Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 20 Ιουνίου 2023

6298

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 9 – 15 – 9 Μη κτήσησθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας υμών,

10 μη πήραν εις οδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον· άξιος γαρ εστιν ο εργάτης της τροφής αυτού. 11 εις ην δ’ αν πόλιν η κώμην εισέλθητε, εξετάσατε τις εν αυτή άξιός εστι· κακεί μείνατε έως αν εξέλθητε.

12 εισερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσασθε αυτήν λέγοντες· ειρήνη τω οικω τούτω. 13 και εάν μεν η η οικία αξία, ελέθτω η ειρήνη υμών επ’ αυτήν· εάν δε μη η αξία, η ειρήνη υμών προς υμάς επιστραφήτω.

14 και ος εάν μη δέξηται υμάς μηδέ ακούση τους λόγους υμών, εξερχόμενοι έξω της οικίας η της πόλεως εκείνης εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών υμών.

15 αμήν λέγω υμίν, ανεκτότερον έσται γη Σοδόμων και Γομόρρας εν ημέρα κρίσεως η τη πόλει εκείνη.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 9 – 15

9 Μη αποκτήσετε χρυσά, ούτε αργυρά, ούτε χαλκά νομίσματα, τα οποία να φυλάττετε εις τας ζώνας σας.

10 Ούτε σάκκον ν’ αποκτήσετε διά να βάζετε εις αυτόν ψωμί διά τον δρόμον, που θα κάμετε.Ούτε δύο υποκάμισα, ούτε υποδήματα, εκτός από τα πέδιλα, που θα φορήτε, αλλ’ ούτε και ράβδον.Σας είναι περιττά αυτά. Διότι είσθε εργάται, που εργάζεσθε διά την πνευματικήν ωφέλειαν των ανθρώπων και ο εργάτης είναι δίκαιον να λαμβάνη την τροφήν του από εκείνους, διά τους οποίους μοχθεί.

11 Εις όποιαν δε πόλιν η χωρίον μεταβήτε, εξετάσατε ποίος είναι εις αυτήν με καλήν υπόληψιν άξιος να σας φιλοξενήση.Και εις το σπίτι εκείνου μείνατε, έως ότου αναχωρήσετε από την πόλιν εκείνην. 12 Όταν δε εμβαίνετε εις το σπίτι του ανθρώπου, που σας τον εσύστησαν ως άξιον, δώσατε χαιρετισμόν και ευχήν εις αυτό λέγοντες· Ας έλθη ειρήνη εις το σπίτι αυτό.

13 Και εάν μεν οι κατοικούντες εις το σπίτι αυτό αποδειχθούν άξιοι του ευαγγελίου διά της πίστεως με την οποίαν θα το δεχθούν, ας έλθη η ειρήνη, την οποίαν του ηυχήθητε, εις αυτούς.Εάν όμως δεν είναι άξιοι, η ειρήνη σας ας επιστρέψη εις σας και ας αυξηθή έτσι η ειρήνη, την οποίαν έχετε.

14 Και όποιος δεν σας δεχθή μηδέ ακούση τους λόγους σας, καθώς θα βγαίνετε έξω από το σπίτι του η από την πόλιν εκείνην, που δεν σας εδέχθη, τινάξατε καλά την σκόνην, που επήραν τα πόδια σας από τον τόπον εκείνον, ώστε τίποτε από αυτούς να μη μείνη επάνω σας, αλλά και εις σημείον, ότι δεν έχετε πλέον καμμίαν σχέσιν μαζί των.

15 Αληθώς σας λέγω, ότι κατά την ημέραν της κρίσεως θα είναι περισσότερον επιεικής η τιμωρία δι’ εκείνους, που έζησαν εις την χώραν των Σοδόμων και των Γομόρρων, παρά διά την πόλιν εκείνην, που δεν εδέχθη τους απεσταλμένους μου.