Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 15 Φεβρουαρίου 2022

209

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 14 – 23 – 14 Όταν δέ ίδητε τό βδέλυγμα τής ερημώσεως τό ρηθέν υπό Δανιήλ τού προφήτου εστώς όπου ου δεί – ο αναγινώσκων νοείτω – τότε οι εν τή Ιουδαία φευγέτωσαν εις τά όρη…

15 ο δέ επί τού δώματος μή καταβάτω εις τήν οικίαν μηδέ εισελθέτω άραί τι εκ τής οικίας αυτού, 16 καί ο εις τόν αγρόν ών μή επιστρεψάτω εις τά οπίσω άραι τό ιμάτιον αυτού. 17 ουαί δέ ταίς εν γαστρί εχούσαις καί ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ημέραις.

18 προσεύχεσθε δέ ίνα μή γένηται η φυγή υμών χειμώνος. 19 έσονται γάρ αι ημέραι εκείναι θλίψις, οία ου γέγονε τοιαύτη απ αρχής κτίσεως ής έκτισεν ο Θεός έως τού νύν καί ου μή γένηται. 20 καί ει μή εκολόβωσε Κύριος τάς ημέρας ουκ άν εσώθη πάσα σάρξ αλλά διά τούς εκλεκτούς ούς εξελέξατο εκολόβωσε τάς ημέρας.

21 καί τότε εάν τις υμίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός, ιδού εκεί, μή πιστεύετε. 22 εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται καί δώσουσι σημεία καί τέρατα πρός τό αποπλανάν, ει δυνατόν καί τούς εκλεκτούς. 23 υμείς δέ βλέπετε ιδού προείρηκα υμίν άπαντα.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΓ/ 14 – 23

14 Όταν δέ ίδετε τό μισητόν καί βέβηλον σίχαμα, πού θά προκαλέση τήν ερήμωσιν καί τήν καταστροφήν τής Ιερουσαλήμ, τό οποίον ελέχθη προφητικώς υπό Δανιήλ τού προφήτου, νά στέκεται εκεί όπου δέν πρέπει νά σταθή – κάθε αναγνώστης άς τό νοιώση καί άς λάβη τά μέτρα του άς εννοήση δηλαδή, ότι τό σίχαμα αυτό τώρα, πού γράφεται τό Ευαγγέλιον τούτο, είναι οι ζηλωταί, πού βεβηλώνουν τό ιερόν μέ τά κακουργήματά των, μετ ολίγον δέ καί τά ρωμαϊκά στρατεύματα, πού θά συμπληρώσουν τήν βεβήλωσιν ταύτην – όταν λοιπόν ίδετε τό σίχαμα τούτο, τότε εκείνοι πού κατοικούν εις τάς πόλεις τής Ιουδαίας, άς φεύγουν εις τά βουνά διά νά κρυβούν εκεί.

15 Εκείνος δέ πού είναι επάνω εις τό ηλιακωτόν τού σπιτιού, άς μή καταβή εις τό σπίτι, ούτε νά έμβη εις αυτό διά νά πάρη κάτι απ εκεί.

16 Καί εκείνος πού μέ μόνον τό υποκάμισον είναι εις τό χωράφι καί εργάζεται εκεί, άς μή γυρίση οπίσω διά νά πάρη καί τό εξωτερικόν του ένδυμα. 17 Αλλοίμονον δέ εις τάς εγκύους καί εις εκείνας, πού θά θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τάς ημέρας εκείνας διότι θά είναι πολύ δύσκολον εις αυτάς καί νά τρέξουν διά νά σωθούν καί νά εύρουν τά απαραίτητα διά τόν στηριγμόν τού οργανισμού των. 18 Κάνετε δέ τήν προσευχήν σας νά μή γίνη η φυγή σας εις χειμωνιάτικην κακοκαιρίαν, η οποία θά σάς γίνεται εμπόδιον εις τήν φυγήν.

19 Πρέπει δέ νά μή εμποδισθήτε εις τήν φυγήν σας από τίποτε. Διότι αι ημέραι εκείναι θά είναι όλαι θλίψις μεγάλη, τέτοια πού δέν έχει γίνει από τήν αρχήν τής δημιουργίας, τήν οποίαν έκαμεν ο Θεός, έως τώρα, ούτε θά γίνη ποτέ παρομοία. 20 Καί εάν ο Κύριος δέν ωλιγόστευε τόν άριθμόν τών ημερών εκείνων, δέν θά εσώζετο κανείς άνθρωπος. Αλλά διά τούς εκλεκτούς, τούς οποίους εξέλεξεν ο Θεός καί ενδιαφέρεται νά μή ταλαιπωρηθούν πολύ, ωλιγόστευσε τάς ημέρας εκείνας.

21 Καί τότε εάν σάς είπη κανείς· Νά, εδώ είναι ο Χριστός, ή νά, εκεί είναι ο Χριστός, μή τόν πιστεύετε. 22 Διότι θά αναφανούν ψευδομεσσίαι καί ψευδοπροφήται καί θά δείξουν σημάδια μεγάλα καί έργα καταπληκτικά, διά νά αποπλανούν, εάν θά είναι δυνατόν, καί αύτούς τούς εκλεκτούς. 23 Σείς όμως προσέχετε· ιδού σάς τά έχω προείπει όλα, ώστε νά μή χωρή δικαιολογία διά τήν τυχόν αποπλάνησίν σας.