Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 14 Νοεμβρίου 2023

496

: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α´ 44 – 52 – 44 Τη επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν, και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ· Ακολούθει μοι.

45 ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. 46 ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· Όν έγραψε Μωϋσής εν τώ νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ.

47 και είπεν αυτώ Ναθαναήλ· Εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος· Έρχου και ίδε. 48 είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού· Ίδε αληθώς Ισραηλίτης εν ώ δόλος ουκ έστι.

49 λέγει αυτώ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· Πρό του σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό την συκήν είδόν σε. 50 απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· Ραββί, σύ εί ο υιός του Θεού, σύ εί ο βασιλεύς του Ισραήλ.

51 απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτώ· Ότι είπόν σοι, είδόν σε υποκάτω της συκής, πιστεύεις; μείζω τούτων όψη. 52 και λέγει αυτώ· Αμήν αμήν λέγω υμίν, απ’ άρτι όψεσθε τον ουρανόν ανεωγότα, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον υιόν του ανθρώπου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α´ 44 – 52

44 Την άλλην ημέραν απεφάσισεν ο Ιησούς να αναχωρήση εις την Γαλιλαίαν· και ευρίσκει τον Φίλιππον και του λέγει· Ακολούθησέ με εις το ταξίδιον, το οποίον πρόκειται να κάμω. 45 Ήτο δε ο Φίλιππος από την Βησθαϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου.

46 Ευρίσκει εν τώ μεταξύ ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και είπε προς αυτόν· Εκείνον, διά τον οποίον έγραψεν ο Μωϋσής εις τον νόμον και τον οποίον προανήγγειλαν οι προφήται, τον ευρήκαμεν. Και αυτός είναι ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, και κατάγεται από την Ναζαρέτ.

47 Αλλ’ ο Ναθαναήλ είπε προς αυτόν· Από την Ναζαρέτ, το κακό και άσημον αυτό χωριό, μπορεί να βγή τίποτε καλόν; Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Έλα και όταν τον ίδης με τα μάτια σου, θα πεισθής.

48 Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει δι’ αυτόν· Να ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτης, εις τον οποίον δεν υπάρχει πονηρία και ανειλικρίνεια, αλλ’ ο οποίος με ευθύτητα ποθεί να ανεύρη την αλήθειαν.

49 Λέγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ· Από που με γνωρίζεις; Και πως είσαι πληροφορημένος περί της ειλικρινείας των αποκρύφων σκέψεων και ελατηρίων μου; Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε· Προτού να σε φωνάξη ο Φίλιππος, όταν μακράν από κάθε μάτι ανθρώπου ήσο κάτω από την συκήν και προσηύχεσο, εγώ με το υπερφυσικόν και θείον μάτι μου σε είδα.

50 Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ και του είπε· Διδάσκαλε, πράγματι σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ, που επεριμέναμε σύμφωνα με τας προφητείας. 51 Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπεν· Επειδή σου είπα, ότι σε είδα κάτω από την συκήν, πιστεύεις; Θα ίδης μεγαλύτερα και θαυμαστότερα από αυτά.

52 Και λέγει εις αυτόν· Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ, ότι από τώρα, που ήνοιξε κατά την βάπτισίν μου ο ουρανός, θα τον ίδετε και σείς ανοιγμένον και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επί του Υιού του Θεού, που έγινε και τέλειος άνθρωπος και ως υιός του ανθρώπου είναι μοναδικός αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους και πρόκειται να έλθη πάλιν κριτής ένδοξος καθήμενος επί των νεφελών. Θα ανεβαίνουν δε και θα κατεβαίνουν οι άγγελοι διά να υπηρετούν αυτόν και την Εκκλησίαν του.