Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2021

1048

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 18 – 27 – 18 Καί έρχονται Σαδδουκαίοι πρός αυτόν, οίτινες λέγουσιν ανάστασιν μή είναι, καί επηρώτων αυτόν λέγοντες…

19 Διδάσκαλε, Μωϋσής έγραψεν ημίν ότι εάν τινος αδελφός αποθάνη καί καταλίπη γυναίκα, καί τέκνα μή αφή, ίνα λάβη ο αδελφός αυτού τήν γυναίκα αυτού καί εξαναστήση σπέρμα τώ αδελφώ αυτού.

20 επτά ούν αδελφοί ήσαν. καί ο πρώτος έλαβε γυναίκα, καί αποθνήσκων ουκ αφήκε σπέρμα. 21 καί ο δεύτερος έλαβεν αυτήν, καί απέθανε καί ουδέ αυτός ουκ αφήκε σπέρμα. καί ο τρίτος ωσαύτως. 22 καί έλαβον αυτήν οι επτά, καί ουκ αφήκαν σπέρμα. εσχάτη πάντων απέθανε καί η γυνή.

23 εν τή ούν αναστάσει, όταν αναστώσι, τίνος αυτών έσται γυνή; οι γάρ επτά έσχον αυτήν γυναίκα. 24 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς Ου διά τούτο πλανάσθε, μή ειδότες τάς γραφάς μηδέ τήν δύναμιν τού Θεού; 25 όταν γάρ εκ νεκρών αναστώσιν, ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται, αλλ εισίν ως άγγελοι οι εν τοίς ουρανοίς.

26 περί δέ τών νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωτε εν τή βίβλω Μωϋσέως, επί τού βάτου πώς είπεν αυτώ ο Θεός λέγων, εγώ ο Θεός Αβραάμ καί ο Θεός Ισαάκ καί ο Θεός Ιακώβ; 27 ουκ έστιν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων υμείς ούν πολύ πλανάσθε.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 18 – 27
18 Ηλθαν κατόπιν εις αυτόν οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι έλεγον ότι δεν υπάρχει ανάστασις νεκρών, και τον ηρωτησαν· 19 διδάσκαλε, ο Μωϋσής στον νόμον, που μας έδωσε, έγραψε ότι εάν ο αδελφός κάποιου πεθάνη και εγκαταλείψη χήραν την γυναίκα και δεν αφήση τέκνα, πρέπει να πάρη ο αδελφός του την χήραν εκείνου και να γεννήση απόγονον στον αποθανόντα αδελφόν.

20 Ησαν, λοιπόν, επτά αδελφοί· και ο πρώτος επήρε σύζυγον και όταν απέθανε, δεν αφήκεν απόγονον. 21 Και ο δεύτερος αδελφός έλαβεν αυτήν και απέθανε, και ουδέ αυτός αφήκεν απόγονον. Και ο τρίτος επίσης. 22 Και επήραν αυτήν ως σύζυγον και οι επτά, χωρίς να αφήσουν απόγονον. Τελευταία δε από όλους απέθανε και η γυναίκα. 23 Λοιπόν κατά την ανάστασιν, όταν όλοι αυτοί αναστηθούν, εις ποίον από όλους θα ανήκη η γυναίκα; Διότι και οι επτά την έλαβον ως σύζυγον.

24 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· δεν σκέπτεσθε, πόσον πλανάσθε δι’ αυτό; Και τούτο, διότι δεν γνωρίζετε ούτε την διδασκαλίαν των Γραφών ούτε την δύναμιν του Θεού. 25 Διότι, όταν αναστηθούν οι άνθρωποι εκ νεκρών ούτε νυμφεύονται οι άνδρες ούτε υπανδρεύονται αι γυναίκες, αλλά ζουν όπως οι άγγελοι του ουρανού.

26 Ως προς δε τους νεκρούς, ότι δηλαδή θα αναστηθούν, δεν εδιαβάσατε στο βιβλίον του Μωϋσέως, εκεί όπου γίνεται λόγος δια την φλεγομένην βάτον, πως του είπεν ο Θεός; Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; 27 Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζωντανών και ως ζωντανούς εις την αιωνιότητα αναφέρει εδώ τους τρεις πατριάρχας. Σεις λοιπόν, πολύ πλανάσθε.