Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 19 Σεπτεμβρίου 2023

4400

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ´ 23 – 38 – 23 Και αυτός ην ο Ιησούς ωσεί ετών τριάκοντα αρχόμενος, ών, ως ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί, 24 του Ματθάν, του Λευί, του Μελχί, του Ιωαννά, του Ιωσήφ, …

25 του Ματταθίου, του Αμώς, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγγαί, 26 του Μαάθ, του Ματταθίου του Σεμεύ, του Ιωσήφ, του Ιωδά, 27 του Ιωαννάν, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, 28 του Μελχί, του Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμωδάμ, του Ήρ,

29 του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρείμ, του Ματθάτ, του Λευί, 30 του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακείμ, 31 του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Νάθαν, του Δαυίδ, 32 του Ιεσσαί, του Ωβήδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασσών,

33 του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρώμ, του Φαρές, του Ιούδα, 34 του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχώρ,

35 του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, 36 του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σήμ, του Νώε, του Λάμεχ, 37 του Μαθουσάλα, του Ενώχ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, 38 του Ενώς, του Σήθ, του Αδάμ, του Θεού.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 1 – 1

1 Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου, και ήγετο εν τώ Πνεύματι εις την έρημον

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Γ´ 23 – 38

23 Και αυτός ο Ιησούς, εις τον οποίον αναφέρονται τα θαυμαστά ταύτα σημεία, ήτο περίπου τριάκοντα ετών, όταν ήρχιζε το έργον του. Και ήτο, καθώς ενομίζετο από τους Ιουδαίους, υιός του Ιωσήφ, ο οποίος ήτο υιός του Ηλί, 24 που ήτο υιός του Ματθάν, ο οποίος ήτο υιός του Λευΐ, υιού του Μελχί, που είχε πατέρα τον Ιωαννά, υιού του Ιωσήφ,

25 υιού του Ματταθίου, υιού του Αμώς, υιού του Ναούμ, υιού του Εσλίμ, υιού του Ναγγαί, 26 ο οποίος ήτο υιός του Μαάθ, υιού του Ματταθίου, υιού του Σεμεϋ, υιού του Ιωσήχ, υιού του Ιωδά, 27 που είχε πατέρα τον Ιωαννάν, ο οποίος ήτο υιός του Ρησά, υιού του Ζοροβάβελ, που ήτο υιός του Σαλαθιήλ, υιού του Νηρί, 28 υιού του Μελχί, υιού του Αδδί, υιού του Κωσάμ, υιού του Ελμωδάμ, υιού του Ήρ, 29 υιού του Ιωσή, υιού του Ελιέζερ, υιού του Ιωρείμ, υιού του Ματθάτ, υιού του Λευΐ,

30 υιού του Συμεών, υιού του Ιούδα, υιού του Ιωσήφ, υιού του Ιωνά, υιού του Ελιακείμ, 31 υιού του Μελέα, υιού του Μαϊνάν, υιού του Ματταθά, υιού του Νάθαν, υιού του Δαβίδ, 32 υιού του Ιεσσαί, υιού του Ωβήδ, υιού του Βοόζ, υιού του Σαλμών, υιού του Ναασσών, 33 υιού του Αμιναδάβ, υιού του Αράμ, υιού του Ιωράμ, υιού του Εσρώμ, υιού του Φαρές, υιού του Ιούδα, 34 υιού του Ιακώβ, υιού του Ισαάκ, υιού του Αβραάμ, υιού του Θάρα, υιού του Ναχώρ,

35 υιού του Σερούχ, υιού του Ραγαύ, υιού του Φάλεκ, υιού του Έβερ, υιού του Σαλά, 36 υιού του Καϊνάν, υιού του Αρφαξάδ, υιού του Σήμ, υιού του Νώε, υιού του Λάμεχ, 37 υιού του Μαθουσάλα, υιού του Ενώχ, υιού του Ιάρεδ, υιού του Μαλελεήλ, υιού του Καϊνάν, 38 υιού του Ενώς, υιού του Σήθ, υιού του Αδάμ, ο οποίος δεν εγεννήθη από πατέρα άνθρωπον, αλλ’ επλασεν αυτόν κατ’ ευθείαν ο Θεός.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ´ 1 – 1

1 Ο Ιησούς δε γεμάτος από Πνεύμα Άγιον επέστρεψε από τον Ιορδάνην και ωδηγείτο δι’ εσωτερικής παρακινήσεως του Αγίου Πνεύματος εις την έρημον,