Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 22 Αυγούστου 2023

69

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α´ 16 – 22 – 16 Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας είδε Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού του Σίμωνος, βάλλοντας αμφίβληστρον εν τη θαλάσση· ήσαν γαρ αλιείς·

17 και είπεν αυτοίς ο Ιησούς· Δεύτε οπίσω μου, και ποιήσω υμάς γενέσθαι αλιείς ανθρώπων. 18 και ευθέως αφέντες τα δίκτυα αυτών ηκολούθησαν αυτώ.

19 Και προβάς εκείθεν ολίγον είδεν Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού, και αυτούς εν τω πλοίω καταρτίζοντας τα δίκτυα,

20 και ευθέως εκάλεσεν αυτούς. και αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίον εν τω πλοίω μετά των μισθωτών απήλθον οπίσω αυτού.

21 Και εισπορεύονται εις Καπερναούμ· και ευθέως τοις σάββασιν εισελθών εις την συναγωγήν εδίδασκε.

22 και εξεπλήσσοντο επί τη διδαχή αυτού· ην γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων, και ουχ ως οι γραμματείς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α´ 16 – 22

16 Και ενώ επεριπάτει πλησίον της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον αδελφόν του Σίμωνος Ανδρέαν να ρίπτουν δίκτυον μέσα εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες και αυτό είχον ως έργον των.

17 Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς· Ακολουθήσατέ με ως μαθηταί μου και θα σας κάμω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων, τους οποίους με το δίκτυον του θείου κηρύγματος θα ελκύετε εις την βασιλείαν των ουρανών. 18 Και αμέσως, αφού αφήκαν τα δίκτυά των, τον ηκολούθησαν.

19 Και όταν επροχώρησεν ολίγον απ’ εκεί είδε τον Ιάκωβον, τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον αδελφόν του, που ήσαν και αυτοί μέσα εις το πλοίον και ετοίμαζαν τα δίκτυα. 20 Και αμέσως τους εκάλεσε. Και αφήκαν τον πατέρα τους Ζεβεδαίον μέσα εις το πλοίον μαζί με τους μισθωτούς εργάτας και τον ηκολούθησαν.

21 Και εμβαίνουν εις την Καπερναούμ. Και αμέσως κατά το πρώτον μετά την άφιξίν του Σάββατον εμβήκεν εις την συναγωγήν και εδίδασκε.

22 Και εθαύμαζον πολύ διά την διδασκαλίαν του, διότι δεν εζήτει να στηρίξη εκείνα που έλεγεν εις τας μαρτυρίας ανεγνωρισμένων ραββίνων, όπως έκαναν οι γραμματείς, αλλ’ εδίδασκεν ως διδάσκαλος, που ελάμβανε γνώσιν της αληθείας κατ’ ευθείαν από την θεότητά του και ήτο αυτός έγκυρος και αυθεντική πηγή της αληθείας.