Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 19 Ιουλίου 2022

299

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 24 – 30 – 24 Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων Ωμοιώθη η βασιλεία τών ουρανών ανθρώπω σπείραντι καλόν σπέρμα εν τώ αγρώ αυτού …

25 εν δέ τώ καθεύδειν τούς ανθρώπους ήλθεν αυτού ο εχθρός καί έσπειρε ζιζάνια ανά μέσον τού σίτου καί απήλθεν.

26 ότε δέ εβλάστησεν ο χόρτος καί καρπόν εποίησε, τότε εφάνη καί τά ζιζάνια. 27 προσελθόντες δέ οι δούλοι τού οικοδεσπότου είπον αυτώ κύριε, ουχί καλόν σπέρμα έσπειρας εν τώ σώ αγρώ; πόθεν ούν έχει ζιζάνια;

28 ο δέ έφη αυτοίς εχθρός άνθρωπος τούτο εποίησεν. οι δέ δούλοι είπον αυτώ θέλεις ούν απελθόντες συλλέξωμεν αυτά; 29 ο δέ έφη ού, μήποτε συλλέγοντες τά ζιζάνια εκριζώσητε άμα αυτοίς τόν σίτον

30 άφετε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι τού θερισμού, καί εν καιρώ τού θερισμού ερώ τοίς θερισταίς συλλέξατε πρώτον τά ζιζάνια καί δήσατε αυτά εις δέσμας πρός τό κατακαύσαι αυτά, τόν δέ σίτον συναγάγετε εις τήν αποθήκην μου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΓ/ 24 – 30

24 Άλλην παραβολήν τούς εδίδαξε καί είπεν Έγινεν ομοία η βασιλεία τών ουρανών, η Εκκλησία δηλαδή, πού θά κατακτήση τόν κόσμον ολόκληρον, καί ο δι αυτής κηρυττόμενος εις όλον τόν κόσμον λόγος τής αληθείας, πρός άνθρωπον, πού έσπειρε καλόν σπόρον εις τό χωράφι του.Έτσι καί ο Κύριος σπείρει πάντοτε εις τόν κατακτώμενον υπό τής Εκκλησίας κόσμον τόν καλόν τής σωτηρίου αληθείας σπόρον.

25 Τήν ώραν όμως πού εκοιμώντο οι άνθρωποί του, ήλθεν ο εχθρός του, ο διάβολος δηλαδή, καί έσπειρεν ήραν ανάμεσα εις τόν σίτον καί έφυγεν. 26 Όταν δέ εβλάστησαν τά στάχυα καί έκαμαν καρπόν, τότε εφάνησαν καί τά ζιζάνια.

27 Καί τότε οι δούλοι τού οικοδεσπότου ήλθαν πρός αυτόν καί τού είπαν Κύριε, δέν έσπειρες καλόν σπόρον εις τό χωράφι σου; Από πού λοιπόν έχει τούτο ζιζάνια; 28 Εκείνος δέ τούς είπεν εχθρός άνθρωπος τό έκαμε.Καί οι δούλοι τού είπαν· Θέλεις λοιπόν νά πάμε καί νά τά μαζεύσωμεν;

29 Εκείνος όμως είπεν Όχι.Διότι αι ρίζαι τών ζιζανίων είναι μπλεγμένοι μέσα εις τό χώμα μέ τάς ρίζας τού σίτου καί υπάρχει φόβος μήπως, όταν θά συλλέγετε τά ζιζάνια, ξερριζώσετε μαζί μέ αυτά καί τόν σίτον.

30 Αφήσατε νά μεγαλώνουν καί τά δύο μέχρι τής εποχής τού θερισμού.Καί κατά τόν καιρόν τού θερισμού, ήτοι τής εσχάτης κρίσεως, θά είπω εις τούς θεριστάς αγγέλους μου μαζεύσατε πρώτον τά ζιζάνια καί δέσατέ τα σέ χειρόβολα, διά νά τά κατακαύσετε, δηλαδή ξεχωρίσατε τούς πονηρούς ανθρώπους καί ρίψατέ τους όλους μαζί εις τό πύρ τής αιωνίου κολάσεως.Τόν σίτον δέ, τουτέστι τούς αγαθούς καί εναρέτους, μαζεύσατέ τον εις τήν αποθήκην μου, δηλαδή εις τήν ουράνιον βασιλείαν.