Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 13 Ιουνίου 2023

6379

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 15 – 21 – 15 Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισιν λύκοι άρπαγες.

16 από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς μήτι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν η από τριβόλων σύκα ;

17 ούτω παν δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιει, το δε σαπρόν δένδρον καρπούς πονηρούς ποιει 18 ου δύναται δένδρον αγαθόν καρπούς πονηρούς ποιειν, ουδέ δένδρον σαπρόν καρπούς καλούς ποιειν.

19 παν δένδρον μη ποιουν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. 20 άρα γε από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς.

21 ου πας ο λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ ο ποιων το θέλημα του πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ζ/ 15 – 21

15 Εάν δε θέλετε να εύρετε τον δρόμον αυτόν της αιωνίου σωτηρίας, προσέχετε να μη παρασυρθήτε από κακούς οδηγούς προσέχετε από τους ψευδοπροφήτας, που έρχονται εις σας με το εξωτερικόν φαινόμενον της αθωότητος και ημερότητος του προβάτου, από μέσα των δε είναι άγριοι και αισχροκερδείς, σαν λύκοι που αρπάζουν.

16 Από την διαγωγήν των και τα έργα των, που σαν άλλον καρπόν παράγουν, θα τους μάθετε καλά. Μήπως συλλέγουν από τα αγκάθια σταφύλια η από τους τριβόλους σύκα ;

17 Όπως δε δεν συλλέγουν από τα αγκάθια σταφύλια και από τους τριβόλους σύκα, Έτσι κάθε δένδρον χρήσιμον, που έχει χυμούς καλούς, παράγει καλούς καρπούς, το δε άχρηστον δένδρον παράγει καρπούς αχρήστους η και επιβλαβείς.

18 δεν είναι δυνατόν δένδρον χρήσιμον να βγάλη καρπούς επιβλαβείς, ούτε δένδρον, που έχει χυμούς κακούς, να βγάλη καρπούς καλούς. Έτσι και ο αγαθός άνθρωπος εναρέτους πράξεις θα παραγάγη. ο δε πονηρός και υποκριτής θα δείξη την πονηρίαν του εις την διαγωγήν του και θα γίνη ευδιάκριτος από τους άλλους.

19 Κάθε δένδρον, που δεν παράγει χρήσιμον καρπόν, κόπτεται και ρίπτεται εις την φωτιάν. Αυτό θα πάθουν και οι υποκριταί.

20 δεν είναι δε δύσκολον να τους διακρίνετε. Διότι από όσα είπομεν συνάγεται το συμπέρασμα, ότι ασφαλώς και βεβαίως από τα έργα, που σαν άλλους καρπούς θα έχουν, θα τους γνωρίσετε καλά.

21 Προσέχετε ακόμη, μήπως παραπλανηθήτε και από τον εαυτόν σας. Πρέπει να ξεύρετε, ότι όχι καθένας που μου λέγει με επίμονον επίκλησιν της θεότητός μου, Κύριε, Κύριε, θα εισέλθη εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ εκείνος θα εισέλθη εις αυτήν, που εκτελεί το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίος είναι εις τους ουρανούς.