Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Ιουνίου 2022

213

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 15 – 21 – 15 Προσέχετε δέ από τών ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται πρός υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δέ εισιν λύκοι άρπαγες.

16 από τών καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σύκα;

17 ούτω πάν δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιεί, τό δέ σαπρόν δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεί

18 ου δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς ποιείν.

19 πάν δένδρον μή ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται καί εις πύρ βάλλεται.

20 άρα γε από τών καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς.

21 Ου πάς ο λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις τήν βασιλείαν τών ουρανών, αλλ ο ποιών τό θέλημα τού πατρός μου τού εν τοίς ουρανοίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 15 – 21

15 Εάν δέ θέλετε νά εύρετε τόν δρόμον αυτόν τής αιωνίου σωτηρίας, προσέχετε νά μή παρασυρθήτε από κακούς οδηγούς προσέχετε από τούς ψευδοπροφήτας, πού έρχονται εις σάς μέ τό εξωτερικόν φαινόμενον τής αθωότητος καί ημερότητος τού προβάτου, από μέσα των δέ είναι άγριοι καί αισχροκερδείς, σάν λύκοι πού αρπάζουν.

16 Από τήν διαγωγήν των καί τά έργα των, πού σάν άλλον καρπόν παράγουν, θά τούς μάθετε καλά.Μήπως συλλέγουν από τά αγκάθια σταφύλια ή από τούς τριβόλους σύκα;

17 Όπως δέ δέν συλλέγουν από τά αγκάθια σταφύλια καί από τούς τριβόλους σύκα, Έτσι κάθε δένδρον χρήσιμον, πού έχει χυμούς καλούς, παράγει καλούς καρπούς, τό δέ άχρηστον δένδρον παράγει καρπούς αχρήστους ή καί επιβλαβείς.

18 Δέν είναι δυνατόν δένδρον χρήσιμον νά βγάλη καρπούς επιβλαβείς, ούτε δένδρον, πού έχει χυμούς κακούς, νά βγάλη καρπούς καλούς.Έτσι καί ο αγαθός άνθρωπος εναρέτους πράξεις θά παραγάγη.Ο δέ πονηρός καί υποκριτής θά δείξη τήν πονηρίαν του εις τήν διαγωγήν του καί θά γίνη ευδιάκριτος από τούς άλλους.

19 Κάθε δένδρον, πού δέν παράγει χρήσιμον καρπόν, κόπτεται καί ρίπτεται εις τήν φωτιάν.Αυτό θά πάθουν καί οι υποκριταί.

20 Δέν είναι δέ δύσκολον νά τούς διακρίνετε.Διότι από όσα είπομεν συνάγεται τό συμπέρασμα, ότι ασφαλώς καί βεβαίως από τά έργα, πού σάν άλλους καρπούς θά έχουν, θά τούς γνωρίσετε καλά.

21 Προσέχετε ακόμη, μήπως παραπλανηθήτε καί από τόν εαυτόν σας.Πρέπει νά ξεύρετε, ότι όχι καθένας πού μού λέγει μέ επίμονον επίκλησιν τής θεότητός μου, Κύριε, Κύριε, θά εισέλθη εις τήν βασιλείαν τών ουρανών, αλλ εκείνος θά εισέλθη εις αυτήν, πού εκτελεί τό θέλημα τού Πατρός μου, ο οποίος είναι εις τούς ουρανούς.