όσοι είναι εις την Ιουδαίαν, ας φεύγουν εις τα όρη, δια να κρυβούν.

15 Οποιος ευρίσκεται εις την ταράτσα του σπιτιού του, ας μη κατεβή στο σπίτι και ας μη εισέλθη μέσα εις αυτό, δια να πάρη κάτι. 16 Και εκείνος που εργάζεται στο χωράφι, ας μη γυρίση πίσω, να πάρη το εξωτερικόν του ένδυμα. 17 Αλλοίμονον δε εις τας εγκύους και εις αυτάς που θα θηλάζουν κατά τας ημέρας εκείνας. Θα τους είναι πολύ δύσκολον να τρέξουν και να σωθούν. 18 Προσεύχεσθε δε να μη γίνη η φυγή σας εις κακοκαιρίαν του χειμώνος.

19 Διότι όλαι αι ημέραι εκείναι θα είναι θλίψις βαρεία και μεγάλη, ομοία προς την οποίαν δεν έχει γίνει από τότε που έκτισε ο Θεός τον κόσμον έως τώρα και ούτε θα γίνη ποτέ. 20 Και εάν ο Κυριος δεν περιώριζε τον αριθμόν των ημερών εκείνων, δεν θα ήτο δυνατόν να σωθή κανένας άνθρωπος. Αλλά προς χάριν των εκλεκτών, που αυτός εξέλεξε και δεν θέλει να ταλαιπωρηθούν πολύ, περιώρισε τας ημέρας εκείνας.

21 Και τότε εάν κανείς σας πη· να, εδώ είναι ο Χριστός, η ιδού, εκεί είναι, μη το πιστεύσετε. 22 Διότι θα αναπηδήσουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θα κάμουν εμπρός στους ανθρώπους σημεία και τέρατα, σημαδιακά και καταπληκτικά έργα, δια να παρασύρουν εις τας πλάνας των, αν είναι δυνατόν, και αυτούς ακόμη τους εκλεκτούς. 23 Σεις όμως προσέχετε· ιδού, σας τα προείπα όλα.