Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου 2023

4548

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ´ 47 – 54 – 47 και εάν τις μου ακούση των ρημάτων και μη πιστεύση, εγώ ου κρίνω αυτόν· ου γαρ ήλθον ίνα κρίνω τον κόσμον, αλλ’ ίνα σώσω τον κόσμον.

48 ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρινεί αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα·

49 ότι εγώ εξ εμαυτού ουκ ελάλησα, αλλ’ ο πέμψας με πατήρ αυτός μοι εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω·

50 και οίδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιός εστιν. α ούν λαλώ εγώ, καθώς είρηκέ μοι ο πατήρ, ούτω λαλώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ´ 47 – 54

47 Και εάν κανείς ακούση τους λόγους μου και δεν τους πιστεύση, ώστε να εγκολπωθή αυτούς και να τους τηρήση εις τον βίον του, εγώ δεν καταδικάζω αυτόν από τώρα, ούτε θα είμαι εγώ ο κύριος αίτιος της καταδίκης του. Διότι δεν ήλθα διά να κατακρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον.

48 Εκείνος που με παρακούει και δεν δέχεται τα λόγια μου, έχει μόνος του δημιουργήσει αυτόν, που θα τον καταδικάση· ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θα τον κρίνη κατά την εσχάτην ημέραν της παγκοσμίου Κρίσεως.

49 Θα κρίνη δε ο λόγος μου κάθε άπιστον κατά την ημέραν εκείνην, διότι εγώ δεν ελάλησα ποτέ από τον εαυτόν μου, αλλ’ ο Πατήρ, που με απέστειλεν, αυτός μου έδωκεν εντολήν, τι να διδάξω και με ποίους λόγους να το είπω.

50 Και γνωρίζω, ότι η εντολή του είναι ζωή αιώνιος, διότι ο λόγος του Θεού εγκλείει ζωοποιόν και ανακαινιστικήν δύναμιν. Δι’ αυτό λοιπόν και εγώ, που ήλθα διά να σας μεταδώσω ζωήν αιώνιον, εκείνα, τα οποία λέγω και διδάσκω, όπως μου τα έχει είπει ο Πατήρ, έτσι ακριβώς τα λέγω και τα διδάσκω.