Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 22 Ιουνίου 2021

936

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 23 – 25 – 23 Καί περιήγεν όλην τήν Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκων εν ταίς συναγωγαίς αυτών καί κηρύσσων τό ευαγγέλιον τής βασιλείας καί θεραπεύων πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν εν τώ λαώ.

24 καί απήλθεν η ακοή αυτού εις όλην τήν Συρίαν καί προσήνεγκαν αυτώ πάντας τούς κακώς έχοντας ποικίλαις νόσοις καί βασάνοις συνεχομένους καί δαιμονιζομένους καί σεληνιαζομένους καί παραλυτικούς, καί εθεράπευσεν αυτούς

25 καί ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί από τής Γαλιλαίας καί Δεκαπόλεως καί Ιεροσολύμων καί Ιουδαίας καί πέραν τού Ιορδάνου.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 1 – 13

1 Ιδών δέ τούς όχλους ανέβη εις τό όρος καί καθίσαντος αυτού προσήλθαν αυτώ οι μαθηταί αυτού

2 καί ανοίξας τό στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγων

3 Μακάριοι οι πτωχοί τώ πνεύματι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία τών ουρανών.

4 μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται.

5 μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσιν τήν γήν.

6 μακάριοι οι πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται.

7 μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.

8 μακάριοι οι καθαροί τή καρδία, ότι αυτοί τόν Θεόν όψονται.

9 μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.

10 μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία τών ουρανών.

11 μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς καί διώξωσιν καί είπωσιν πάν πονηρόν καθ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού

12 χαίρετε καί αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοίς ουρανοίς ούτω γάρ εδίωξαν τούς προφήτας τούς πρό υμών.

13 Υμείς εστε τό άλας τής γής εάν δέ τό άλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται; εις ουδέν ισχύει έτι ει μή βληθήναι έξω καί καταπατείσθαι υπό τών ανθρώπων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ/ 23 – 25

23 Καί περιώδευεν όλην τήν Γαλιλαίαν ο Ιησούς διδάσκων εις τάς συναγωγάς των, όπου κάθε Σάββατον εμαζεύοντο οι Εβραίοι, διά νά ακούσουν τήν ανάγνωσιν τής Αγίας Γραφής καί νά προσευχηθούν.Καί εκεί εκήρυττε τό χαρμόσυνον άγγελμα, ότι επλησίαζεν ο χρόνος τής πνευματικής βασιλείας, πού θά έφερεν εις τούς ανθρώπους τήν απολύτρωσιν καί χαράν καί εθεράπευε κάθε είδος ασθένειαν καί αδιαθεσίαν μεταξύ τού λαού.

24 Καί διεδόθη η φήμη του εις όλην τήν Συρίαν.Καί έφεραν εις αυτόν όλους, όσοι υπέφεραν από ποικίλας νόσους καί κατείχοντο από ασθενείας βασανιστικάς, καί δαιμονιζομένους καί σεληνιαζομένους καί παραλυτικούς, καί τούς εθεράπευσε.

25 Καί τόν ηκολούθησαν πολλά πλήθη λαού από τήν Γαλιλαίαν καί από τάς δέκα ελληνικάς πόλεις, πού είχαν κτισθή κατά τό πλείστον εις τήν ανατολικήν όχθην τού Ιορδάνου, καί από τά Ιεροσόλυμα καί τήν Ιουδαίαν καί τήν χώραν, πού εκτείνεται πέραν από τόν Ιορδάνην ποταμόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 1 – 13

1 Όταν δέ είδε τούς όχλους, ανέβη εις τό γειτονικόν πρός τήν λίμνην όρος καί αφού εκάθισεν, ήλθαν πλησίον του οι μαθηταί του.

2 Καί αφού ήνοιξε τό στόμα του μέ τήν απόφασιν νά ομιλήση, τούς εδίδασκε λέγων

3 Μακάριοι καί πανευτυχείς είναι εκείνοι, πού ταπεινώς συναισθάνονται τήν πνευματικήν πτωχείαν των καί τήν εξάρτησιν ολοκλήρου τού εαυτού των από τόν Θεόν, διότι είναι ιδική των η βασιλεία τών ουρανών.

4 Μακάριοι είναι όσοι πενθούν (διά τάς αμαρτίας των καί διά τό κακόν πού επικρατεί εις τόν κόσμον) διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από τόν Θεόν.

5 Μακάριοι είναι οι πράοι καί ειρηνικοί, διότι αυτοί θά λάβουν ως κληρονομίαν τήν νέαν γήν τής επαγγελίας, τήν άνω Ιερουσαλήμ, τήν βασιλείαν τών ουρανών.

6 Μακάριοι είναι εκείνοι, πού μέ σφοδρόν εσωτερικόν πόθον σάν πεινασμένοι καί διψασμένοι επιθυμούν τήν δικαιοσύνην καί τελειότητα, διότι αυτοί θά χορτασθούν διά πλήρους ικανοποιήσεως τού πόθου των.

7 Μακάριοι είναι οι ευσπλαγχνικοί καί επιεικείς, πού συμπονούν εις τήν δυστυχίαν τού πλησίον, διότι αυτοί θά ελεηθούν από τόν Θεόν εν τή ημέρα τής κρίσεως.

8 Μακάριοι είναι εκείνοι, πού έχουν τήν καρδίαν τους καθαράν από κάθε μολυσμόν αμαρτίας, διότι αυτοί θά ίδουν τόν Θεόν.

9 Μακάριοι είναι εκείνοι, πού έχουν μέσα τους τήν εκ τού αγιασμού ειρήνην καί μεταδίδουν αυτήν καί εις τούς άλλους, ειρηνεύοντες τούτους καί μεταξύ των καί πρός τόν Θεόν, διότι αυτοί θά αναγνωρισθούν καί θά διακηρυχθούν εις τόν ουράνιον κόσμον υιοί Θεού.

10 Μακάριοι είναι εκείνοι, πού εδιώχθησαν ένεκα τής αρετής καί τής χριστιανικής των τελειότητος, διότι είναι ιδική των η βασιλεία τών ουρανών.

11 Μακάριοι είσθε, όταν σάς εμπαίξουν καί σάς υβρίσουν οι άνθρωποι, καί σάς διώξουν καί, ψευδόμενοι, είπουν παντός είδους κακολογίας καί κατηγορίας εναντίον σας, επειδή πιστεύετε εις εμέ.

12 Χαίρετε καί ζωηρά εκδηλώσατε τήν χαράν σας, διότι η ανταμοιβή σας εις τούς ουρανούς θά είναι μεγάλη.Διότι έτσι κατεδίωξαν καί τούς προφήτας, τούς οποίους έστειλεν ο Θεός προτήτερα από σάς.

13 Σείς οι μαθηταί μου είσθε τό πνευματικόν άλας τών επί τής γής ανθρώπων, επειδή έχετε προορισμόν νά προλαμβάνετε τήν ηθικήν σαπίλαν. Αλλ εάν τό άλας χάση τήν δύναμίν του, μέ τί θά αλατισθή, ώστε νά αποκτήση πάλιν τήν δύναμιν πού έχασε; Δέν χρησιμεύει πλέον εις τίποτε, παρά νά πεταχθή έξω εις τούς δρόμους καί νά καταπατήται από τούς ανθρώπους.Εάν λοιπόν καί σείς χάσετε τήν ηθικήν σας δύναμιν, δέν θά γίνετε άχρηστοι μόνον, αλλά καί θά περιφρονηθήτε από τούς ανθρώπους.