Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου 2022

241

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ/ 23 – 38 – 23 Καί αυτός ήν ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ών, ως ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, τού Ηλί, 24 τού Ματθάν, τού Λευί, τού Μελχί, τού Ιωαννά, τού Ιωσήφ …

25 τού Ματταθίου, τού Αμώς, τού Ναούμ, τού Εσλίμ, τού Ναγγαί, 26 τού Μαάθ, τού Ματταθίου τού Σεμεύ, τού Ιωσήφ, τού Ιωδά, 27 τού Ιωαννάν, τού Ρησά, τού Ζοροβάβελ, τού Σαλαθιήλ, τού Νηρί, 28 τού Μελχί, τού Αδδί, τού Κωσάμ, τού Ελμωδάμ, τού Ήρ, 29 τού Ιωσή, τού Ελιέζερ, τού Ιωρείμ, τού Ματθάτ, τού Λευί, 30 τού Συμεών, τού Ιούδα, τού Ιωσήφ, τού Ιωνά, τού Ελιακείμ, 31 τού Μελεά, τού Μαϊνάν, τού Ματταθά, τού Νάθαν, τού Δαυίδ, 32 τού Ιεσσαί, τού Ωβήδ, τού Βοόζ, τού Σαλμών, τού Ναασσών, 33 τού Αμιναδάβ, τού Αράμ, τού Ιωράμ, τού Εσρώμ, τού Φαρές, τού Ιούδα, 34 τού Ιακώβ, τού Ισαάκ, τού Αβραάμ, τού Θάρα, τού Ναχώρ, 35 τού Σερούχ, τού Ραγαύ, τού Φάλεκ, τού Έβερ, τού Σαλά, 36 τού Καϊνάν, τού Αρφαξάδ, τού Σήμ, τού Νώε, τού Λάμεχ, 37 τού Μαθουσάλα, τού Ενώχ, τού Ιάρεδ, τού Μαλελεήλ, τού Καϊνάν, 38 τού Ενώς, τού Σήθ, τού Αδάμ, τού Θεού.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 1 – 1

1 Ιησούς δέ πλήρης Πνεύματος αγίου υπέστρεψεν από τού Ιορδάνου, καί ήγετο εν τώ Πνεύματι εις τήν έρημον

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ/ 23 – 38

23 Καί αυτός ο Ιησούς, εις τόν οποίον αναφέρονται τά θαυμαστά ταύτα σημεία, ήτο περίπου τριάκοντα ετών, όταν ήρχιζε τό έργον του. Καί ήτο, καθώς ενομίζετο από τούς Ιουδαίους, υιός τού Ιωσήφ, ο οποίος ήτο υιός τού Ηλί, 24 πού ήτο υιός τού Ματθάν, ο οποίος ήτο υιός τού Λευΐ, υιού τού Μελχί, πού είχε πατέρα τόν Ιωαννά, υιού τού Ιωσήφ, 25 υιού τού Ματταθίου, υιού τού Αμώς, υιού τού Ναούμ, υιού τού Εσλίμ, υιού τού Ναγγαί, 26 ο οποίος ήτο υιός τού Μαάθ, υιού τού Ματταθίου, υιού τού Σεμεϋ, υιού τού Ιωσήχ, υιού τού Ιωδά, 27 πού είχε πατέρα τόν Ιωαννάν, ο οποίος ήτο υιός τού Ρησά, υιού τού Ζοροβάβελ, πού ήτο υιός τού Σαλαθιήλ, υιού τού Νηρί, 28 υιού τού Μελχί, υιού τού Αδδί, υιού τού Κωσάμ, υιού τού Ελμωδάμ, υιού τού Ήρ, 29 υιού τού Ιωσή, υιού τού Ελιέζερ, υιού τού Ιωρείμ, υιού τού Ματθάτ, υιού τού Λευΐ, 30 υιού τού Συμεών, υιού τού Ιούδα, υιού τού Ιωσήφ, υιού τού Ιωνά, υιού τού Ελιακείμ, 31 υιού τού Μελέα, υιού τού Μαϊνάν, υιού τού Ματταθά, υιού τού Νάθαν, υιού τού Δαβίδ, 32 υιού τού Ιεσσαί, υιού τού Ωβήδ, υιού τού Βοόζ, υιού τού Σαλμών, υιού τού Ναασσών, 33 υιού τού Αμιναδάβ, υιού τού Αράμ, υιού τού Ιωράμ, υιού τού Εσρώμ, υιού τού Φαρές, υιού τού Ιούδα, 34 υιού τού Ιακώβ, υιού τού Ισαάκ, υιού τού Αβραάμ, υιού τού Θάρα, υιού τού Ναχώρ, 35 υιού τού Σερούχ, υιού τού Ραγαύ, υιού τού Φάλεκ, υιού τού Έβερ, υιού τού Σαλά, 36 υιού τού Καϊνάν, υιού τού Αρφαξάδ, υιού τού Σήμ, υιού τού Νώε, υιού τού Λάμεχ, 37 υιού τού Μαθουσάλα, υιού τού Ενώχ, υιού τού Ιάρεδ, υιού τού Μαλελεήλ, υιού τού Καϊνάν, 38 υιού τού Ενώς, υιού τού Σήθ, υιού τού Αδάμ, ο οποίος δέν εγεννήθη από πατέρα άνθρωπον, αλλ επλασεν αυτόν κατ ευθείαν ο Θεός.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 1 – 1

1 Ο Ιησούς δέ γεμάτος από Πνεύμα Άγιον επέστρεψε από τόν Ιορδάνην καί ωδηγείτο δι εσωτερικής παρακινήσεως τού Αγίου Πνεύματος εις τήν έρημον,