Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 17 Οκτωβρίου 2023

2430

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 23 – 27 – 23 Έλεγε δε προς πάντας· Ει τις θέλει οπίσω μου έρχεσθαι, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν, και ακολουθείτω μοι.

24 ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ος δ’ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ούτος σώσει αυτήν. 25 τι γαρ ωφελείται άνθρωπος κερδήσας τον κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέσας η ζημιωθείς;

26 ος γαρ εάν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους, τούτον ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται όταν έλθη εν τη δόξη αυτού και του πατρός και των αγίων αγγέλων.

27 λέγω δε υμίν αληθώς, εισί τινες των ώδε εστηκότων, οι ου μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι την βασιλείαν του Θεού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ´ 23 – 27

23 Έλεγε δε προς όλους· Εάν κανένας θέλη να με ακολουθή ως οπαδός μου, ας διακόψη κάθε φιλίαν και σχέσιν προς τον διεφθαρμένον εαυτόν του και ας λάβη την σταθεράν απόφασιν και σταυρικόν ακόμη θάνατον δι’ εμέ να υποστή, την απόφασιν δε αυτήν ας ανανεώνη κάθε ημέραν νεκρώνων τα πάθη της σαρκός, και ας με ακολουθή μιμούμενος το παράδειγμά μου.

24 Μη διστάση δε πας τις να προβή εις τας αποφάσεις και θυσίας αυτάς. Διότι όποιος θέλει να σώση την πρόσκαιρον ζωήν του, θα χάση την πνευματικήν και μακαρίαν ζωήν του μέλλοντος. Εκείνος δε που θα χάση την ζωήν του διά την πίστιν του και υπακοήν του εις εμέ, αυτός θα σώση την ψυχήν του εν τω μέλλοντι βίω, όπου θα κερδήση την αιωνίαν ζωήν.

25 Εκείνη δε η σωτηρία είναι το παν. Διότι, τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν κερδήση όλον αυτόν τον υλικόν κόσμον, υποστή δε πλήρη απώλειαν η έστω και μερικήν ζημίαν εις την πνευματικήν ψυχήν του, η οποία είναι ο κυρίως εαυτός του και η οποία ως πνευματική και άφθαρτος δεν συγκρίνεται με κανέν από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά;

26 Θα χάση δε την ψυχήν του εκείνος, που δεν θα υποστή δι΄ εμέ τας θυσίας αυτάς. Διότι οποιοσδήποτε εντραπή εμέ και τους λόγους μου επηρεαζόμενος από τας περιφρονήσεις και τους χλευασμούς των ανθρώπων του κόσμου, θα εντραπή αυτόν και ο υιός του ανθρώπου και θα τον αποκηρύξη, όταν θα έλθη με την δόξαν, την οποίαν ως Θεάνθρωπος Κριτής θα έχη, αλλά και με την δόξαν του Πατρός του και των αγίων αγγέλων, που θα τον συνοδεύουν ευλαβώς και θα τον υπηρετούν.

27 Σας λέγω δε αληθινά, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς, που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον, προτού να ίδουν να καταλύεται κατά την καταστροφήν των Ιεροσολύμων και του ναού των η Παλαιά θεία τάξις και διαθήκη, διά να θεμελιωθή με δύναμιν ακαταγώνιστον και υπερφυσικήν η Νέα θεία τάξις εν τω κόσμω, την οποίαν θα εκπροσωπή η Εκκλησία, ως η άλλη βασιλεία του Θεού επί της γης.