Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 14 Δεκεμβρίου 2021

488

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 22 – 26 – 22 Καί έρχεται εις Βηθσαϊδά, καί φέρουσιν αυτώ τυφλόν καί παρακαλούσιν αυτόν ίνα αυτού άψηται.

23 καί επιλαβόμενος τής χειρός τού τυφλού εξήγαγεν αυτόν έξω τής κώμης, καί πτύσας εις τά όμματα αυτού, επιθείς τάς χείρας αυτώ επηρώτα αυτόν εί τι βλέπει.

24 καί αναβλέψας έλεγε Βλέπω τούς ανθρώπους ως δένδρα περιπατούντας.

25 είτα πάλιν επέθηκε τάς χείρας επί τούς οφθαλμούς αυτού καί εποίησεν αυτόν αναβλέψαι, καί αποκατεστάθη, καί ανέβλεψε τηλαυγώς άπαντας.

26 καί απέστειλεν αυτόν εις οίκον αυτού λέγων Μηδέ εις τήν κώμην εισέλθης μηδέ είπης τινί εν τή κώμη.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 22 – 26

22 Καί έρχεται εις τήν Βηθσαϊδά, καί τού φέρνουν ένα τυφλόν καί τόν παρακαλούν νά τόν εγγίση δισ νά ιατρευθή.

23 Καί αφού έπιασεν από τό χέρι τόν τυφλόν, τόν έβγαλεν έξω από τό χωρίον καί αφού έπτυσεν εις τά μάτια του, έβαλεν επάνω του τάς χείρας του καί τν ηρώτα, εάν έβλεπε τίποτε. Καί έκανε τούτο ο Κύριος διά νά διεγείρη καί δυναμώσεη τήν πίστιν τού θεραπευομένου τυφλού.

24 Καί αφού εκείνος εκύτταξεν, έλεγε Βλέπω τούς ανθρώπους νά περιπατούν σάν κορμοί δένδρων.

25 Ύστερον πάλιν έβαλεν ο Ιησούς τάς χείρας του εις τά μάτια του καί αφού μέ τόν τρόπον αυτόν εδυνάμωσε τήν πίστιν τού τυφλού, τόν έκαμε νά τά ανοίξη καλά. Καί αποκατεστάθη τό φώς του καί διέκρινε όλους καθαρά καί αυτούς ακόμη πού ήσαν μακράν.

26 Καί τόν έστειλεν εις τό σπίτι του καί τού είπεν Ούτε εις τό χωρίον νά έμβης, ούτε νά είπης εις κανένα μέσα εις τό χωρίον τό θαύμα τής θεραπείας σου.