Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 12 Ιουλίου 2022

346

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 14 – 17 – 14 εξελθόντες δέ οι Φαρισαίοι συμβούλιον έλαβον κατ αυτού, όπως αυτόν απολέσωσιν.

15 Ο δέ Ιησούς γνούς ανεχώρησεν εκείθεν καί ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί, καί εθεράπευσεν αυτούς πάντας, 16 καί επετίμησεν αυτοίς ίνα μή φανερόν ποιήσωσιν αυτόν, 17 όπως πληρωθή τό ρηθέν διά Ησαίου τού προφήτου λέγοντος

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 22 – 30

22 Τότε προσηνέχθη αυτώ δαιμονιζόμενος τυφλός καί κωφός, καί εθεράπευσεν αυτόν, ώστε τόν τυφλόν καί κωφόν καί λαλείν καί βλέπειν.

23 καί εξίσταντο πάντες οι όχλοι καί έλεγον Μήτι ούτός εστιν ο Χριστός ο υιός Δαυίδ; 24 οι δέ Φαρισαίοι ακούσαντες είπον Ούτος ουκ εκβάλλει τά δαιμόνια ει μή εν τώ Βεελζεβούλ, άρχοντι τών δαιμονίων. 25 ειδώς δέ ο Ιησούς τάς ενθυμήσεις αυτών είπεν αυτοίς Πάσα βασιλεία μερισθείσα καθ εαυτήν ερημούται, καί πάσα πόλις ή οικία μερισθείσα καθ εαυτήν ου σταθήσεται.

26 καί ει ο σατανάς τόν σατανάν εκβάλλει, εφ εαυτόν εμερίσθη πώς ούν σταθήσεται η βασιλεία αυτού; 27 καί ει εγώ εν Βεελζεβούλ εκβάλλω τά δαιμόνια, οι υιοί υμών εν τίνι εκβάλλουσι; διά τούτο αυτοί κριταί έσονται υμών.

28 ει δέ εγώ εν Πνεύματι Θεού εκβάλλω τά δαιμόνια, άρα έφθασεν εφ υμάς η βασιλεία τού Θεού. 29 ή πώς δύναταί τις εισελθείν εις τήν οικίαν τού ισχυρού καί τά σκεύη αυτού αρπάσαι, εάν μή πρώτον δήση τόν ισχυρόν; καί τότε τήν οικίαν αυτού διαρπάσει. 30 ο μή ών μετ εμού κατ εμού εστι, καί ο μή συνάγων μετ εμού σκορπίζει.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 14 – 17

14 Αφού δέ εβγήκαν από τήν συναγωγήν οι Φαρισαίοι, συνεσκέφθησαν εναντίον του, μέ ποίον τρόπον νά τόν θανατώσουν. 15 Ο Ιησούς όμως έμαθε τά σχέδια των καί ανεχώρησεν απ εκεί καί ηκολούθησαν αυτόν πλήθη λαού πολλά καί εθεράπευσεν όλους, όσοι ήσαν ασθενείς.

16 Καί εντόνως παρήγγειλεν εις αυτούς νά μή τόν φανερώσουν, ότι εργάζεται τόσα καί τέτοια θαύματα 17 διά νά πραγματοποιηθή καί επαληθεύση εκείνο, πού ελέχθη διά τού προφήτου Ησαΐου, ο οποίος είπεν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΒ/ 22 – 30

22 Τότε τού έφεραν ένα δαιμονιζόμενον, πού ήταν συγχρόνως τυφλός καί κουφός.Καί τόν εθεράπευσεν, ώστε ο τυφλός καί κουφός καί ωμίλει καί έβλεπε. 23 Καί εξεπλήττοντο όλα τά πλήθη τού λαού καί έλεγον Μήπως είναι αυτός ο αναμενόμενος απόγονος τού Δαβίδ, ο Μεσσίας;

24 Οι δέ Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν τί έλεγεν ο λαός, εφθόνησαν τήν δόξαν τού Χριστού καί είπαν διά νά εξουδετέρωσουν τήν εντύπωσιν, πού επροκάλουν τά θαύματά του: Αυτός δέν βγάζει τά δαιμόνια παρά μέ τήν βοήθειαν καί δύναμιν τού Βεελζεβούλ, ο οποίος είναι άρχων τών δαιμονίων.

25 Ο Ιησούς όμως εγνώρισε τάς αποκρύφους σκέψεις των καί τούς είπε Κάθε βασίλειον, τό οποίον εχωρίσθη εις κόμματα εχθρικά, ώστε δι εμφυλίου πολέμου νά στραφή κατά τού εαυτού του, καταλήγει εις τελείαν ερήμωσιν.Καί κάθε πόλις η οικία, πού διηρέθη κατά τού εαυτού της, δέν θά σταθή, αλλά θά πέση καί θά εξαφανισθή.

26 Καί εάν ο σατανάς, ο άρχων τών δαιμονίων, βγάζη διά τής βίας τόν σατανάν, διηρέθη κατά τού εαυτού του.Πώς λοιπόν θά σταθή καί δέν θά πέση η βασιλεία του;

27 Καί εάν εγώ μέ τήν συνέργειαν τού Βεελζεβούλ βγάζω δαιμόνια, οι μαθηταί καί τά πνευματικά σας τέκνα, πού εξορκίζουν δαιμόνια, μέ τήν δύναμιν ποίου τά βγάζουν; Διά τούτο αυτοί, τούς οποίους δέν κατηγορείτε, αλλ αφίνετε ελεύθερα νά εξορκίζουν, θά είναι δικασταί, πού θά καταδικάσουν τήν υποκρισίαν καί τόν φθόνον σας.

28 Εάν όμως εγώ μέ τήν δύναμιν τού Πνεύματος τού Θεού βγάζω τά δαιμόνια, αποδεικνύεται από τό υπερφυσικόν αυτό γεγονός, ότι κατέφθασε καί έπεσεν επάνω σας η βασιλεία τού Θεού.

29 Ή άν δέν σάς πείθη η απόδειξις αυτή, σάς ερωτώ: Πώς ημπορεί κανείς νά έμβη εις τό σπίτι τού δυνατού διαβόλου καί νά αρπάση τούς δαιμονιζομένους, πού τούς κατέχει σάν άψυχα σκεύη, εάν δέν κατανικήση καί δέν δέση προτήτερα τόν ισχυρόν; Καί τότε θά διαρπάση τό σπίτι του.Η δύναμις τού διαβόλου λοιπόν όχι μόνον δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ εμέ, αλλά τουναντίον κατενικήθη καί εξεμηδενίσθη από τήν δύναμίν μου.

30 Συμβιβασμούς μέ τήν παράταξιν τού διαβόλου δέν δέχομαι.Εκείνος πού δέν είναι μαζί μου, είναι εναντίον μου.Καί εκείνος πού δέν μαζεύει μαζί μέ εμέ τά πνευματικά πρόβατά μου, αυτός σάν άλλος λύκος τά σκορπίζει.